Now showing items 223-242 of 262

  • Sykepleie til foreldre med premature barn på nyfødt intensivavdeling 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilken kompetanse bør sykepleieren ha om sykehusmiljø, om omsorgsfull sykepleie og god kommunikasjon, for å kunne bidra til å redusere stress og fremme mestring hos foreldre til premature barn, på en ...
  • Sykepleie til muslimske kvinner på sykehjem med fokus på verdighet 

   Endestad, Dina Zafiraa Petru (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: “Hva kan sykepleieren bidra med for å ivareta verdigheten til muslimske pasienter i stellsituasjoner” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet for denne bacheloroppgaven ligger på omsorgsteoretisk ...
  • Sykepleie til pårørende til akutt kritisk syke pasienter 

   Tønnessen, Nora E. D. (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren møte pårørende til akutt kritiske syke pasienter? Metode Metoden for denne oppgaven er litteræroppgave, hvorpå skiftelige kilder har lagt grunnlaget. Kildene er hentet hovedsakelig ...
  • Sykepleie til unge kvinner med Anorexia nervosa 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling «På hvilken måte kan sykepleier etablere en terapeutisk relasjon til unge kvinner med anorexia nervosa, frivillig innlagt på døgnbemannet institusjon?». Teoretisk perspektiv I teoridelen presenteres teori ...
  • Sykepleieferdigheter innen motiverende intervju (MI) 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Sykepleieferdigheter innen motiverende intervju (MI). Problemstilling Hvilke ferdigheter innen motiverende intervju (MI) bør sykepleier beherske for å kunne motivere pasienter til livsstilsendring? Teoretisk perspektiv Som ...
  • Sykepleiere kan forebygge feilbruk av antibiotika ved asymptomatisk bakteriuri og urinveisinfeksjon i sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvilke tiltak kan sykepleiere iverksette for å forebygge feilbruk av antibiotika ved asymptomatisk bakteriuri og urinveisinfeksjon i sykehjem? Teoretisk perspektiv Antibiotikaresistens er en økende ...
  • Sykepleiere kan redusere feilbruk av antibiotika ved urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilken funksjon kan sykepleier ha for å redusere feilbruk av antibiotika på sykehjem ved urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri? Teoretisk perspektiv Antibiotikaresistens er et økende problem ...
  • Sykepleierens forebyggende funksjon knyttet til underernæring hos demente 

   Vestby, Marie Cecilie (Bachelor thesis, 2016-10-11)
   Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos brukere med demens i hjemmesykepleien?” Metode Denne oppgaven er en litterær oppgave, hvor jeg har brukt skriftlige kilder som fag- og forskningslitteratur ...
  • Sykepleierens helsefremmende funksjon i møte med pasienter med langvarige smerter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleieren fremme helse hos voksne pasienter med langvarige smerter?» Teoretisk perspektiv: Her presenteres teori om smerte som fenomen, hva helse er, beskrivelse av sykepleierens helsefremmende ...
  • Sykepleierens undervisende og forebyggende funksjon knyttet til pasienter med subklinisk spiseforstyrrelse i kombinasjon med diabetes mellitus type 1 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ved hjelp av motiverende intervju (MI), fremme endring hos pasienter som bevisst underdoserer insulin? Teoretisk perspektiv Teorikapittelet beskriver subklinisk spiseforstyrrelse ...
  • Sykepleieres erfaringer med tvang på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere knyttet til bruken av tvang i stellesituasjoner overfor pasienter med demens Teoretisk perspektiv: I oppgavens teoridel blir demens, tvang, relevant lovverk og etikk ...
  • Sykepleiers kulturelle kompetanse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvorfor bør sykepleiere ha kulturell kompetanse i møte med pasienter med innvandrerbakgrunn? Teoretisk perspektiv Innledningsvis blir det gjort rede for hva innvandring er, for å danne en forståelse ...
  • Sykepleiers rolle i reduksjon av stress hos barn på sykehus gjennom kommunikasjon og lek 

   Hansen, Tina Charlotte Oldebråten (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier redusere stress hos barn innlagt på sykehus gjennom kommunikasjon og lek? Metode Dette er en litteraturstudie hvor både teoretisk-, forsknings-, og erfaringsbasert kunnskap er ...
  • Temaet for bacheloroppgaven er tvang og makt i sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere med å begrense bruk av tvang og makt under stell slik at verdighet og integritet til pasienten med demenssykdom ivaretas? Teoretisk perspektiv: I oppgaven presenteres ...
  • Tenk delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling På bakgrunn av valgt tema for oppgaven ble følgende problemstilling formulert: ”Hvordan kan sykepleiere identifisere delirium hos eldre pasienter innlagt på medisinske avdelinger?”. Teoretisk perspektiv Det ...
  • Tidlig identifisering av sepsis i akuttmottak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Kva kartleggingsverktøy bør sjukepleiar bruke for å tidlig identifisere sepsis i akuttmottak? Teoretisk perspektiv I teorikapitlet blir definisjonen på sepsis presentert, og tilstanden forklart. ...
  • Tidlig identifisering av sepsis på sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke erfaringer har sykepleier med kartlegging for tidlig å identifisere sepsis på sengepost? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet gjør rede for sykepleierens forebyggende funksjon og ...
  • Tidlig oppdagelse av sepsis 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis på et tidlig stadium hos voksne pasienter på sengepost? Teoretisk perspektiv: Sepsis er en alvorlig tilstand med symptomer og tegn fra flere av kroppens vitale ...
  • Tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kenguruomsorgsmetoden tilrettelegge for trygg tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet handler om ...
  • Tilknytning på nyfødt intensiv 

   Overskott, Anette Stokkan (Bachelor thesis, 2017)
   Hvert år fødes det rundt 60 000 barn i Norge, omtrent 4 200 av disse er premature fødsler. Overlevelsen for premature har økt betraktelig. Men studier viser at den høyteknologiske tilnærmingen til nyfødtsykepleie ikke møter ...