• Om kvalitet i relasjonen mellom sykepleier og den deprimerte pasienten 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren etablere og vedlikeholde en relasjon som bidrar til å redusere depressive symptomer hos pasienten? Teoretisk perspektiv Oppgavens teoridel baserer seg på Kari Martinsens ...
  • Omsorg i psykisk helsevern: hvordan kan sykepleier gjennom omsorgsfull relasjon fremme dialog hos pasienter med hørselshallusinasjoner? 

   Khoshnaw, Beri (Bachelor thesis, 2016-10-24)
   Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier gjennom omsorgsfull relasjon fremme dialog hos pasienter med hørselshallusinasjoner?” Metode Det er anvendt litteraturstudie som metode. Det er brukt både vitenskapelige og ...
  • Opioidmisbrukere føler også smerte 

   Englund, Kristine (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleierens kompetanse bidra til adekvat analgesi hos opioidmisbrukeren med akutte smerter i sykehus? Metode Et litterært studie har blitt foretatt med utgangspunkt i relevant faglitteratur, ...
  • «På en skala fra 0 til 10 ...» Viktigheten av systematisk kartlegging for bedre smertelindring av eldre kreftpasienter i palliativ fase 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier anvende kartleggingsverktøyet ESAS til å forbedre smertelindring av eldre kreftpasienter i palliativ fase? Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i relevant sykepleiefaglig ...
  • På hvilken måte kan bruk av motiverende samtale støtte den rusavhengige til endring? 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling På hvilken måte kan bruk av motiverende samtale støtte den rusavhengige til endring? Teoretisk perspektiv Kunnskapsgrunnlaget baseres på teori om rusavhengighet, motiverende samtale (MI), endringsprosessen ...
  • Personsentrert demensomsorg ved utfordrende atferd 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bruke personsentrert omsorg for å forebygge utfordrende atferd hos beboere på sykehjem med en demensdiagnose? Teoretisk perspektiv: Oppgavens teoretiske perspektiv tar utgangspunkt ...
  • Personsentrert sykepleie til eldre i hjemmesykepleien 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleiere i hjemmesykepleien gi økt personsentrert og faglig forsvarlig sykepleie til eldre i en hektisk hverdag? Teoretisk perspektiv Teorikapittelet handler om hjemmesykepleierens funksjon ...
  • Polyfarmasi og avmedisinering på sykehjem 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilken kunnskap må sykepleier ha for å kunne bidra til å forebygge polyfarmasi og fremme avmedisinering på sykehjem? Teoretisk perspektiv Bacheloroppgaven har en teoretisk referanseramme til grunn ...
  • Polyfarmasi og feilmedisinering i sykehjem - Sykepleierens rolle 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier være med på å redusere forekomsten av polyfarmasi og feilmedisinering på sykehjem? Teoretisk perspektiv: For å belyse problemstillingen er det hentet inn relevant teori som ...
  • Postoperativ smärtlindring 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hur kan sjuksköterskan bidra till postoperativ smärtlindring hos patienter med höftfraktur på ortopedisk sängpost? Teoretiskt perspektiv: I det teoretiska grunden upplyses det om behandling av ...
  • Postoperativ smerte 

   Naidja, Sihem (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til god kartlegging av smerter hos pasienter i postoperativ fase? Metode Oppgaven er en litterær tilnærming basert på kunnskap fra fag- og forskningslitteratur. Elektroniske ...
  • Preoperativ veiledning om postoperative smerter – har det en effekt? 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilken effekt har preoperativ veiledning på postoperativ smerte hos pasienter som skal gjennomføre en elektiv operasjon? Teoretisk perspektiv Oppgaven forankres i teori som omhandler utøvelse av sykepleie ...
  • Prostatakreft og seksualitet 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til ivaretakelse av seksuell helse hos homofile menn som har gjennomgått prostatektomi? Teoretisk perspektiv: I denne delen presenteres de medisinske kunnskaper om ...
  • Psykososiale behov hos MRSA-isolerte 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleieren ivareta de psykososiale behovene til MRSA-isolerte pasienter på sykehus?» Teoretisk rammeverk: Denne delen inneholder relevant sykepleieteori om MRSA, isolasjonstiltaket og ...
  • Radikal prostatektomi og seksualitet: «Hvordan kan sykepleier veilede menn om utfordringer knyttet til seksualitet etter gjennomgått radikal prostatektomi?» 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier veilede menn om utfordringer knyttet til seksualitet etter gjennomgått radikal prostatektomi? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ...
  • Relasjonen mellom sykepleier og beboer – en forebyggende funksjon? 

   Bergmo, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan forholdet mellom sykepleier og beboer bidra til å forebygge depresjon? Teoretisk perspektiv Oppgaven baserer seg på Joyce Travelbees teori om menneske-til-menneske-forholdet, satt i forbindelse ...
  • Retten til å bli sett 

   Holmeseth, Carina Stokkebø (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier møte pasienten med rusmiddelavhengighet på en omsorgsfull måte? Teoretisk perspektiv Som sykepleieteoretisk referanse tar oppgaven utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgsteori med ...
  • Samspill mellom foreldre og premature barn 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme samspill mellom det premature barnet og foreldrene på en nyfødtintensiv avdeling? Teoretisk perspektiv: Oppgaven belyser teoretisk kunnskapsgrunnlag med utgangspunkt i det ...
  • Schizofreni og ivaretakelse av søvn 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier veilede personer med schizofreni til å ivareta sitt behov for søvn? Teoretisk perspektiv: Ved hjelp av pensum- og annen litteratur er hensikten her å belyse hva schizofreni og ...
  • Schizofreni: relasjon og bedring 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier legge til rette for en bedringsfremmende relasjon med pasienter med schizofreni i vernet bolig? Teoretisk perspektiv For å belyse oppgavens problemstilling har jeg lagt frem ...