• Barn på sjukehus: Korleis kan sjukepleiar observere og vurdere teikn og symptom hos barn som kan vere utsatt for fysisk vold? 

   Solvik, Andrea Torine (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Barn på sjukehus: Korleis kan sjukepleiar observere og vurdere teikn og symptom hos barn som kan vere utsatt for fysisk vold? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget byggjer på kunnskap om ...
  • Barndommen kommer ikke i reprise 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ved legevakt bidra til å avdekke fysisk mishandling hos barn? Teoretisk perspektiv: Det blir presentert teori om barns utvikling og tilknytning egenskaper samt barnets reaksjoner ...
  • Barnet kan ikke vente: Til barnet kan vi ikke svare “I Morgen”, dets navn er “I Dag” 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Problemstilling: Hvilken betydning kan screening på legevakten ha for å identifisere fysisk vold mot barn? Teoretisk perspektiv: I teoridelen blir begrepene «fysisk vold» og «barnemishandling» kort forklart og ulike ...
  • Du må tørre å tenke det verste – seksuelle overgrep mot barn 

   Rauk, Ingeborg Amalie (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier observere symptomer og tegn hos barn som kan gi mistanke om seksuelle overgrep? Metode Den litterære oppgaven bruker skriftlige kilder til å belyse problemstillingen. Jeg har brukt ...
  • For barnets beste må du tørre å tenke det verste 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilke erfaringer har sykepleiere med å observere og vurdere tegn til fysisk mishandling av barn på sykehus? Teoretisk perspektiv I teorien presenteres faglitteratur som anses nødvendig for å kunne besvare ...
  • Hvordan se det vi ikke ønsker å se: Sykepleierens møte med barn utsatt for fysisk mishandling 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleiere observere og vurdere tegn på fysisk mishandling hos barn som kommer på legevakt? Teoretisk perspektiv I teoridelen blir sykepleierens juridiske og yrkesetiske ansvar gjort rede ...
  • Våg å spørre, ha kunnskap til å se 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ved legevakt bidra til å avdekke tegn på mulig fysisk vold mot barn? Teoretisk perspektiv Teori om barnets utvikling, kommunikasjon med barn, sykepleiers funksjonsområde og ...
  • Våger vi å se de utsatte barna? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere i å rapportere tegn på fysisk mishandling hos barn på legevakten? Teoretisk perspektiv: Det anvendes teori om sykepleierens juridiske og etiske ansvarsområder samt. ...