• Associations between heavy episodic drinking and alcohol related injuries: a case control study 

   Rossow, Ingeborg; Bogstrand, Stig Tore; Ekeberg, Øivind; Normann, Per Trygve (Journal article; Peer reviewed, 2013-11-14)
   Background: Alcohol is a significant risk factor for injuries. This study addresses 1) whether the risk of alcohol related injury increases with frequency of heavy episodic drinking (HED) in a linear fashion, and 2) whether ...
  • Det minner meg om at jeg ikke er alene i verden 

   Renström, Sara (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling: Hur kan sjuksköterskan tillvarata värdighet i relationen med personer med drogberoende som är brukare av injektionsrum? Metode: Litterär studie. Högskolans bibliotek är använt samt artikelsök i ...
  • Et ønske om å bli sett 

   Jelsness, Nathalia Aasbø (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier i møtet med den rusavhengige brukeren best ivareta hans integritet og verdighet? Teoretisk perspektiv Joyce Travelbee er valgt som grunnlag for det sykepleiefaglige perspektivet i ...
  • Holdninger over for rusmisbrukere 

   Malm, Jens Aga (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan holdninger få konsekvenser for behandlingen av rusmisbrukere på en somatisk sengepost? Teoretisk perspektiv I teoridelen vil temaene holdninger, stigma, roller og sykepleierens rammefaktorer ...
  • Hvilke tiltak kan sykepleiere veilede rusavhengige pasienter om for å forebygge utvikling av hud- og bløtvevsinfeksjoner og kroniske sår 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke tiltak kan sykepleiere veilede rusavhengige pasienter om for å forebygge utvikling av hud- og bløtvevsinfeksjoner og kroniske sår. Teoretisk perspektiv: Oppgavens sykepleieteoretiske grunnlag er ...
  • Hvis vi har vondt, så har vi vondt: hvilken kompetanse trenger sykepleieren for å kunne bidra til adekvat smertelindring til pasienter med rusavhengighet på en kirurgisk sengepost? 

   Schulstok, Sara Hustad (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling: Hvilken kompetanse trenger sykepleieren for å kunne bidra til adekvat smertelindring til pasienter med rusavhengighet på en kirurgisk sengepost? Metode: Oppgaven er et litteraturstudie. Litteraturen har ...
  • Hvordan kan sykepleier motivere rusmiddelavhengige til endring ved bruk av motiverende intervju? 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier motivere rusmiddelavhengige til endring ved bruk av motiverende intervju? Teoretisk perspektiv Teorien som er anvendt er teori om rusmiddelbruk, rusmiddelavhengighet, konsekvenser ...
  • Kunnskap om smertelindring av pasienter med opioidavhengighet 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke kunnskaper bør sykepleier ha for å gi adekvat smertelindring til opioidavhengige pasienter med akutte smerter på sykehus? Teoretisk perspektiv I oppgavebesvarelsen er Kari Martinsens omsorgsteori ...
  • Opioidmisbrukere føler også smerte 

   Englund, Kristine (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleierens kompetanse bidra til adekvat analgesi hos opioidmisbrukeren med akutte smerter i sykehus? Metode Et litterært studie har blitt foretatt med utgangspunkt i relevant faglitteratur, ...
  • Retten til å bli sett 

   Holmeseth, Carina Stokkebø (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier møte pasienten med rusmiddelavhengighet på en omsorgsfull måte? Teoretisk perspektiv Som sykepleieteoretisk referanse tar oppgaven utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgsteori med ...
  • Smertelindring av pasienter med rusmiddelavhengighet 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: «Hvilke erfaringer har sykepleiere med smertelindring av pasienter med rusmiddelavhengighet innlagt på sykehus?» Teoretisk perspektiv: Innledningsvis i dette kapittelet blir det presentert teori om smerter ...
  • Smertelindring av rusavhengige 

   Halvorsen, Maren Strid (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til optimal smertelindring hos rusavhengige innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I oppgaven er Joyce Travelbees sykepleieteoretisk perspektiv blitt benyttet, med ...
  • Smertelindring av rusmiddelavhengige pasienter: Hvordan kan sykepleier sørge for adekvat smertelindring av rusmiddelavhengige pasienter innlagt på sykehus? 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier sørge for adekvat smertelindring av rusmiddelavhengige pasienter innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgsteori. Det er tre ...
  • Smertelindring hos pasienter med rusmiddelavhengighet på sykehus 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til adekvat smertelindring hos rusmiddelavhengige med akutte smerter innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I oppgaven er Kari Martinsens omsorgsteori med fokus på omsorgens ...
  • Smertelindring til pasienter avhengig av opioider 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: På hvilken måte kan økt kunnskap hos sykepleier gi bedre postoperativ smertelindring hos pasienter som fra tidligere er avhengig av heroin? Teoretisk perspektiv: I teoridelen beskriver vi pasienter som ...
  • Veien til rusfrihet 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier motivere den rusavhengige til rusfrihet ved bruk av motiverende intervju? Teoretisk perspektiv Relevant faglitteratur som angår rus og avhengighet, motivasjon og endringsprosessen, ...
  • Venøse leggsår hos rusavhengige 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke tiltak kan sykepleiere utføre for å fremme sårtilheling hos rusavhengige med venøse leggsår i hjemmesykepleie? Teoretisk perspektiv: Oppgaven inneholder i stor grad teamet venøse leggsår og ...