Now showing items 21-40 of 216

  • Den gamle mannen og vannglasset : D ehydrering og kognitiv svikt på sykehjem 

   Drageset, Kristoffer Anmarkrud (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å identifisere og behandle dehydrering hos pasienter med kognitiv svikt i sykehjem? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i denne oppgaven er sykepleiers ...
  • Den terapeutiske alliansen mellom sykepleier og unge jenter med anoreksi 

   Dürbeck, Martine (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier bidra til å skape og opprettholde den terapeutiske alliansen med unge jenter med anorexia nervosa i institusjon”. Metode: Litteraturstudie, der forskning og litteratur er anvendt ...
  • Den usynlige fare 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvilke faktorer påvirker at sykepleiere ikke etterlever de anbefalte retningslinjer for smittevern ved MRSA? Teoretisk perspektiv: I teoridelen presenteres teori om sykepleierens forebyggende funksjon, ...
  • Depresjon hos eldre 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge depresjon blant eldre hjemmeboende som mottar helsetjenester? Teoretisk perspektiv: Teorien er innhentet med hensikt om å belyse problemstillingen best. ...
  • Det barn ikke vet, har de vondt av 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta barnets behov for informasjon når en av foreldrene er kreftsyk? Teoretisk perspektiv: Piaget og Eriksons utviklingsteorier, barnas og foreldrenes opplevelse av sykdommen, ...
  • Det gode møtet: hvordan kan sykepleier møte beboere på sykehjem med personorientert profesjonalitet? 

   Rødfjell, Siri (Bachelor thesis, 2016-10-24)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier møte beboere på sykehjem med personorientert profesjonalitet? Metode Jeg har brukt litteraturstudie som metode. Oppgaven er basert på relevant faglitteratur som både er hentet ...
  • Det gode stellet i demensomsorgen 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier fremme gode stellesituasjoner i møte med personer med demens i sykehjem?» Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i relevant sykepleiefaglig litteratur og forskning. Joyce ...
  • Det minner meg om at jeg ikke er alene i verden 

   Renström, Sara (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling: Hur kan sjuksköterskan tillvarata värdighet i relationen med personer med drogberoende som är brukare av injektionsrum? Metode: Litterär studie. Högskolans bibliotek är använt samt artikelsök i ...
  • Det verdighetsbevarende stellet 

   Kyrkjebø, Tirill (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til personer med demens som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av sykepleiefaglig litteratur i form av ...
  • Diabetes mellitus type 2 og motiverende intervju 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier motivere til livsstilsendring hos personer med diabetes mellitus type 2 ved bruk av motiverende intervju? Teoretisk perspektiv For å belyse problemstillingen har jeg forklart hva ...
  • Du må tørre å tenke det verste – seksuelle overgrep mot barn 

   Rauk, Ingeborg Amalie (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier observere symptomer og tegn hos barn som kan gi mistanke om seksuelle overgrep? Metode Den litterære oppgaven bruker skriftlige kilder til å belyse problemstillingen. Jeg har brukt ...
  • En dyrebar ressurs i fare 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier på somatisk sykehus, ved hjelp av anbefalte retningslinjer for smittevern, bidra til å forebygge antibiotikaresistens?» Teoretisk perspektiv Teoridelen omfatter relevant teori ...
  • Enhanced Recovery After Surgery - Tilpasset informasjon til pasienter i kne-proteseforløp 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren tilpasse post-operativ undervisning til kneprotesepasienter i ERAS-forløp? Teoretisk perspektiv: Oppgaven bruker litteratur om Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), Dorothea ...
  • En hel halv kropp 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren bidra til mestring av endret kroppsbilde hos brystkreftrammede pasienter etter en mastektomi? Teoretisk perspektiv Oppgaven inneholder teori om brystkreft med mastektomi som ...
  • En normal reaksjon på en unormal hendelse: Sykepleierens møte med kvinner utsatt for seksuelt overgrep 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren i akuttmottak møte kvinner utsatt for seksuelt overgrep? Teoretisk perspektiv Sykepleierens lindrende funksjon er bakgrunnen for sykepleieutøvelsen i oppgaven og forutsetningen ...
  • En støtte i håpets lys: hvordan kan sykepleieren styrke håp hos, og støtte unge voksne med nyoppdaget akutt lymfoblastisk leukemi? 

   Kristiansen, Kaja Bakken (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren styrke håp hos, og støtte unge voksne med nyoppdaget akutt lymfoblastisk leukemi? Metode: Oppgaven er en litterær oppgave, der det har blitt anvendt relevant og anerkjent fag- ...
  • En verdig død: hvordan kan sykepleieren bidra til en verdig død hos den eldre pasient? 

   Andreassen, Susanna (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til en verdig død hos den eldre pasient? Metode: Litteraturstudie har blitt brukt som metode i denne oppgaven. Forskningslitteratur, nettressurser, primær samt sekundærlitteratur ...
  • Et ønske om å bli sett 

   Jelsness, Nathalia Aasbø (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier i møtet med den rusavhengige brukeren best ivareta hans integritet og verdighet? Teoretisk perspektiv Joyce Travelbee er valgt som grunnlag for det sykepleiefaglige perspektivet i ...
  • Fatigue som seneffekt etter brystkreftbehandling 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvilken effekt har fysisk aktivitet hos pasienter som opplever fatigue etter brystkreftbehandling? Teoretisk perspektiv I teorien presenteres aktuell litteratur om brystkreft, fatigue og fysisk aktivitet. ...
  • Forebygge depresjon hos eldre: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge depresjon hos eldre som mottar hjemmesykepleie? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge depresjon hos eldre som mottar hjemmesykepleie? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget er innhentet med hensikt om å belyse oppgavens ...