Show simple item record

dc.contributor.authorZych, Agnieszka Monika
dc.date.accessioned2016-10-24T07:02:03Z
dc.date.available2016-10-24T07:02:03Z
dc.date.issued2016-10-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417157
dc.description.abstractBakgrunn Det er økende press for å redusere sykehusinnleggelser av pasienter fra sykehjem ved livets slutt. Disse innleggelsene er hyppige og belastende for dødssyke eldre. Internasjonal forsking viser at de har også økonomiske konsekvenser. Siden 85 % av dødsfallene i sykehjem er forventet, gir det anledning til å forbedre tilrettelegging av livets siste fase. Hensikt Hensikten med systematisk litteraturstudien var å belyse pårørendes og helsepersonells erfaringer og meninger i forhold til overflytting av pasienter i terminal fase fra sykehjem til sykehus. Dette gjøres gjennom oppsummering og fortolkning av relevante kvalitative primærstudier, hvor dette temaet sto i fokus. Teoretisk forankring Studien er forankret i palliasjon. Metode Systematiske litteratursøk i elektroniske databasene: Medline, Cinahl, Embase, Amed og SveMed+, identifisert ved hjelp av inklusjonskriterier, resulterte i 162 artikler. Etter relevans vurdering av disse, ble to forskninger inkludert i studien. Søket ble supplert med snowballmetoden og manuellsøk i relevante tidsskrifter. Etter vitenskapelig kvalitetsvurdering, ble én forskning ekskludert. Totalt 12 kvalitative primærforskninger dannet datagrunnlaget i denne studien. Resultater Inkluderte i syntesen studier presenterer pårørendes og helsepersonells erfaringer og meninger, tilknyttet sykehusinnleggelser av pasienter i terminal fase fra sykehjem. Funnene identifiserte to hovedtemaer: «trygghet og tillit» og «inkludering i beslutningsprosesser», som spilte en avgjørende rolle ved disse innleggelsene. Studien avdekket manglende kompetanse innen palliasjon, utilgjengelighet av fagpersonell, dårlig kommunikasjon, samt utilstrekkelige organisatoriske forhold ved sykehjem. Helsepersonell understreket betydning av pårørendes ivaretakelse. Informantene erfarte og mente at ved beslutningsprosesser, var vesentlig å ta vare på pasientautonomi, god kommunikasjon, veiledning og involvering av pårørende ved planlegging av omsorg og behandling ved livets slutt. Konklusjon Både helsepersonell og pårørende hadde like erfaringer og meninger tilknyttet innleggelser av pasienter i terminal fase fra sykehjem til sykehus, hvor trygghet og tillit, samt involvering i beslutningsprosessen, var avgjørende. Det kom tydelig fram at trygghet og tillit i terminal fase ved sykehjem er truet. Funnene fra studien kan videreføres i aksjonsforskningsprosjekt. Nøkkelord: Sykehusinnleggelse, sykehjem, palliasjon, terminal fase, pårørende, helsepersonells, litteraturstudie.nb_NO
dc.description.abstractBackground There is increasing pressure to reduce hospitalizations of patients from nursing home at the end-of-life. These admissions are frequent and the ballast for terminally ill elderly. International research shows that they also have economic consequences. Since 85% of deaths in nursing homes are expected, it provides an opportunity to improve the facilitation of life's last phase. Purpose The purpose of the systematic literature study was to elucidate relative’s and health personnel’s experiences and meanings in relation to the transfer of patients in the terminal phase of nursing homes to hospitals. This is done through summary and interpretation of relevant qualitative primary studies, where this subject was in focus. Theoretical background The study is grounded in palliative care. Method A systematic literature review in electronic databases: Medline, Cinahl, Embase, Amed and SveMed +, identified by inclusion criteria, resulted in 162 articles. By relevance ranking of these, were two researches included in the study. The search was supplemented with snowball method and manual searches in relevant journals. After scientific quality assessment, was one research excluded. Total 12 qualitative primary researches formed the basic data in this study. Results Included in the synthesis studies presents relative’s and health personnel’s experiences and meanings, associated hospitalizations of patients in the terminal phase of nursing home. The findings identified two main themes: «confidence and trust» and «inclusion in decision-making», which played a crucial role in these admissions. The study revealed a lack of expertise in palliative care, unavailability by trained personals, poor communication and inadequate organizational aspects of nursing home. Health personnel under withdrew importance of relatives’ fulfillment. The informants experienced and meant that the decision-making processes was essential to take care of patient autonomy, good communication, guidance and involvement of relatives in planning care and treatment at the end-of-life. Conclusion Both health personnel’s and relatives had the same experiences and meanings of associated admissions of patients in the terminal phase of nursing homes to hospitals, where confidence and trust, as well as involvement in decision-making was decisive. It has been clearly demonstrated that confidence and trust in the terminal phase in nursing homes are threatened. Availability of health personals with special expertise in palliative care around the clock was essential. Relative’s involvement in decision-making of ACP in nursing homes can significantly reduce ballast end hospitalizations of the dying. The findings from the study can be continued in the action research project. Keywords: Hospitalization, nursing homes, palliative care, terminal phase, relatives, health personnel, literature study.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectPalliativ sykepleienb_NO
dc.subjectSykehjemnb_NO
dc.titleInnleggelser av pasienter i terminal fase fra sykehjem til sykehusnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderAgnieszka Monika Zychnb_NO
dc.source.pagenumber123nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)