• Betydningen av psykososial omsorg for pasienter med akutt KOLS forverring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilken betydning har psykososial omsorg for pasienter med akutt KOLS forverring? Teoretisk perspektiv KOLS forverring/eksaserbasjon er en tilstand der KOLS sykdommen forverrer seg. Dette er en tilstand ...
  • Hvilke psykososiale konsekvenser erfarer pasienter med langtkommen kols i hjemmet? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning:
 Temaet for oppgaven er psykososiale konsekvenser av langtkommen kols for hjemmeboende pasienter. Sykdommen og symptombyrden medfører psykososiale konsekvenser. Sykepleier har en sentral rolle i ivaretakelse ...
  • Hvilke sykepleietiltak kan øke mestring hos KOLS-pasienter med angst og depresjon? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: I denne delen av oppgaven presenteres bakgrunn for valg av tema og sykepleiefaglig relevans for vår problemstilling. Deretter vil vi avgrense og presisere problemstillingen, samt presentere målgruppe og kontekst. ...
  • Kols og angst 

   Bussesund, Silje Marie Didriksen (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til å redusere angst hos hjemmeboende med kols? Teoretisk perspektiv: I denne delen av oppgaven presenteres målgruppen og hva kols og angst er. Det sykepleiefaglige ...
  • KOLS og Angst: hvordan kan sykepleier bidra til å redusere opplevelsen av angst og utrygghet hos pasienter med KOLS? 

   Harsheim, Ingerid Olsen (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere opplevelsen av angst og utrygghet hos pasienter med KOLS? Metode Litteraturstudie der det er benyttet pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, fag- og ...
  • KOLS og underernæring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke tiltak kan bidra til forebygging av underernæring hos eldre pasienter med KOLS i hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv Virginia Hendersons sykepleieteori og sykepleiernes forebyggende funksjon ...
  • Sykepleie til angstpregede KOLS-pasienter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Temaet for oppgaven omhandler sykepleiers rolle og sykepleiens funksjon i forbindelse med angstproblematikk hos KOLS-pasienter. I den norske befolkningen over 40 år lever 6-7 prosent med KOLS. Angst i forbindelse ...