Now showing items 21-40 of 331

  • Identifisering av delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere delirium hos geriatriske pasienter, innlagt på sykehus, etter hoftebrudd? Teoretisk perspektiv: I oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag vil teori om delirium, den ...
  • Personsentrert sykepleie til eldre i hjemmesykepleien 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleiere i hjemmesykepleien gi økt personsentrert og faglig forsvarlig sykepleie til eldre i en hektisk hverdag? Teoretisk perspektiv Teorikapittelet handler om hjemmesykepleierens funksjon ...
  • «På en skala fra 0 til 10 ...» Viktigheten av systematisk kartlegging for bedre smertelindring av eldre kreftpasienter i palliativ fase 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier anvende kartleggingsverktøyet ESAS til å forbedre smertelindring av eldre kreftpasienter i palliativ fase? Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i relevant sykepleiefaglig ...
  • Seksualitet og livmorhalskreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier veilede pasienter med livmorhalskreft om utfordringer knyttet til seksualitet etter gjennomgått strålebehandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget bygger ...
  • Motivasjon til kostholdsendring ved diabetes type 2 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvilke erfaringer har pasienter med diabetes type 2 ved bruk av motiverende samtale, for å fremme motivasjon til kostholdsendring? Teoretisk perspektiv Innledningsvis presenteres teoretisk fagkunnskap ...
  • Barn som pårørende 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos et barn som er pårørende til en kreftsyk forelder? Teoretisk perspektiv Sykepleiefaglig perspektiv med utgangspunkt i sykepleierens undervisende funksjon. ...
  • Barn som pårørende i akuttpsykiatrien 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta barn som pårørende til akutt innlagte pasienter med psykose? Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske perspektiv beskrives i teorikapittelet. Kapittelet tar først for seg ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kvinner kan ivareta sin seksuelle helse etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv Teorien tar utgangspunkt i det medisinske- og sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget. ...
  • Seksuell helse og livmorhalskreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta kvinners seksuelle helse ved strålebehandling mot livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget er sykepleierens undervisende funksjon, ...
  • Smertekartlegging hos sykehjemsbeboere med demenssykdom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren kartlegge smerter hos pasienter med demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv Pasienter med demens er en sårbar gruppe, og kartlegging av smerteproblematikk krever sykepleiefaglig ...
  • Sykepleie i møte med åndelige og eksistensielle behov hos palliative pasienter i hjemmesykepleien 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta den palliative pasientens behov for åndelig og eksistensiell omsorg i hjemmet? Teoretisk perspektiv I teorien beskrives hjemmesykepleien som kontekst, begrepet palliasjon, ...
  • Hvordan kan sykepleieren bidra til livsstilsendring hos pasienter med diabetes mellitus type 2 ved hjelp av motiverende intervju for å forebygge senkomplikasjoner? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren bidra til livsstilsendring hos pasienter med diabetes mellitus type 2 ved hjelp av motiverende intervju for å forebygge senkomplikasjoner? Teoretisk perspektiv Problemstillingen ...
  • Fatigue som seneffekt etter brystkreftbehandling 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvilken effekt har fysisk aktivitet hos pasienter som opplever fatigue etter brystkreftbehandling? Teoretisk perspektiv I teorien presenteres aktuell litteratur om brystkreft, fatigue og fysisk aktivitet. ...
  • Schizofreni: relasjon og bedring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier legge til rette for en bedringsfremmende relasjon med pasienter med schizofreni i vernet bolig? Teoretisk perspektiv For å belyse oppgavens problemstilling har jeg lagt frem ...
  • Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd hos eldre pasienter med demens på sykehjem? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd hos eldre pasienter med demens på sykehjem?» Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt i Tom Kitwoods teori om ...
  • Hvilke etiske dilemmaer opplever sykepleier på sykehjem i ernæringsarbeidet til pasienter med langtkommen demens? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvilke etiske dilemmaer opplever sykepleier på sykehjem i ernæringsarbeidet til pasienter med langtkommen demens? Bakgrunn: Pasienten med langtkommen demens er i en særskilt høy ernæringsmessig risikogruppe ...
  • En hel halv kropp 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren bidra til mestring av endret kroppsbilde hos brystkreftrammede pasienter etter en mastektomi? Teoretisk perspektiv Oppgaven inneholder teori om brystkreft med mastektomi som ...
  • Barn og smertefulle prosedyrer 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren hjelpe barnet med å ivareta dets behov for omsorg og trygghet i forbindelse med en smertefull prosedyre? Teoretisk perspektiv I teoridelen beskriver jeg barns opplevelse på ...
  • Muslimske kvinners verdighet under stell 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til muslimske kvinner under stell på sykehus? Teoretisk perspektiv I denne bachelor oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i omsorgsteorien til Katie Eriksson og ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i oppgaven tar utgangspunkt i sykepleierens ansvars- ...