LDH Brage er Lovisenberg Diakonale Høgskoles åpne institusjonelle arkiv for faglige publikasjoner og studentoppgaver utgått fra skolen. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Delarkiv i dette delarkivet

Nye registreringer

 • Manchester Triage System – Et godt verktøy for sykepleiere i akuttmottak? 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling Myndighetene har krav om at pasienter som ankommer akuttmottak skal prioriteres i tråd med deres alvorlighetsgrad. Manchester Triage System er et internasjonalt anerkjent triagesystem som brukes i stor ...
 • Smertelindring av opioidavhengige - Sykepleiereserfaringer 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere med smertelindring av opioidavhengige pasienter inneliggende på sykehus? Teoretisk perspektiv: Sykepleierens lindrende funksjon og ansvarsområdet blir utdypet, samt Joyce ...
 • Hvordan fremme tilstrekkelig smertelindring hos hjemmeboende pasienter med langtkommen kreft? 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling: Hvordan fremme tilstrekkelig smertelindring hos hjemmeboende pasienter med langtkommen kreft? Teoretisk perspektiv: Først presenteres teori om smerte ved kreftsykdom og smertens påvirkning på pasientens ...
 • ALDRI LUKK ØYNENE TIL DE MINSTE BARNA 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling: Hvilken betydning kan bruk av kartleggingsverktøy ha for identifisering av fysisk vold mot barn? Teoretisk perspektiv: Gjennom det teoretiske kunnskapsgrunnlaget blir sykepleiers funksjon og ansvar, samt ...
 • En verdig død 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til en verdig død for den eldre pasient i livets sluttfase bosatt på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet belyser sykepleierens lindrende funksjon og ...
 • Samhandling mellom sykepleiere ved pasientoverføringer 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling: Hvilke erfaringer med samhandling har sykepleiere i hjemmesykepleien ved overføring av pasienter fra sykehus til hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv: Samhandlingsreformen har som hensikt å styrke ...
 • Ivaretakelse av pasientsikkerheten gjennom kvalitetssikring av basale smittevernsrutiner 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling Hvordan kan kvalitetsarbeid bidra til å forbedre etterlevelsen av basale smittevernsrutiner for å forebygge sykehusinfeksjoner og ivareta pasientsikkerheten? Teoretisk perspektiv: Teorien som anvendes i ...
 • Foreldres erfaring av kenguruomsorg som metode for tilknytning til sitt premature barn. 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling «Hvordan erfarer foreldre til premature barn sykepleiers veiledning av kenguruomsorg som metode for tilknytning?» Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven omhandler kenguruomsorg, ...
 • Telemedisinsk veiledning i behandling av kroniske diabetiske sår 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling: Hvordan påvirkes kvaliteten i behandling av kroniske diabetiske sår ved bruk av velferdsteknologi med telemedisinsk veiledning i hjemmet? Teoretisk perspektiv: I Norge i dag, lever omlag 270 000 personer ...
 • Forebyggende arbeid skaper et bærekraftig helsevesen 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling «Hvilken betydning har ikke-medikamentelle søvnfremmende tiltak for å forebygge delirium hos eldre pasienter innlagt på sykehus?» Teoretisk perspektiv Relevant kunnskap om delirium og søvn presenteres ...
 • Verdien av sykepleierkunnskap i håndteringen av dysfagi 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling Hvilken betydning har sykepleierens kunnskap i håndteringen av dysfagi? Teoretisk perspektiv I teorikapittelet definerer vi dysfagi som et pasientfenomen og diagnose. Vi har brukt yrkesetiske retningslinjer, ...
 • Forebygging av underernæring hos gamle hjemmeboende med demenssykdom 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling “Hvilke faktorer bør foreligge for å forebygge underernæring hos gamle hjemmeboende med demenssykdom?” Teoretisk perspektiv Denne bacheloroppgaven inneholder faglitteratur som belyser aldersforandringer, ...
 • Pårørendes behov for trygghet ved hjemmedød hos kreftpasienter 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling: Hvilke sykepleietiltak kan fremme trygghet hos pårørende til kreftpasienter ved hjemmedød? Teoretisk perspektiv: Relevant teori presenteres for å besvare problemstillingen. Først beskrives palliasjon, ...
 • Skadereduserende tiltak og forebygging av infeksjoner i rusomsorgen 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling Hvordan kan skadereduserende tiltak bidra til forebygging av injeksjonsrelaterte infeksjoner hos injiserende rusmisbrukere? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget for oppgaven, består ...
 • Identifisering av sepsis hos eldre 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling «Korleis kan kartleggingsverktøy og klinisk kompetanse bidra til tidleg identifisering av sepsis hos eldre i akuttmottak?» Teoretisk perspektiv Oppgåva baserar seg på forsking og fagkunnskap knytt til ...
 • Hvordan kan tilpasset kommunikasjon fremme brukermedvirkning hos pasienter med afasi 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling Hvordan kan tilpasset kommunikasjon fremme brukermedvirkning hos pasienter med afasi som følge av hjerneslag? Teoretisk perspektiv Teorien som presenteres i oppgaven omhandler generell kunnskap om ...
 • Utfordringer ved smertevurdering av små barn i postoperativ fase 

  Ukjent forfatter (Working paper, 2022)
  Problemstilling Hvilke utfordringer kan oppstå ved bruk av smertevurderingsverktøy på små barn i postoperativ fase? Teoretisk perspektiv Det er kjent at barn ikke får tilstrekkelig smertebehandling sammenlignet med ...
 • Hvordan kan sykepleiers samhandling bidra til å skape trygghet og tillit før en prosedyre på sykehus blant barn mellom 3-6 år? 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleiers samhandling bidra til å skape trygghet og tillit før en prosedyre på sykehus blant barn mellom 3-6 år? Teoretisk perspektiv: Oppgaven presenterer innledningsvis kjennetegn hos barn ...
 • Barn som pårørende til kreftsyk forelder i palliativ fase 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling Hvordan kan barnets informasjonsbehov ivaretas ved deres kreftsyke forelders innleggelse på sykehus? Teoretisk perspektiv Barnets utviklingstrekk basert på Jean Piagets utviklingsteori presenteres. ...
 • Bruk av tvang mot barn på sykehus 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling Hvordan forebygge bruk av tvang mot barn under medisinske prosedyrer? Teoretisk perspektiv Relevant teori presenteres for å besvare problemstillingen. Innledningsvis beskrives sykepleierens forebyggende ...

Vis flere