Now showing items 1-20 of 216

  • Akutt syk - hvordan skal dette gå?: hvordan kan sykepleier ivareta akutt syke pasienters psykososiale behov på akuttmottak? 

   Whinnett, Katrine (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling: “Hvordan kan sykepleier ivareta akutt syke pasienters psykososiale behov på akuttmottak?” Metode: Metoden er en litterær oppgave; der teori og forskning danner grunnlaget for oppgaven. Teoretisk perspektiv: ...
  • Atferdsaktivering ved depresjon 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra i behandling av depresjon ved bruk av atferdsaktivering? Teoretisk perspektiv Oppgaven omhandler depresjon med tilhørende sykepleie på akuttpsykiatrisk avdeling. Sykepleier ...
  • Av alt vi ikke tåler er meningsløsheten det verste: Om betydningen av informasjon for isolerte pasienter med MRSA 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier, med fokus på informasjon, redusere de negative følgene hos isolerte pasienter med MRSA? Teoretisk perspektiv Teorien omfatter forskning på isolerte og MRSA-smittede pasienter. ...
  • Av og til er det nok med et smil 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere depressive symptomer hos eldre hjemmeboende? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget inkluderer teori om depresjon hos den eldre pasienten, ...
  • Barndommen kommer ikke i reprise 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ved legevakt bidra til å avdekke fysisk mishandling hos barn? Teoretisk perspektiv: Det blir presentert teori om barns utvikling og tilknytning egenskaper samt barnets reaksjoner ...
  • Barn med leukemi: hvordan kan sykepleier bruke lek til å etablere tillitsforhold til barn med akutt lymfatisk leukemi på sykehus? 

   Arvesen, Therese (Bachelor thesis, 2016-10-31)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier bruke lek til å etablere tillitsforhold til barn med akutt lymfatisk leukemi på sykehus?» Metode: Litteraturstudie, som baserer seg på pensumlitteratur, forskningsartikler og ...
  • Barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1: hvordan kan sykepleier legge til rette for at barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1 forstår sin nye livssituasjon? 

   Hellerud, Christine B. (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier legge til rette for at barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1 forstår sin nye livssituasjon? Metode Metoden brukt i denne oppgaven er en litterær metode basert på aktuell ...
  • Barn og smertefulle prosedyrer 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende avledning for å redusere smerteopplevelsen ved prosedyrer hos barn? Teoretisk perspektiv: Denne oppgaven starter med å presentere de etiske og juridiske rammene for ...
  • Barn og smertefulle prosedyrer 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren hjelpe barnet med å ivareta dets behov for omsorg og trygghet i forbindelse med en smertefull prosedyre? Teoretisk perspektiv I teoridelen beskriver jeg barns opplevelse på ...
  • Barn og smertefull prosedyre: Hvordan kan sykepleieren bruke lek til å forberede en treåring til en prosedyre? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren bruke lek til å forberede en treåring til en prosedyre? Teoretisk perspektiv Teorien i oppgaven er basert på utviklingsteoriene til Piaget og Erikson, barns reaksjoner ved ...
  • Barn på sjukehus: Korleis kan sjukepleiar observere og vurdere teikn og symptom hos barn som kan vere utsatt for fysisk vold? 

   Solvik, Andrea Torine (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Barn på sjukehus: Korleis kan sjukepleiar observere og vurdere teikn og symptom hos barn som kan vere utsatt for fysisk vold? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget byggjer på kunnskap om ...
  • Barn som pårørende 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos et barn som er pårørende til en kreftsyk forelder? Teoretisk perspektiv Sykepleiefaglig perspektiv med utgangspunkt i sykepleierens undervisende funksjon. ...
  • Barn som pårørende i akuttpsykiatrien 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta barn som pårørende til akutt innlagte pasienter med psykose? Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske perspektiv beskrives i teorikapittelet. Kapittelet tar først for seg ...
  • Behandling av kroniske sår i hjemmesykepleien 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme kvalitet i behandlingen av kroniske legg- og fotsår hos eldre pasienter i hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv: I det teoretiske kunnskapsgrunnlaget beskrives patofysiologien, ...
  • Betydning av beriket mat hos eldre underernærte pasienter på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvilken betydning har beriket mat på energiinntak og ernæringsstatus hos eldre underernærte pasienter på sykehjem? Teoretisk perspektiv Hos eldre kan en rekke fysiologiske endringer i aldringsprosessen ...
  • Bruk av tvang mot barn på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier forebygge og begrense bruk av tvang ved utøvelsen av smertefulle prosedyrer mot barn på sykehus? Teoretisk perspektiv: Oppgaven begynner med presentasjon av juridiske og etiske ...
  • Brystkreft og seksuell helse 

   Blauenfeldt, Karoline Brimi (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av kurativ behandling for cancer mammae? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ...
  • Delirium og hoftebrudd 

   Myrvoll, Tonje Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren bidra til å forebygge delirium hos pasienter med hoftebrudd innlagt i sykehus? Problemstillingen er utformet på bakgrunn ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende personsentrert omsorg til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens? Teoretisk perspektiv: Min sykepleiefaglige referanseramme for oppgaven er Tom Kitwoods ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd blant pasienter med demens?» Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt i deler av Kari Martinsens omsorgsteori, samt ...