Now showing items 200-219 of 262

  • Smerte hos mennesker med alvorlig demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier kartlegge smerter hos pasienter med alvorlig demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv Oppgaven er delt inn i to teoretiske deler; en medisinskfaglig og en sykepleiefaglig. Den ...
  • Smertekartlegging av sykehjemsbeboere med alvorlig demenssykdom 

   Moen, Runa (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier kartlegge smerte hos sykehjemsbeboere med en alvorlig grad av demenssykdom? Metode: Oppgaven er en litterær oppgave. Det anvendes eksisterende fag- og forskningslitteratur, i ...
  • Smertekartlegging av sykehjemsbeboere med demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier kartlegge smerter hos beboere med demens på sykehjem?” Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag bygger på sykepleierfaglig kunnskapsgrunnlag som inneholder ...
  • Smertekartlegging hos sykehjemsbeboere med demenssykdom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren kartlegge smerter hos pasienter med demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv Pasienter med demens er en sårbar gruppe, og kartlegging av smerteproblematikk krever sykepleiefaglig ...
  • Smertekartlegging hos sykehjemsbeboere med demenssykdom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke erfaringer har sykepleier med smertekartlegging hos sykehjemsbeboere med demenssykdom? Teoretisk perspektiv Teorien inneholder definisjoner og redegjørelser av smerte, smertekartlegging, ...
  • Smertelindring av barn ved venepunksjon 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier lindre smerten hos barn ved venepunksjon?» Teoretisk perspektiv Oppgaven starter med å presentere aspektene av selve sykepleien som er viktig; sykepleierens ansvars og funksjonsområde, ...
  • Smertelindring av pasienter med rusmiddelavhengighet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: «Hvilke erfaringer har sykepleiere med smertelindring av pasienter med rusmiddelavhengighet innlagt på sykehus?» Teoretisk perspektiv: Innledningsvis i dette kapittelet blir det presentert teori om smerter ...
  • Smertelindring av rusavhengige 

   Halvorsen, Maren Strid (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til optimal smertelindring hos rusavhengige innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I oppgaven er Joyce Travelbees sykepleieteoretisk perspektiv blitt benyttet, med ...
  • Smertelindring av rusmiddelavhengige pasienter: Hvordan kan sykepleier sørge for adekvat smertelindring av rusmiddelavhengige pasienter innlagt på sykehus? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier sørge for adekvat smertelindring av rusmiddelavhengige pasienter innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgsteori. Det er tre ...
  • Smertelindring hos pasienter med rusmiddelavhengighet på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til adekvat smertelindring hos rusmiddelavhengige med akutte smerter innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I oppgaven er Kari Martinsens omsorgsteori med fokus på omsorgens ...
  • Smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter i den palliative fasen 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til bedre smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter i den palliative fasen? Teoretisk perspektiv Sykepleiers lindrende funksjon står sentralt i pleie av kreftpasienter. ...
  • Smertelindring til pasienter avhengig av opioider 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: På hvilken måte kan økt kunnskap hos sykepleier gi bedre postoperativ smertelindring hos pasienter som fra tidligere er avhengig av heroin? Teoretisk perspektiv: I teoridelen beskriver vi pasienter som ...
  • Smerter hos pasienter som ikke klarer å uttrykke det verbalt 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier kartlegge smerter hos pasienter med alvorlig demens i sykehjem? Teoretisk perspektiv I denne oppgaven benyttes deler av Kari Martinsens og Joyce Travelbees sykepleieteori. Samtidig ...
  • Sporingsteknologi – med fokus på trygghet for pasienten 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren ivareta behovet for trygghet for hjemmeboende eldre som bruker sporingsteknologi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av hjemmesykepleierens ...
  • Stomi & seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling “Hvordan kan veiledning bidra til ivaretakelse av seksualiteten hos pasienter med nyanlagt stomi?” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske grunnlaget er basert på teori om stomi, seksualitet, det å kommunisere ...
  • Stomi og mestring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren bidra til å fremme opplevelsen av mestring hos pasienter med stomi ved bruk av undervisning- og veiledning? Problemstillingen ...
  • Stomi og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier undervise og veilede om seksualitet til pasienter med nyanlagt stomi? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget bygger på sykepleierens helsefremmende, undervisende ...
  • Stomi og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier tilrettelegge for at pasienter med nyanlagt stomi kan mestre sin seksualitet? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget er sykepleierens helsefremmende funksjon, ...
  • Stomi og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling På bakgrunn av valgt tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleier veilede pasienter med nyanlagt stomi for å forebygge seksuelle utfordringer ved hjelp av den didaktiske relasjonsm ...
  • Superhelter redder liv – det gjør håndhygiene også 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier forebygge sykehusinfeksjoner med håndhygiene? Teoretisk perspektiv Det sykepleiefaglige grunnlaget som er benyttet er sykepleierens funksjonsområder, der den forebyggende funksjonen ...