Now showing items 6-25 of 262

  • Å forebygge underernæring hos pasienter med hode- og halskreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra med å forebygge underernæring hos pasienter med kreft i hode- og halsregionen som opplever bivirkninger av kurativ behandling? Teoretisk perspektiv Teorikapittelet beskriver ...
  • Å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens 

   Opdahl, Pia Albertsen (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens ved bruk av ikke-medikamentelle tiltak? Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt ...
  • Å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Følgende problemstilling utforskes i oppgaven: “Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd hos pasienter med demens på sykehjem?” Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler i stor grad personsentrert ...
  • Å skape trivsel for personer med demens: hvordan kan sykepleier ved hjelp av miljøbehandling bidra til å skape trivsel for personer med demens på sykehjem? 

   Reinvold, Nina (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   ABSTRAKT Problemstilling Hvordan kan sykepleier ved hjelp av miljøbehandling bidra til å skape trivsel for personer med demens på sykehjem? Metode Denne bacheloroppgaven er en litterær oppgave. Det vil si at det er ...
  • Åndelig og eksistensiell omsorg til døende pasienter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta åndelige og eksistensielle behov hos hjemmeboende pasienter som er døende? Teoretisk perspektiv I teorien beskrives fenomenene palliasjon, åndelige/eksistensielle behov, ...
  • Barn med leukemi: hvordan kan sykepleier bruke lek til å etablere tillitsforhold til barn med akutt lymfatisk leukemi på sykehus? 

   Arvesen, Therese (Bachelor thesis, 2016-10-31)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier bruke lek til å etablere tillitsforhold til barn med akutt lymfatisk leukemi på sykehus?» Metode: Litteraturstudie, som baserer seg på pensumlitteratur, forskningsartikler og ...
  • Barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1: hvordan kan sykepleier legge til rette for at barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1 forstår sin nye livssituasjon? 

   Hellerud, Christine B. (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier legge til rette for at barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1 forstår sin nye livssituasjon? Metode Metoden brukt i denne oppgaven er en litterær metode basert på aktuell ...
  • Barn og smertefull prosedyre: Hvordan kan sykepleieren bruke lek til å forberede en treåring til en prosedyre? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren bruke lek til å forberede en treåring til en prosedyre? Teoretisk perspektiv Teorien i oppgaven er basert på utviklingsteoriene til Piaget og Erikson, barns reaksjoner ved ...
  • Barn og smertefulle prosedyrer 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende avledning for å redusere smerteopplevelsen ved prosedyrer hos barn? Teoretisk perspektiv: Denne oppgaven starter med å presentere de etiske og juridiske rammene for ...
  • Barn og smertefulle prosedyrer 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren hjelpe barnet med å ivareta dets behov for omsorg og trygghet i forbindelse med en smertefull prosedyre? Teoretisk perspektiv I teoridelen beskriver jeg barns opplevelse på ...
  • Barn på sjukehus: Korleis kan sjukepleiar observere og vurdere teikn og symptom hos barn som kan vere utsatt for fysisk vold? 

   Solvik, Andrea Torine (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Barn på sjukehus: Korleis kan sjukepleiar observere og vurdere teikn og symptom hos barn som kan vere utsatt for fysisk vold? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget byggjer på kunnskap om ...
  • Barn som pårørende 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos et barn som er pårørende til en kreftsyk forelder? Teoretisk perspektiv Sykepleiefaglig perspektiv med utgangspunkt i sykepleierens undervisende funksjon. ...
  • Barn som pårørende i akuttpsykiatrien 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta barn som pårørende til akutt innlagte pasienter med psykose? Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske perspektiv beskrives i teorikapittelet. Kapittelet tar først for seg ...
  • Barndommen kommer ikke i reprise 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ved legevakt bidra til å avdekke fysisk mishandling hos barn? Teoretisk perspektiv: Det blir presentert teori om barns utvikling og tilknytning egenskaper samt barnets reaksjoner ...
  • Behandling av kroniske sår i hjemmesykepleien 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme kvalitet i behandlingen av kroniske legg- og fotsår hos eldre pasienter i hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv: I det teoretiske kunnskapsgrunnlaget beskrives patofysiologien, ...
  • Behandling av smerter ved demenssykdom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Følgende problemstilling undersøkes i oppgaven: «Hvilke erfaringer har sykepleiere med behandling av smerter hos personer med demenssykdom på sykehjem?». Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler sykepleieres ...
  • Betydning av beriket mat hos eldre underernærte pasienter på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvilken betydning har beriket mat på energiinntak og ernæringsstatus hos eldre underernærte pasienter på sykehjem? Teoretisk perspektiv Hos eldre kan en rekke fysiologiske endringer i aldringsprosessen ...
  • Bruk av tvang mot barn på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier forebygge og begrense bruk av tvang ved utøvelsen av smertefulle prosedyrer mot barn på sykehus? Teoretisk perspektiv: Oppgaven begynner med presentasjon av juridiske og etiske ...
  • Brystkreft og seksuell helse 

   Blauenfeldt, Karoline Brimi (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av kurativ behandling for cancer mammae? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ...
  • Delirium og hoftebrudd 

   Myrvoll, Tonje Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren bidra til å forebygge delirium hos pasienter med hoftebrudd innlagt i sykehus? Problemstillingen er utformet på bakgrunn ...