• Barn på sjukehus: Korleis kan sjukepleiar observere og vurdere teikn og symptom hos barn som kan vere utsatt for fysisk vold? 

   Solvik, Andrea Torine (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Barn på sjukehus: Korleis kan sjukepleiar observere og vurdere teikn og symptom hos barn som kan vere utsatt for fysisk vold? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget byggjer på kunnskap om ...
  • Delirium og hoftebrudd 

   Myrvoll, Tonje Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren bidra til å forebygge delirium hos pasienter med hoftebrudd innlagt i sykehus? Problemstillingen er utformet på bakgrunn ...
  • Det minner meg om at jeg ikke er alene i verden 

   Renström, Sara (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling: Hur kan sjuksköterskan tillvarata värdighet i relationen med personer med drogberoende som är brukare av injektionsrum? Metode: Litterär studie. Högskolans bibliotek är använt samt artikelsök i ...
  • Det verdighetsbevarende stellet 

   Kyrkjebø, Tirill (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til personer med demens som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av sykepleiefaglig litteratur i form av ...
  • Du må tørre å tenke det verste – seksuelle overgrep mot barn 

   Rauk, Ingeborg Amalie (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier observere symptomer og tegn hos barn som kan gi mistanke om seksuelle overgrep? Metode Den litterære oppgaven bruker skriftlige kilder til å belyse problemstillingen. Jeg har brukt ...
  • En normal reaksjon på en unormal hendelse: Sykepleierens møte med kvinner utsatt for seksuelt overgrep 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren i akuttmottak møte kvinner utsatt for seksuelt overgrep? Teoretisk perspektiv Sykepleierens lindrende funksjon er bakgrunnen for sykepleieutøvelsen i oppgaven og forutsetningen ...
  • Et ønske om å bli sett 

   Jelsness, Nathalia Aasbø (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier i møtet med den rusavhengige brukeren best ivareta hans integritet og verdighet? Teoretisk perspektiv Joyce Travelbee er valgt som grunnlag for det sykepleiefaglige perspektivet i ...
  • Health education competence, self-management 

   Vågan, Andre; Eika, Kari; Skirbekk, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: The health education competence of health professionals who deliver self-management programmes to those with long-term health challenges have been little reported and discussed in either Nordic or international ...
  • Helsepedagogisk kompetanse, læring og mestring 

   Vågan, André; Eika, Kari; Skirbekk, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2016-12-09)
   Bakgrunn: Helsepedagogisk kompetanse hos fagpersoner som gir lærings- og mestringstilbud til personer med langvarige helseutfordringer, er i liten grad omtalt og diskutert, verken i nordisk eller i internasjonal ...
  • Holdninger over for rusmisbrukere 

   Malm, Jens Aga (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan holdninger få konsekvenser for behandlingen av rusmisbrukere på en somatisk sengepost? Teoretisk perspektiv I teoridelen vil temaene holdninger, stigma, roller og sykepleierens rammefaktorer ...
  • Hvilke tiltak kan sykepleier iverksette for å ivareta pasientens psykososiale behov på beskyttende isolat? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilke tiltak kan sykepleier iverksette for å ivareta pasientens psykososiale behov på beskyttende isolat? Teoretisk perspektiv Oppgaven presenterer teori om den anvendte modellen «En generell modell for ...
  • Hvordan ivareta psykososiale behov hos innlagte smitteisolerte pasienter med påvist MRSA? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling «Hvordan ivareta psykososiale behov hos innlagte smitteisolerte pasienter med påvist MRSA?» Teoretisk perspektiv I oppgaven belyses teori om MRSA, smittevern, psykososiale behov, Virginia Hendersons ...
  • Hvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner med permanent kolostomi? 

   Andersen, Mari (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner med permanent kolostomi? Teoretisk perspektiv Den teoretiske forankringen i oppgaven er sykepleiers ansvar- og funksjonsområder, ...
  • Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende som bor sammen med en person med demens? 

   Risdalen, Hanne Emilie (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende som bor sammen med en person med demens? Teoretisk perspektiv: Teoretisk kunnskap om aldersdemens, med fokus på sykdommens symptomer og konsekvenser, samt teori ...
  • Hvordan kan sykepleieren ivareta barnets behov for omsorg og kontroll i forbindelse med en smertefull prosedyre? 

   Engen, Elise Tvedt (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren ivareta barnets behov for omsorg og kontroll i forbindelse med en smertefull prosedyre? Metode: Dette er en litterær oppgave der fag- og forskningslitteratur danner grunnlag for ...
  • Hvordan kan sykepleieren utøve omsorg til foreldre med akutt kritisk sykt barn på nyfødtintensiv avdeling? 

   Bråthen, Hanne Haram (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren utøve omsorg til foreldre med akutt kritisk sykt barn på nyfødtintensiv avdeling? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt teori innenfor sykepleiernes kunnskapsgrunnlag ...
  • Identifisering av delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere delirium hos eldre pasienter innlagt på ortopedisk sengepost? Teoretisk perspektiv I det teoretiske kunnskapsgrunnlaget forklares delirium samt tilstandens ...
  • Kan det være sepsis? 

   Hvitmyhr, Thea Emilie (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sengepost? Metode Oppgaven er en litteræroppgave som tar utgangspunkt i relevant fag- og forskningslitteratur for å belyse problemstillingen. ...
  • Kognitiv atferdsterapi ved sosial angst 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren ved hjelp av kognitiv atferdsterapi bidra til lindring hos brukere med sosial angst? Teoretisk perspektiv Teoretiske perspektiver som legger grunnlag for å besvare problemstillingen ...
  • Kommunalt tverrfaglig ambulant team - Sykepleiers rolle, utfordringer og muligheter 

   Aabø, Marte Lilløy (Master thesis, 2018-06)
   Bakgrunn: Samhandlingsreformen har ført til at pasienter blir skrevet ut tidligere enn før og har mer komplekse tilstander. Derav er det et økt behov for kompetanse i kommunene. Tverrfaglige ambulante team har til formål ...