Now showing items 352-371 of 392

  • Temaet for bacheloroppgaven er tvang og makt i sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere med å begrense bruk av tvang og makt under stell slik at verdighet og integritet til pasienten med demenssykdom ivaretas? Teoretisk perspektiv: I oppgaven presenteres ...
  • Tenk delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling På bakgrunn av valgt tema for oppgaven ble følgende problemstilling formulert: ”Hvordan kan sykepleiere identifisere delirium hos eldre pasienter innlagt på medisinske avdelinger?”. Teoretisk perspektiv Det ...
  • The challenge of consolation: nurses´ experiences with spiritual and existential care for the dying- a phenomenological hermeneutical study 

   Tornøe, Kirsten Anne; Danbolt, Lars Johan; Kvigne, Kari; Sørlie, Venke (Journal article; Peer reviewed, 2015-11-24)
   Background: A majority of people in Western Europe and the USA die in hospitals. Spiritual and existential care is seen to be an integral component of holistic, compassionate and comprehensive palliative care. Yet, several ...
  • The effect of a person-centered and strength-based health intervention on recovery among people with chronic illness 

   Heggdal, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland; Hofoss, Dag (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • The meaning of working in a person-centred way in nursing homes: a phenomenological-hermeneutical study 

   Vassbø, Tove Karin; Kirkevold, Marit; Edvardsson, David; Sjögren, Karin; Lood, Qarin; Bergland, Ådel (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background The present study aims to illuminate the meaning of working in a person-centred way as experienced by staff in nursing homes. Insights into what working in a person-centred way mean for nursing home staff may ...
  • The power of consoling presence - hospice nurses’ lived experience with spiritual and existential care for the dying 

   Tornøe, Kirsten Anne; Danbolt, Lars Johan; Kvigne, Kari; Sørlie, Venke (Journal article; Peer reviewed, 2014-09-03)
   Background: Being with dying people is an integral part of nursing, yet many nurses feel unprepared to accompany people through the process of dying, reporting a lack of skills in psychosocial and spiritual care, resulting ...
  • The Professional Nurse Self-Assessment Scale: Psychometric testing in Norwegian long term and home care contexts 

   Finnbakk, Elisabeth; Wangensteen, Sigrid; Skovdahl, Kirsti; Fagerström, Lisbeth (Journal article, 2015-02-17)
   Background: Nurses’ clinical competence is vital to ensure safe and high quality care, and the continuous assessment of nurses’ clinical competence is of major concern. A validated instrument for the self-assessment of ...
  • The safety attitudes questionnaire – ambulatory version: psychometric properties of the Norwegian version for nursing homes 

   Bondevik, Gunnar Tschudi; Hofoss, Dag; Husebø, Bettina; Deilkås, Ellen C Tveter (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background Patient safety culture is how leader and staff interaction, attitudes, routines and practices protect patients from adverse events in healthcare. The Safety Attitudes Questionnaire is the most widely used ...
  • The self-assessment of clinical competence and the need for further training: A cross-sectional survey of advanced practice nursing students 

   Taylor, Ingrid; Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Wangensteen, Sigrid; Finnbakk, Elisabeth Bell; Sandvik, Leiv; McCormack, Brendan; Fagerström, Lisbeth (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Aims and objectives: (a) To describe and analyse advanced practice nursing students' self-assessment of their clinical competence and need for further training and (b) to analyse the possible predictive variables in their ...
  • Thriving among older people living at home with home care services – a cross‐sectional study 

   Lämås, Kristina; Bölenius, Karin; Sandman, Per-Olof; Bergland, Ådel; Lindkvist, Marie; Edvardsson, David (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Aim To explore the level of thriving and associated factors among older adults living at home with support from home care services. Design An exploratory, cross‐sectional survey design. Method A sample of 136 participants ...
  • Tidlig identifisering av sepsis i akuttmottak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Kva kartleggingsverktøy bør sjukepleiar bruke for å tidlig identifisere sepsis i akuttmottak? Teoretisk perspektiv I teorikapitlet blir definisjonen på sepsis presentert, og tilstanden forklart. ...
  • Tidlig identifisering av sepsis på sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke erfaringer har sykepleier med kartlegging for tidlig å identifisere sepsis på sengepost? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet gjør rede for sykepleierens forebyggende funksjon og ...
  • Tidlig oppdagelse av sepsis 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis på et tidlig stadium hos voksne pasienter på sengepost? Teoretisk perspektiv: Sepsis er en alvorlig tilstand med symptomer og tegn fra flere av kroppens vitale ...
  • Tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kenguruomsorgsmetoden tilrettelegge for trygg tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet handler om ...
  • Tilknytning på nyfødt intensiv 

   Overskott, Anette Stokkan (Bachelor thesis, 2017)
   Hvert år fødes det rundt 60 000 barn i Norge, omtrent 4 200 av disse er premature fødsler. Overlevelsen for premature har økt betraktelig. Men studier viser at den høyteknologiske tilnærmingen til nyfødtsykepleie ikke møter ...
  • Trykksår på sykehus: hvordan kan sykepleieren forebygge sykehuservervede trykksår? 

   Sorthe, Kristin (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren forebygge sykehuservervede trykksår? Problemstillingen er utformet på bakgrunn av sykepleierens funksjonsoråder, da ...
  • Tvang i demensomsorgen- til det beste for pasienten? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren ved hjelp av personsentrert omsorg bidra til å forebygge bruk av tvang på sykehjem? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i oppgaven tar utgangspunkt i sykepleierens ...
  • Tvang i psykisk helsevern 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at tvangstiltak gjennomføres på en god måte for pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling? Teoretisk perspektiv Teoretiske perspektiver som legges til grunn er formell ...
  • Undervisning i kengurumetoden 

   Andresen, Martine Heggland (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren undervise foreldre i kengurumetoden for å fremme tilknytning mellom foreldrene og det premature barnet? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt en kombinasjon av fag- ...
  • Undervisning som fremmende for tilstrekkelig smertelindring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom sin undervisende funksjon bidra til tilstrekkelig postoperativ smertelindring hos kirurgiske pasienter med elektive forløp? Teoretisk perspektiv Teori om fenomenet smerte ...