Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørmoen, Åse Østbø
dc.contributor.authorSteindal, Simen Alexander
dc.contributor.authorHofsø, Kristin
dc.date.accessioned2022-12-23T12:48:34Z
dc.date.available2022-12-23T12:48:34Z
dc.date.created2022-07-06T09:27:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationInspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing. 2022, 17 (2), 26-54.en_US
dc.identifier.issn0809-9707
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3039410
dc.description.abstractBakgrunn: Stadig flere intensivpasienter overlever kompliserte intensivforløp. I ettertid sliter mange intensivoverlevere med muskelsvakhet, polynevropati og redusert fysisk funksjon som følge av intensive care unit acquired weakness (ICUAW). Ernæring er avgjørende for opprettholdelse av muskler, og flere studier har undersøkt ernæringsintervensjoners effekt på utvikling av ICUAW. Hensikt: Hensikten med denne systematiske litteraturstudien var å undersøke betydningen av ernæring på utvikling av ICUAW. Metode: Denne systematiske litteraturstudien ble gjennomført etter det metodiske rammeverket beskrevet av Booth, Sutton og Papaioannou. Et systematisk litteratursøk ble gjennomført i databasene Cinahl, Medline og Embase. Studier ble inkludert dersom de var randomiserte kontrollerte studier som undersøkte effekten av en ernæringsintervensjon som ble gitt mens pasienten var innlagt på intensivavdeling. Utfallsmålet i de inkluderte studiene måtte være ICUAW eller utfallsmål som favnes av ICUAW-begrepet, som muskelsvakhet, muskelatrofi eller redusert fysisk funksjon. Resultater: Tyve artikler oppfylte inklusjonskriteriene. Ulike ernæringsintervensjoner og ulike målemetoder på muskelsvakhet, muskelmasse og fysisk funksjon ble benyttet i primærstudiene. Studier som målte korttidseffekter av ernæringsintervensjoner, viste sprikende resultater. Ingen av studiene som målte ICUAW etter utskrivelse fra sykehus fant effekt av ernæringsintervensjonen mot ernæringen som kontrollgruppen fikk. Flere av de inkluderte studiene hadde for små utvalg til å finne forskjeller i endepunkt som betegnes som ICUAW ettersom flere av studiene var pilotstudier og andre hadde ICUAW som sekundærutfall. Konklusjon: Denne litteraturstudien kan ikke fastslå hvilken betydning ernæring har for utvikling av ICUAW. På grunn av at intensivpopulasjonen er en heterogen pasientgruppe, har pasientene derfor ofte ulike behov for ernæring. Fremtidige studier bør designes ut fra intensivpasientenes individuelle ernæringsbehov. Videre er det et behov for standardisering av hvordan ICUAW måles, slik at resultater fra fremtidige studier kan sammenlignes.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectIntensivsykepleieen_US
dc.subjectErnæringen_US
dc.titleEn systematisk litteraturstudie om betydningen av ulike ernæringsintervensjoner på utvikling av intensive care unit acquired weaknessen_US
dc.title.alternativeThe significance of different nutritional interventions in the development of intensive care unit acquired weakness – a systematic reviewen_US
dc.title.alternativeEn systematisk litteraturstudie om betydningen av ulike ernæringsintervensjoner på utvikling av intensive care unit acquired weaknessen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber26-54en_US
dc.source.volume17en_US
dc.source.journalInspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursingen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.23865/inspira.v17.3690
dc.identifier.cristin2037320
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal