• «De «sykeste» skal ha høyest kompetanse, demensen er man jo så vant med» - Pleieres erfaringer med omsorg for personer med demens på somatisk avdeling på sykehjem 

   Haukland, Eli (Master thesis, 2016-04-13)
   Bakgrunn: Demenssykdom medfører dramatiske endringer når personen blir vitne til egen inkompetanse og omverdenens reaksjoner. Personen blir totalt avhengig av andres hjelp, og mangelfull omsorg kan true personens verdighet ...
  • Definitions and measurement of health literacy in health and medicine research: A systematic review 

   Urstad, Kristin Hjorthaug; Andersen, Marit Helen; Larsen, Marie Hamilton; Borge, Christine Råheim; Helseth, Sølvi; Wahl, Astrid Klopstad (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Objectives The way health literacy is understood (conceptualised) should be closely linked to how it is measured (operationalised). This study aimed to gain insights into how health literacy is defined and measured in ...
  • Delirium og hoftebrudd 

   Myrvoll, Tonje Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren bidra til å forebygge delirium hos pasienter med hoftebrudd innlagt i sykehus? Problemstillingen er utformet på bakgrunn ...
  • Demens og Tvangsbruk på sykehjem 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til å forebygge bruk av tvang hos demente som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv: Teori som er brukt i denne oppgaven er relatert til demens, samtykkekompetanse, tvangsbruk ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende personsentrert omsorg til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens? Teoretisk perspektiv: Min sykepleiefaglige referanseramme for oppgaven er Tom Kitwoods ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd blant pasienter med demens?» Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt i deler av Kari Martinsens omsorgsteori, samt ...
  • Demensomsorg - en romlig utfordring 

   Hillestad, Adelheid Hummelvold (Chapter, 2017)
  • Dementia, Communication and Culture: Implications of linguistic and cultural diversity in intercultural dementia care 

   Hanssen, Ingrid (Journal article; Peer reviewed, 2015-11)
   Several dementia subtypes affect either some aspect of speech fluency and/or comprehension. Linguistic diversity affects healthcare delivery, not the least in the field of dementia care. In-depth interviewing were conducted ...
  • Den gamle mannen og vannglasset : D ehydrering og kognitiv svikt på sykehjem 

   Drageset, Kristoffer Anmarkrud (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å identifisere og behandle dehydrering hos pasienter med kognitiv svikt i sykehjem? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i denne oppgaven er sykepleiers ...
  • Den terapeutiske alliansen mellom sykepleier og unge jenter med anoreksi 

   Dürbeck, Martine (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier bidra til å skape og opprettholde den terapeutiske alliansen med unge jenter med anorexia nervosa i institusjon”. Metode: Litteraturstudie, der forskning og litteratur er anvendt ...
  • Den usynlige fare 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvilke faktorer påvirker at sykepleiere ikke etterlever de anbefalte retningslinjer for smittevern ved MRSA? Teoretisk perspektiv: I teoridelen presenteres teori om sykepleierens forebyggende funksjon, ...
  • Depresjon etter hjerneslag - et komplekst fenomen 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling «Hvordan kan hjemmesykepleier identifisere og forebygge utvikling av depresjon hos pasienter etter hjerneslag?» Teoretisk perspektiv I teoridelen blir hjerneslag, depresjon og «Post Stroke Depression» ...
  • Depresjon hos eldre 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge depresjon blant eldre hjemmeboende som mottar helsetjenester? Teoretisk perspektiv: Teorien er innhentet med hensikt om å belyse problemstillingen best. ...
  • Det barn ikke vet, har de vondt av 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta barnets behov for informasjon når en av foreldrene er kreftsyk? Teoretisk perspektiv: Piaget og Eriksons utviklingsteorier, barnas og foreldrenes opplevelse av sykdommen, ...
  • Det gode møtet: hvordan kan sykepleier møte beboere på sykehjem med personorientert profesjonalitet? 

   Rødfjell, Siri (Bachelor thesis, 2016-10-24)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier møte beboere på sykehjem med personorientert profesjonalitet? Metode Jeg har brukt litteraturstudie som metode. Oppgaven er basert på relevant faglitteratur som både er hentet ...
  • Det gode stellet i demensomsorgen 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier fremme gode stellesituasjoner i møte med personer med demens i sykehjem?» Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i relevant sykepleiefaglig litteratur og forskning. Joyce ...
  • Det minner meg om at jeg ikke er alene i verden 

   Renström, Sara (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling: Hur kan sjuksköterskan tillvarata värdighet i relationen med personer med drogberoende som är brukare av injektionsrum? Metode: Litterär studie. Högskolans bibliotek är använt samt artikelsök i ...
  • Det verdighetsbevarende stellet 

   Kyrkjebø, Tirill (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til personer med demens som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av sykepleiefaglig litteratur i form av ...
  • Diabetes mellitus type 2 og motiverende intervju 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier motivere til livsstilsendring hos personer med diabetes mellitus type 2 ved bruk av motiverende intervju? Teoretisk perspektiv For å belyse problemstillingen har jeg forklart hva ...
  • Distinct pain profiles in patients with chronic obstructive pulmonary disease 

   Bentsen, Signe Berit; Miaskowski, Christine; Cooper, Bruce A.; Christensen, Vivi Lycke; Henriksen, Anne Hildur; Holm, Are Martin; Rustøen, Tone (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: Few studies have examined changes in the pain experience of patients with COPD and predictors of pain in these patients. Objectives: The objectives of the study were to examine whether distinct groups of ...