• Faktorer som har sammenheng med fatigue etter hjerneslag 

   Linnerud, SIlje Christin Wang; Bragstad, Line Kildal (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Sammendrag Bakgrunn: Fatigue er et fremtredende symptom som ofte rammer hjerneslagpasienter. Fatigue karakteriseres som vedvarende tretthet, utmattelse og redusert energikapasitet og assosieres ofte med nedsatt livskvalitet. ...
  • Health education competence, self-management 

   Vågan, Andre; Eika, Kari; Skirbekk, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: The health education competence of health professionals who deliver self-management programmes to those with long-term health challenges have been little reported and discussed in either Nordic or international ...
  • Helsepedagogisk kompetanse, læring og mestring 

   Vågan, André; Eika, Kari; Skirbekk, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2016-12-09)
   Bakgrunn: Helsepedagogisk kompetanse hos fagpersoner som gir lærings- og mestringstilbud til personer med langvarige helseutfordringer, er i liten grad omtalt og diskutert, verken i nordisk eller i internasjonal ...
  • Mobil intensivsykepleier (MIS): Resultater fra en 6 måneders observasjonsstudie 

   Sasa, Katadzic; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunn: Mobile intensivsykepleiere (MIS) er etablert ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, men det foreligger lite kunnskap om hvordan slike ressurser benyttes, og hva som karakteriserer oppdragene. Hensikt: Å kartlegge ...
  • Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: "medarbeidere" i ukjent tjenesteterreng 

   Andersen, Kirsti Lauvli; Strøm, Anita; Korneliussen, Kari; Fagermoen, May Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2016-07-05)
   Bakgrunn: Pårørendes støtte har betydning for hvordan hjemmeboende personer som har hjertesvikt, mestrer sykdommen og hverdagen. Støtte fra pårørende kan også påvirke utfallet av sykdommen og redusere sykehusinnleggelser. ...
  • Personer med demens kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi 

   Staubo, Helen; Misvær, Nina; Tonga, Johanne Bjørnstad; Kvigne, Kari Johanne; Ulstein, Ingun (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Bakgrunn: Studier viser at psykoterapi kan bidra til å bevare funksjonsnivå og livskvalitet hos personer med demens. Hensikt: Denne casestudien er en del av KORDIAL-studien. Hensikten med denne randomiserte kontrollerte ...
  • Personer med sykelig overvekt hadde økt mestringsforventning og selvfølelse etter pasientkurs 

   Fagermoen, May Solveig; Bevan, Katherine; Berg, Anne-Cathrine; Bjørnsborg, Eva; Mathiesen, Christine; Gulbrandsen, Helene; Hustadnes, Anne Lise; Strøm, Anita (Journal article; Peer reviewed, 2014-09-23)
   Bakgrunn: Pasientopplæringstiltak som viser positive resultater når det gjelder egenmestring av kronisk sykdom må sees som viktige bidrag til redusert press på helsetjenestene. Selvstyrkende metoder benyttet i pasientkurs ...
  • Registrerer få hjertestanser 

   Alm-Kruse, Kristin; Johansen, Jo Kramer; Bogstrand, Stig Tore (Journal article; Peer reviewed, 2016-08-30)
   Bakgrunn: Studier fra andre land viser stor variasjon i forekomst og overlevelse etter hjerte- lunge-redning (HLR) på intensivavdelinger. Det foreligger få studier på dette området i Norge. Hensikt: Å kartlegge forekomst ...
  • Retningslinjer økte bruk av enteral ernæring til intensivpasienter 

   Petosic, Antonija; Tøien, Kirsti; Tvedt, Christine Raaen (Journal article; Peer reviewed, 2015-09-17)
   Bakgrunn: Ernæringsstøtte i form av enteral eller parenteral ernæring er viktig for å unngå underernæring hos intensivpasienten. Riktig ernæringsstøtte har vært assosiert med redusert dødelighet, færre infeksjoner og ...
  • Simuleringsbasert teamtrening på barneavdeling 

   Rød, Irene; Moen, Ellen Irene Westby; Struksnes, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunn: Faglig forsvarlig utøvelse av helsehjelp forutsetter samarbeid mellom det involverte helsepersonellet. De må ha gode faglige kunnskaper og praktisk øvelse i samhandling. De siste tiårene har helsepersonell gjennom ...
  • Små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger. 

   Nyhagen, Ragnhild; Sjöberg, Mons; Austenå, Mona; Sørensen, Anne Lene; Høybakk, Jofrid Berit; Heggdal, Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Bakgrunn: Utdanningen av intensivsykepleiere i Norge er i stadig endring ved at utdanningen beveger seg i retning av å bli mer akademisk samtidig som kravet til en høy andel praksisstudier opprettholdes. Denne endringen ...
  • Sykepleieres utfordringer med å undervise om legemiddelbehandling i psykiatrisk avdeling 

   Johansen, Alna Ryttersveen; Nussle, Hans Martin; Sundbye, Kjersti; Hestetun, Margrete (Journal article; Peer reviewed, 2014-12-12)
   Bakgrunn: Sykepleierne ved en lukket psykiatrisk sengepost stilte spørsmål ved hvordan de skulle ivareta sitt ansvar for å undervise om legemidler til pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Hensikt : Hensikten var ...