• Temaet for bacheloroppgaven er tvang og makt i sykehjem 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere med å begrense bruk av tvang og makt under stell slik at verdighet og integritet til pasienten med demenssykdom ivaretas? Teoretisk perspektiv: I oppgaven presenteres ...
  • Tenk delirium 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling På bakgrunn av valgt tema for oppgaven ble følgende problemstilling formulert: ”Hvordan kan sykepleiere identifisere delirium hos eldre pasienter innlagt på medisinske avdelinger?”. Teoretisk perspektiv Det ...
  • Tidlig identifisering av sepsis i akuttmottak 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Kva kartleggingsverktøy bør sjukepleiar bruke for å tidlig identifisere sepsis i akuttmottak? Teoretisk perspektiv I teorikapitlet blir definisjonen på sepsis presentert, og tilstanden forklart. ...
  • Tidlig identifisering av sepsis på sengepost 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke erfaringer har sykepleier med kartlegging for tidlig å identifisere sepsis på sengepost? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet gjør rede for sykepleierens forebyggende funksjon og ...
  • Tidlig oppdagelse av sepsis 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis på et tidlig stadium hos voksne pasienter på sengepost? Teoretisk perspektiv: Sepsis er en alvorlig tilstand med symptomer og tegn fra flere av kroppens vitale ...
  • Tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kenguruomsorgsmetoden tilrettelegge for trygg tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet handler om ...
  • Tilknytning på nyfødt intensiv 

   Overskott, Anette Stokkan (Bachelor thesis, 2017)
   Hvert år fødes det rundt 60 000 barn i Norge, omtrent 4 200 av disse er premature fødsler. Overlevelsen for premature har økt betraktelig. Men studier viser at den høyteknologiske tilnærmingen til nyfødtsykepleie ikke møter ...
  • Trykksår på sykehus: hvordan kan sykepleieren forebygge sykehuservervede trykksår? 

   Sorthe, Kristin (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren forebygge sykehuservervede trykksår? Problemstillingen er utformet på bakgrunn av sykepleierens funksjonsoråder, da ...
  • Tvang i demensomsorgen- til det beste for pasienten? 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren ved hjelp av personsentrert omsorg bidra til å forebygge bruk av tvang på sykehjem? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i oppgaven tar utgangspunkt i sykepleierens ...
  • Tvang i psykisk helsevern 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at tvangstiltak gjennomføres på en god måte for pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling? Teoretisk perspektiv Teoretiske perspektiver som legges til grunn er formell ...
  • Undervisning i kengurumetoden 

   Andresen, Martine Heggland (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren undervise foreldre i kengurumetoden for å fremme tilknytning mellom foreldrene og det premature barnet? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt en kombinasjon av fag- ...
  • Undervisning som fremmende for tilstrekkelig smertelindring 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom sin undervisende funksjon bidra til tilstrekkelig postoperativ smertelindring hos kirurgiske pasienter med elektive forløp? Teoretisk perspektiv Teori om fenomenet smerte ...
  • Ungdom med anorexia nervosa 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke opplevelser har ungdom med anorexia nervosa knyttet til måltidssituasjoner på sykehus? Teoretisk perspektiv Anorexia nervosa er en psykisk sykdom som kan ha store somatiske konsekvenser. Det kan ...
  • Ungdom som pårørande 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Korleis kan sjukepleiarar ivareta ungdom som pårørande med ein kreftsjuk forelder? Teoretisk perspektiv Joyce Travelbee sin teori om etablering av eit menneske-til-menneske forhold ligg til grunn for ...
  • Utfordringer ved kartlegging av smerter hos pasienter med demens i terminal fase 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Palliativ omsorg i sykehjem: Hvilke utfordringer erfarer sykepleier ved kartlegging av smerter hos pasienter med demens i terminal fase? Teoretisk perspektiv For å besvare vår problemstilling har vi ...
  • Utfordringer ved veiledning til eldre hjemmeboende diabetespasienter 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke utfordringer kan sykepleier møte ved veiledning i blodsukkermåling til eldre hjemmeboende pasienter? Teoretisk perspektiv: Oppgaven inneholder teori om diabetes type 2, hjemmesykepleie, sykepleierens ...
  • Våg å spørre, ha kunnskap til å se 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ved legevakt bidra til å avdekke tegn på mulig fysisk vold mot barn? Teoretisk perspektiv Teori om barnets utvikling, kommunikasjon med barn, sykepleiers funksjonsområde og ...
  • Våger vi å se de utsatte barna? 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere i å rapportere tegn på fysisk mishandling hos barn på legevakten? Teoretisk perspektiv: Det anvendes teori om sykepleierens juridiske og etiske ansvarsområder samt. ...
  • Veien til rusfrihet 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier motivere den rusavhengige til rusfrihet ved bruk av motiverende intervju? Teoretisk perspektiv Relevant faglitteratur som angår rus og avhengighet, motivasjon og endringsprosessen, ...
  • Veiledning av pasienter etter gjennomgått hjerteinfarkt 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: På hvilken måte kan sykepleier på sengepost gjennom helseveiledning bidra til økt sykdomsmestring hos pasienter etter gjennomgått hjerteinfarkt? Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske perspektiv tar ...