• Atferdsaktivering ved depresjon 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra i behandling av depresjon ved bruk av atferdsaktivering? Teoretisk perspektiv Oppgaven omhandler depresjon med tilhørende sykepleie på akuttpsykiatrisk avdeling. Sykepleier ...
  • Av og til er det nok med et smil 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere depressive symptomer hos eldre hjemmeboende? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget inkluderer teori om depresjon hos den eldre pasienten, ...
  • Available, but not always accessible: A nationwide, qualitative study of multidisciplinary healthcare providers’ experiences with follow-up care after paediatric brain tumour 

   Ålykkja, Anette; Ruud, Ellen; Larsen, Marie Hamilton; Vatne, Torun; Lie, Hanne Cathrine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Objective Paediatric brain tumour (PBT) survivors face high risks of disabling long‐term and late effects. Whether survivors’ needs are met in a system with publicly funded services, but in the absence of a formal long‐term ...
  • Å forebygge underernæring hos pasienter med hode- og halskreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra med å forebygge underernæring hos pasienter med kreft i hode- og halsregionen som opplever bivirkninger av kurativ behandling? Teoretisk perspektiv Teorikapittelet beskriver ...
  • Å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens 

   Opdahl, Pia Albertsen (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens ved bruk av ikke-medikamentelle tiltak? Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt ...
  • Barn og smertefulle prosedyrer 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende avledning for å redusere smerteopplevelsen ved prosedyrer hos barn? Teoretisk perspektiv: Denne oppgaven starter med å presentere de etiske og juridiske rammene for ...
  • Barn på sjukehus: Korleis kan sjukepleiar observere og vurdere teikn og symptom hos barn som kan vere utsatt for fysisk vold? 

   Solvik, Andrea Torine (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Barn på sjukehus: Korleis kan sjukepleiar observere og vurdere teikn og symptom hos barn som kan vere utsatt for fysisk vold? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget byggjer på kunnskap om ...
  • Brystkreft og seksuell helse 

   Blauenfeldt, Karoline Brimi (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av kurativ behandling for cancer mammae? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende personsentrert omsorg til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens? Teoretisk perspektiv: Min sykepleiefaglige referanseramme for oppgaven er Tom Kitwoods ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd blant pasienter med demens?» Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt i deler av Kari Martinsens omsorgsteori, samt ...
  • Depresjon hos eldre 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge depresjon blant eldre hjemmeboende som mottar helsetjenester? Teoretisk perspektiv: Teorien er innhentet med hensikt om å belyse problemstillingen best. ...
  • Det barn ikke vet, har de vondt av 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta barnets behov for informasjon når en av foreldrene er kreftsyk? Teoretisk perspektiv: Piaget og Eriksons utviklingsteorier, barnas og foreldrenes opplevelse av sykdommen, ...
  • Det gode stellet i demensomsorgen 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier fremme gode stellesituasjoner i møte med personer med demens i sykehjem?» Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i relevant sykepleiefaglig litteratur og forskning. Joyce ...
  • Det verdighetsbevarende stellet 

   Kyrkjebø, Tirill (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til personer med demens som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av sykepleiefaglig litteratur i form av ...
  • Du må tørre å tenke det verste – seksuelle overgrep mot barn 

   Rauk, Ingeborg Amalie (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier observere symptomer og tegn hos barn som kan gi mistanke om seksuelle overgrep? Metode Den litterære oppgaven bruker skriftlige kilder til å belyse problemstillingen. Jeg har brukt ...
  • Enhanced Recovery After Surgery - Tilpasset informasjon til pasienter i kne-proteseforløp 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren tilpasse post-operativ undervisning til kneprotesepasienter i ERAS-forløp? Teoretisk perspektiv: Oppgaven bruker litteratur om Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), Dorothea ...
  • Et ønske om å bli sett 

   Jelsness, Nathalia Aasbø (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier i møtet med den rusavhengige brukeren best ivareta hans integritet og verdighet? Teoretisk perspektiv Joyce Travelbee er valgt som grunnlag for det sykepleiefaglige perspektivet i ...
  • Forsvarlighet i hjemmesykepleie – sykepleiers behandlende funksjon overfor brukere med venøse leggsår. 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier sikre forsvarlig behandling av brukere med venøse leggsår? Teoretisk perspektiv: Oppgavens rammeverk er sykepleiers behandlende funksjon, sykepleieprosessen, faglig forsvarlighet ...
  • Håpets kraft i kampen mot kreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme håp hos unge voksne med akutt myelogen leukemi? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven bygger på sykepleierens kunnskapsgrunnlag og rammeverk, derav ...
  • Helhetlig omsorg på akuttmottak 

   Støten, Karoline Lind (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier på akuttmottak ivareta psykososiale behov hos pasienter med uavklarte brystsmerter? Teoretisk perspektiv Det er benyttet teori om brystsmerter, krisereaksjoner og mestringsstrategier ...