Show simple item record

dc.contributor.authorJelsness, Nathalia Aasbø
dc.date.accessioned2017-09-11T13:19:45Z
dc.date.available2017-09-11T13:19:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454091
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier i møtet med den rusavhengige brukeren best ivareta hans integritet og verdighet? Teoretisk perspektiv Joyce Travelbee er valgt som grunnlag for det sykepleiefaglige perspektivet i oppgaven. I tillegg redegjøres det for sykepleierens funksjonsområder, definisjon av relevante begreper som verdighet og integritet, og rusavhengige som målgruppe, da dette danner grunnlag for drøftingen. Juridisk og etisk rammeverk blir også presentert og gjort rede for. Metode Det er valgt litteraturstudium med en hermeneutisk tilnærming for å besvare problemstillingen. I tillegg er det benyttet egne kliniske erfaringer der det har vært relevant. I besvarelsen av problemstillingen er det i stor grad benyttet fag- og forskningslitteratur. Det anvendes både primær- og sekundærlitteratur i oppgaven. Drøfting Møtet mellom sykepleier og pasient er viktig, og kanskje er det spesielt viktig i møtet mellom sykepleier og den rusavhengige pasienten i helsevesenet. Forskning viser at helsepersonell generelt og sykepleiere spesielt stigmatiserer og diskriminerer rusavhengige i helsevesenet, som medfører at denne pasientgruppen velger å neglisjere helseproblemer eller oppsøke helsehjelp ved lavterskeltilbud eller velferdstilbud. Sykepleier bør inne ha enkelte funksjoner for å best kunne møte pasienter med rusavhengighet. Det er også viktig å anerkjenne sykepleier sin frykt for smitte av blodbårne sykdommer i behandlingen av pasienter med rusavhengighet, men også det å øke sykepleiere sin kunnskap rundt dette emnet for å redusere stigmatisering og diskriminering av denne pasientgruppen. Med dette diskuteres det også rundt menneskeverd og mennesket bak rusen. Konklusjon Egenskaper som omsorg, sympati, kjærlighet, medfølelse og erfaring er nødvendige i behandlingen av den rusavhengige brukeren i helsevesenet for å best ivareta hans integritet og verdighet. I tillegg er det behov for økt kunnskap om emnet blant helsepersonell for å redusere diskriminering og stigmatisering av rusavhengige pasienter i helsevesenet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSykepleierrollenb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.subjectRusmiddelbrukerenb_NO
dc.subjectLivskvalitetnb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.subjectEmpatinb_NO
dc.titleEt ønske om å bli settnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.description.versionupdatedVersionnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)