LDH Brage er Lovisenberg Diakonale Høgskoles åpne institusjonelle arkiv for faglige publikasjoner og studentoppgaver utgått fra skolen. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Styrking av veileders kompetanse i utdanning av intensivsykepleiere - et aksjonsforskningsprosjekt 

  Austenå, Mona; Høybakk, Jofrid Berit; Nyhagen, Ragnhild; Sjøberg, Mons; Sørensen, Anne Lene; Heggdal, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Bakgrunn: Studenter i spesialisering i intensivsykepleie trenger å utvikle kompetanse i å vurdere, analysere og håndtere akutte og kritiske situasjoner i klinikken. Refleksjon underveis og i etterkant av komplekse ...
 • Research protocol: Technology-supported guidance to increase flexibility, quality and efficiency in the clinical practicum of nursing education 

  Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Fossum, Mariann; Steindal, Simen Alexander; Solberg, Marianne Trygg; Strandell-Laine, Camilla; Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
 • Familiesentrert omsorg på nyfødtintensivavdelinge - fra et foreldreperspektiv 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling: ”Hva er foreldres erfaringer med familiesentrert omsorg på nyfødtintensivavdelinger?” Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske og empiriske kunnskapsgrunnlag tar utgangspunkt i relevante sykepleiefaglige ...
 • Sykepleiere kan redusere feilbruk av antibiotika ved urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri på sykehjem 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvilken funksjon kan sykepleier ha for å redusere feilbruk av antibiotika på sykehjem ved urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri? Teoretisk perspektiv Antibiotikaresistens er et økende problem ...
 • Helse er mer enn fravær av sykdom 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvilken betydning har ivaretakelse av psykososiale behov for livskvalitet hos pasienter med ALS? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget innledes med fakta om sykdommen, om grunnleggende behov og ...
 • Kunnskap om smertelindring av pasienter med opioidavhengighet 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvilke kunnskaper bør sykepleier ha for å gi adekvat smertelindring til opioidavhengige pasienter med akutte smerter på sykehus? Teoretisk perspektiv I oppgavebesvarelsen er Kari Martinsens omsorgsteori ...
 • Tidlig identifisering av sepsis på sengepost 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvilke erfaringer har sykepleier med kartlegging for tidlig å identifisere sepsis på sengepost? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet gjør rede for sykepleierens forebyggende funksjon og ...
 • Utfordringer ved veiledning til eldre hjemmeboende diabetespasienter 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling: Hvilke utfordringer kan sykepleier møte ved veiledning i blodsukkermåling til eldre hjemmeboende pasienter? Teoretisk perspektiv: Oppgaven inneholder teori om diabetes type 2, hjemmesykepleie, sykepleierens ...
 • Når ordene ikke strekker til 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bruke kommunikasjon som verktøy for å ivareta psykososiale behov hos pasienter med afasi som følge av hjerneslag? Teoretisk perspektiv: Relevant kunnskap om hjerneslag og afasi ...
 • Stomi & seksualitet 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling “Hvordan kan veiledning bidra til ivaretakelse av seksualiteten hos pasienter med nyanlagt stomi?” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske grunnlaget er basert på teori om stomi, seksualitet, det å kommunisere ...
 • Identifisering av sepsis på akuttmottak 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier identifisere tidlig tegn og symptomer på sepsis på akuttmottak? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget for oppgaven består av teori om patofysiologien ved sepsis, ...
 • På hvilken måte kan bruk av motiverende samtale støtte den rusavhengige til endring? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling På hvilken måte kan bruk av motiverende samtale støtte den rusavhengige til endring? Teoretisk perspektiv Kunnskapsgrunnlaget baseres på teori om rusavhengighet, motiverende samtale (MI), endringsprosessen ...
 • Ungdom med anorexia nervosa 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvilke opplevelser har ungdom med anorexia nervosa knyttet til måltidssituasjoner på sykehus? Teoretisk perspektiv Anorexia nervosa er en psykisk sykdom som kan ha store somatiske konsekvenser. Det kan ...
 • Kartlegging av ernæringsmessig risiko hos pasienter med kreft 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling: Hvilke kartleggingsverktøy bør sykepleier benytte ved vurdering av ernæringsmessig risiko hos pasienter med kreft? Teori: Behandling av kreftsykdom gir store ernæringsmessige konsekvenser for pasientene. ...
 • Våger vi å se de utsatte barna? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere i å rapportere tegn på fysisk mishandling hos barn på legevakten? Teoretisk perspektiv: Det anvendes teori om sykepleierens juridiske og etiske ansvarsområder samt. ...
 • Hvilke tiltak kan sykepleiere veilede rusavhengige pasienter om for å forebygge utvikling av hud- og bløtvevsinfeksjoner og kroniske sår 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling: Hvilke tiltak kan sykepleiere veilede rusavhengige pasienter om for å forebygge utvikling av hud- og bløtvevsinfeksjoner og kroniske sår. Teoretisk perspektiv: Oppgavens sykepleieteoretiske grunnlag er ...
 • Motiverende samtale som støtte til livsstilsendring 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvilke erfaringer har sykepleier med motiverende samtale, i møte med brukere ved frisklivssentral, som støtte til livsstilsendring? Teoretisk perspektiv Teori om livsstilsendring og frisklivssentral blir ...
 • Foreldreperspektivet: familiesentrert sykepleie til det syke nyfødte barnet 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling ”Hvilke erfaringer har foreldre til syke nyfødte med familiesentrert sykepleie ved nyfødt intensivavdelinger?” Teoretisk perspektiv Relevant sykepleiefaglig og teoretisk referanseramme knyttet til ...
 • Holdninger blant sykepleiere relatert til pasienter med en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling ”På hvilken måte påvirker sykepleiers holdninger samhandlingen med en pasient som har en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?”. Teoretisk perspektiv Oppgaven bygger på sykepleiefaglig kunnskap ...
 • Når ordene ikke strekker til 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bruke kommunikasjon som verktøy for å ivareta psykososiale behov hos pasienter med afasi som følge av hjerneslag? Teoretisk perspektiv: Relevant kunnskap om hjerneslag og ...

View more