Now showing items 300-319 of 392

  • Selvskading, smertens språk 

   Oskasin, Camilla (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme håp om bedring i den akutte fasen hos unge jenter som gjør selvskade? Teoretisk perspektiv I teorikapittelets første del presenteres fenomenet selvskading, hva det er, ...
  • Sepsis på medisinsk sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere sepsis på medisinsk sengepost? Teoretisk perspektiv I oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag presenterer jeg generell teori om sepsis, inkludert tilstandens ...
  • Sepsis på medisinsk sengepost. Sykepleie for identifisering av tidlige tegn på sepsis 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier identifisere tidlige tegn på sepsis på medisinsk sengepost?». Formålet er å belyse hvordan sykepleier kan identifisere sepsis tidlig. Teoretisk perspektiv: Oppgavens teoretiske ...
  • Sepsis på sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis på sengepost?” Teoretisk perspektiv I oppgavens teoretiske rammeverk presenterer jeg generell teori om sepsis og kriterier for tilstanden før og nå. Deretter ...
  • Sepsis på sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på sengepost?» Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag presenterer aktuell teorikunnskap sett i lys av valgt ...
  • Sepsis på sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleiere øke sin observasjonskompetanse relatert til tidlig identifisering av sepsis på sengepost? Teoretisk perspektiv Hos pasienter med sepsis vil situasjonen ofte være akutt og kritisk, ...
  • Sepsis på sykehus 

   Solum, Maria (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier på sengepost bidra til tidlig identifikasjon av sepsis og rask oppstart av behandling?” Formålet er å belyse hvordan sykepleiers kan bidra til forebygge en forverring av tilstanden ...
  • Simuleringsbasert teamtrening på barneavdeling 

   Rød, Irene; Moen, Ellen Irene Westby; Struksnes, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunn: Faglig forsvarlig utøvelse av helsehjelp forutsetter samarbeid mellom det involverte helsepersonellet. De må ha gode faglige kunnskaper og praktisk øvelse i samhandling. De siste tiårene har helsepersonell gjennom ...
  • Sleep among bereaved caregivers of patients admitted to hospice: a 1-year longitudinal pilot study 

   Lerdal, Anners; Slåtten, Kari; Saghaug, Elisabeth; Grov, Ellen Karine; Normann, Are Peder; Lee, Kathryn A.; Bjorvatn, Bjørn; Gay, Caryl (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Abstract Objectives This pilot study aimed to describe the sleep of partners and other family caregivers prior to and in the first year after a hospice patient's death. The study also evaluated the feasibility of the study ...
  • Sleep-Wake Patterns during the Acute Phase after First-Ever Stroke 

   Bakken, Linda Nilsen; Lee, Kathryn A.; Kim, Hesook Suzie; Finset, Arnstein; Lerdal, Anners (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This study describes the pattern of day and night sleep and explores relationships between these patterns and sociodemographic and clinical factors as well as sleep environmental context and the patient's subjective sleep ...
  • Små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger. 

   Nyhagen, Ragnhild; Sjöberg, Mons; Austenå, Mona; Sørensen, Anne Lene; Høybakk, Jofrid Berit; Heggdal, Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Bakgrunn: Utdanningen av intensivsykepleiere i Norge er i stadig endring ved at utdanningen beveger seg i retning av å bli mer akademisk samtidig som kravet til en høy andel praksisstudier opprettholdes. Denne endringen ...
  • Smerte hos mennesker med alvorlig demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier kartlegge smerter hos pasienter med alvorlig demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv Oppgaven er delt inn i to teoretiske deler; en medisinskfaglig og en sykepleiefaglig. Den ...
  • Smertekartlegging av sykehjemsbeboere med alvorlig demenssykdom 

   Moen, Runa (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier kartlegge smerte hos sykehjemsbeboere med en alvorlig grad av demenssykdom? Metode: Oppgaven er en litterær oppgave. Det anvendes eksisterende fag- og forskningslitteratur, i ...
  • Smertekartlegging av sykehjemsbeboere med demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier kartlegge smerter hos beboere med demens på sykehjem?” Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag bygger på sykepleierfaglig kunnskapsgrunnlag som inneholder ...
  • Smertekartlegging hos sykehjemsbeboere med demenssykdom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren kartlegge smerter hos pasienter med demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv Pasienter med demens er en sårbar gruppe, og kartlegging av smerteproblematikk krever sykepleiefaglig ...
  • Smertekartlegging hos sykehjemsbeboere med demenssykdom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke erfaringer har sykepleier med smertekartlegging hos sykehjemsbeboere med demenssykdom? Teoretisk perspektiv Teorien inneholder definisjoner og redegjørelser av smerte, smertekartlegging, ...
  • Smertelindring av barn ved venepunksjon 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier lindre smerten hos barn ved venepunksjon?» Teoretisk perspektiv Oppgaven starter med å presentere aspektene av selve sykepleien som er viktig; sykepleierens ansvars og funksjonsområde, ...
  • Smertelindring av pasienter med rusmiddelavhengighet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: «Hvilke erfaringer har sykepleiere med smertelindring av pasienter med rusmiddelavhengighet innlagt på sykehus?» Teoretisk perspektiv: Innledningsvis i dette kapittelet blir det presentert teori om smerter ...
  • Smertelindring av rusavhengige 

   Halvorsen, Maren Strid (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til optimal smertelindring hos rusavhengige innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I oppgaven er Joyce Travelbees sykepleieteoretisk perspektiv blitt benyttet, med ...
  • Smertelindring av rusmiddelavhengige pasienter: Hvordan kan sykepleier sørge for adekvat smertelindring av rusmiddelavhengige pasienter innlagt på sykehus? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier sørge for adekvat smertelindring av rusmiddelavhengige pasienter innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgsteori. Det er tre ...