Now showing items 21-40 of 262

  • Behandling av smerter ved demenssykdom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Følgende problemstilling undersøkes i oppgaven: «Hvilke erfaringer har sykepleiere med behandling av smerter hos personer med demenssykdom på sykehjem?». Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler sykepleieres ...
  • Betydning av beriket mat hos eldre underernærte pasienter på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvilken betydning har beriket mat på energiinntak og ernæringsstatus hos eldre underernærte pasienter på sykehjem? Teoretisk perspektiv Hos eldre kan en rekke fysiologiske endringer i aldringsprosessen ...
  • Bruk av tvang mot barn på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier forebygge og begrense bruk av tvang ved utøvelsen av smertefulle prosedyrer mot barn på sykehus? Teoretisk perspektiv: Oppgaven begynner med presentasjon av juridiske og etiske ...
  • Brystkreft og seksuell helse 

   Blauenfeldt, Karoline Brimi (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av kurativ behandling for cancer mammae? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ...
  • Delirium og hoftebrudd 

   Myrvoll, Tonje Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren bidra til å forebygge delirium hos pasienter med hoftebrudd innlagt i sykehus? Problemstillingen er utformet på bakgrunn ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd blant pasienter med demens?» Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt i deler av Kari Martinsens omsorgsteori, samt ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende personsentrert omsorg til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens? Teoretisk perspektiv: Min sykepleiefaglige referanseramme for oppgaven er Tom Kitwoods ...
  • Den gamle mannen og vannglasset : D ehydrering og kognitiv svikt på sykehjem 

   Drageset, Kristoffer Anmarkrud (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å identifisere og behandle dehydrering hos pasienter med kognitiv svikt i sykehjem? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i denne oppgaven er sykepleiers ...
  • Den terapeutiske alliansen mellom sykepleier og unge jenter med anoreksi 

   Dürbeck, Martine (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier bidra til å skape og opprettholde den terapeutiske alliansen med unge jenter med anorexia nervosa i institusjon”. Metode: Litteraturstudie, der forskning og litteratur er anvendt ...
  • Den usynlige fare 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvilke faktorer påvirker at sykepleiere ikke etterlever de anbefalte retningslinjer for smittevern ved MRSA? Teoretisk perspektiv: I teoridelen presenteres teori om sykepleierens forebyggende funksjon, ...
  • Depresjon hos eldre 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge depresjon blant eldre hjemmeboende som mottar helsetjenester? Teoretisk perspektiv: Teorien er innhentet med hensikt om å belyse problemstillingen best. ...
  • Det barn ikke vet, har de vondt av 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta barnets behov for informasjon når en av foreldrene er kreftsyk? Teoretisk perspektiv: Piaget og Eriksons utviklingsteorier, barnas og foreldrenes opplevelse av sykdommen, ...
  • Det gode møtet: hvordan kan sykepleier møte beboere på sykehjem med personorientert profesjonalitet? 

   Rødfjell, Siri (Bachelor thesis, 2016-10-24)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier møte beboere på sykehjem med personorientert profesjonalitet? Metode Jeg har brukt litteraturstudie som metode. Oppgaven er basert på relevant faglitteratur som både er hentet ...
  • Det gode stellet i demensomsorgen 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier fremme gode stellesituasjoner i møte med personer med demens i sykehjem?» Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i relevant sykepleiefaglig litteratur og forskning. Joyce ...
  • Det minner meg om at jeg ikke er alene i verden 

   Renström, Sara (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling: Hur kan sjuksköterskan tillvarata värdighet i relationen med personer med drogberoende som är brukare av injektionsrum? Metode: Litterär studie. Högskolans bibliotek är använt samt artikelsök i ...
  • Det verdighetsbevarende stellet 

   Kyrkjebø, Tirill (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til personer med demens som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av sykepleiefaglig litteratur i form av ...
  • Diabetes mellitus type 2 og motiverende intervju 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier motivere til livsstilsendring hos personer med diabetes mellitus type 2 ved bruk av motiverende intervju? Teoretisk perspektiv For å belyse problemstillingen har jeg forklart hva ...
  • Du må tørre å tenke det verste – seksuelle overgrep mot barn 

   Rauk, Ingeborg Amalie (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier observere symptomer og tegn hos barn som kan gi mistanke om seksuelle overgrep? Metode Den litterære oppgaven bruker skriftlige kilder til å belyse problemstillingen. Jeg har brukt ...
  • En dyrebar ressurs i fare 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier på somatisk sykehus, ved hjelp av anbefalte retningslinjer for smittevern, bidra til å forebygge antibiotikaresistens?» Teoretisk perspektiv Teoridelen omfatter relevant teori ...
  • En hel halv kropp 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren bidra til mestring av endret kroppsbilde hos brystkreftrammede pasienter etter en mastektomi? Teoretisk perspektiv Oppgaven inneholder teori om brystkreft med mastektomi som ...