Now showing items 21-40 of 390

  • Temaet for bacheloroppgaven er tvang og makt i sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere med å begrense bruk av tvang og makt under stell slik at verdighet og integritet til pasienten med demenssykdom ivaretas? Teoretisk perspektiv: I oppgaven presenteres ...
  • KOLS og underernæring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke tiltak kan bidra til forebygging av underernæring hos eldre pasienter med KOLS i hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv Virginia Hendersons sykepleieteori og sykepleiernes forebyggende funksjon ...
  • Preoperativ veiledning om postoperative smerter – har det en effekt? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilken effekt har preoperativ veiledning på postoperativ smerte hos pasienter som skal gjennomføre en elektiv operasjon? Teoretisk perspektiv Oppgaven forankres i teori som omhandler utøvelse av sykepleie ...
  • Sykepleie til foreldre med premature barn på nyfødt intensivavdeling 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilken kompetanse bør sykepleieren ha om sykehusmiljø, om omsorgsfull sykepleie og god kommunikasjon, for å kunne bidra til å redusere stress og fremme mestring hos foreldre til premature barn, på en ...
  • Associations between work satisfaction, engagement and 7-day patient mortality: a cross-sectional survey 

   Brubakk, Kirsten; Svendsen, Martin Veel; Hofoss, Dag; Hansen, Tonya Moen; Barach, Paul; Tjomsland, Ole (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   OBJECTIVE:This study examines the association between profession-specific work environments and the 7-day mortality of patients admitted to these units with acute myocardial infarction (AMI), stroke and hip fracture. ...
  • The self-assessment of clinical competence and the need for further training: A cross-sectional survey of advanced practice nursing students 

   Taylor, Ingrid; Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Wangensteen, Sigrid; Finnbakk, Elisabeth Bell; Sandvik, Leiv; McCormack, Brendan; Fagerström, Lisbeth (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Aims and objectives: (a) To describe and analyse advanced practice nursing students' self-assessment of their clinical competence and need for further training and (b) to analyse the possible predictive variables in their ...
  • Sykepleierens helsefremmende funksjon i møte med pasienter med langvarige smerter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleieren fremme helse hos voksne pasienter med langvarige smerter?» Teoretisk perspektiv: Her presenteres teori om smerte som fenomen, hva helse er, beskrivelse av sykepleierens helsefremmende ...
  • Hvilke tiltak kan hindre overforbruk av antibiotika hos geriatriske pasienter med mistanke om UVI 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke tiltak kan hindre overforbruk av antibiotika hos geriatriske pasienter med mistanke om UVI Teoretisk perspektiv Teorikapittelet tar for seg relevant teori som er avgjørende for å svare på vår ...
  • Behandling av smerter ved demenssykdom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Følgende problemstilling undersøkes i oppgaven: «Hvilke erfaringer har sykepleiere med behandling av smerter hos personer med demenssykdom på sykehjem?». Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler sykepleieres ...
  • Musikk og demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilken effekt kan individuelt tilpasset musikk ha på nevropsykiatriske symptomer hos personer med demens? Teoretisk perspektiv: I oppgavens kunnskapsgrunnlag vil jeg diskutere teorier om demens, ...
  • Utfordringer ved kartlegging av smerter hos pasienter med demens i terminal fase 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Palliativ omsorg i sykehjem: Hvilke utfordringer erfarer sykepleier ved kartlegging av smerter hos pasienter med demens i terminal fase? Teoretisk perspektiv For å besvare vår problemstilling har vi ...
  • Smertelindring av pasienter med rusmiddelavhengighet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: «Hvilke erfaringer har sykepleiere med smertelindring av pasienter med rusmiddelavhengighet innlagt på sykehus?» Teoretisk perspektiv: Innledningsvis i dette kapittelet blir det presentert teori om smerter ...
  • Smertelindring til pasienter avhengig av opioider 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: På hvilken måte kan økt kunnskap hos sykepleier gi bedre postoperativ smertelindring hos pasienter som fra tidligere er avhengig av heroin? Teoretisk perspektiv: I teoridelen beskriver vi pasienter som ...
  • En verdig avslutning på et langt liv 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hva bidrar til å fremme en verdig død for den gamle pasienten i livets sluttfase på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det overordnede sykepleiefaglige rammeverket for denne oppgaven er sykepleierens lindrende ...
  • «…at kunne afgive en sand, korrekt og kortfattet sygeberetning». Hvorfor er det så utfordrende? Om dokumentasjon på sykehjem. 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Gjennom praksisperiodene har jeg undret meg på hvorfor det er så vanskelig å få til god dokumentasjon i journalen, og dette er derfor et tema jeg ønsket å lære mer om. Med utgangspunkt i dette temaet ble ...
  • Veiledning til pasienter med epilepsi for å fremme mestring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning basert på den didaktiske relasjonsmodellen fremme mestring av anfallssituasjonen hos pasienter med epilepsi?» Teoretisk kunnskapsgrunnlag Kapittelet tar først ...
  • Motiverende samtale som metode for økt egenomsorg hos pasienter med kronisk hjertesvikt 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling "Hvilke mekanismer ved motiverende samtale kan bidra til at egenomsorgen kan økes hos pasienter med kronisk hjertesvikt?" Teoretisk perspektiv Det fremlegges teori om kronisk hjertesvikt, motiverende ...
  • Kulturelt tilpasset sykepleie til innvandrerfamilier med barn innlagt på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilken kompetanse trenger sykepleier for å utøve kulturelt tilpasset sykepleie til innvandrerfamilier med barn innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I teorikapittelet blir oppgavens teoretiske ...
  • Sepsis på sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleiere øke sin observasjonskompetanse relatert til tidlig identifisering av sepsis på sengepost? Teoretisk perspektiv Hos pasienter med sepsis vil situasjonen ofte være akutt og kritisk, ...
  • Sykepleie til unge kvinner med Anorexia nervosa 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling «På hvilken måte kan sykepleier etablere en terapeutisk relasjon til unge kvinner med anorexia nervosa, frivillig innlagt på døgnbemannet institusjon?». Teoretisk perspektiv I teoridelen presenteres teori ...