Recent Submissions

 • Ivaretakelse av medvirkning gjennom informasjon etter et hjerteinfarkt 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier på medisinsk sengepost ivareta pasientens rett og mulighet til medvirkning gjennom informasjon etter et gjennomgått hjerteinfarkt? Teoretisk perspektiv Oppgavens teori omhandler ...
 • Utfordringer ved smertelindring av opioidavhengige pasienter - Fra et sykepleieperspektiv 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling Hvilke utfordringer kan sykepleier møte på ved smertelindring av opioidavhengige pasienter på somatisk sykehus? Teoretisk perspektiv Oppgaven bygger på Joyce Travelbees teori om mellommenneskelige aspekter, ...
 • Etterlatte ved selvmord sine erfaringer med kriseteam i primærhelsetjenesten 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling «Hvilke erfaringer har etterlatte ved selvmord med kriseteam i primærhelsetjenesten?» Hensikten med denne bacheloroppgaven er å utforske hvilke erfaringer etterlatte har etter et selvmord, med et spesielt ...
 • Lokal sårbehandling av kroniske venøse leggsår 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling Korleis kan sjukepleiar bidra til optimal tilheling gjennom å utføre lokal sårbehandling til pasientar i heimesjukepleien med kroniske venøse leggsår? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget ...
 • Tidlig identifisering av sepsis hos eldre innlagt i akuttmottak 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere tidlig tegn på sepsis hos eldre innlagt i somatisk akuttmottak? Teoretisk perspektiv: Aktuelt teoretiske grunnlag tar sikte på patofysiologien til sepsis, sykepleierens ...
 • Motiverende intervju ved overvekt og fedme 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling: Hvilke erfaringer har personer med overvekt og fedme med motiverende intervju for å gjennomføre livsstilsendringer? Teoretisk perspektiv: Teori om overvekt og fedme og hvilke konsekvenser dette kan ha for ...
 • Smertekartlegging av palliative kreftpasienter med skjelettmetastaser 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier identifisere den totale smerten hos palliative kreftpasienter med skjelettmetastaser? Teoretisk perspektiv I kapittel 2 blir oppgavens teoretiske og empiriske kunnskapsgrunnlag ...
 • Kommunikasjon og kroniske smerter 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling Hvilken betydning har kommunikasjonen mellom sykepleier og pasient med kroniske smerter, for mestring av tilstanden? Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i profesjonell kommunikasjon som er ...
 • God munnhelse – mer enn et vakkert smil 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling: Hvilke årsaker kan ligge til grunn for sykepleierens manglende prioritering av munnhelsen til eldre pasienter med langtids pleiebehov i sykehjem? Teoretisk perspektiv Prioriteringer gjøres på alle nivåer ...
 • Hvilke tiltak kan sykepleier iverksette for å ivareta pasientens psykososiale behov på beskyttende isolat? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling Hvilke tiltak kan sykepleier iverksette for å ivareta pasientens psykososiale behov på beskyttende isolat? Teoretisk perspektiv Oppgaven presenterer teori om den anvendte modellen «En generell modell for ...
 • Livskvalitet ved bipolar lidelse type II 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling «Hvilken betydning har psykoedukasjon for å fremme livskvalitet hos pasienter med bipolar lidelse type II?» Teoretisk perspektiv Kunnskapsgrunnlaget i oppgaven baseres på aktuell teorikunnskap i lys av ...
 • Tidlig identifisering av sepsis i akuttmottak 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling Sepsis er en tilstand som kan være vanskelig å oppdage, og sykepleier står i førstelinjen i akuttmottaket. Tidlig identifisering av sepsis er essensielt for overlevelsen. Etter å ha utforsket tema sepsis ...
 • Forebygging av delirium ved hoftebrudd Kartlegging, sykepleietiltak og utfordringer 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling: Hvilke sykepleietiltak kan forebygge delirium postoperativt hos eldre pasienter over 65 år med hoftebrudd som er innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: Jeg har i oppgaven systematisert teori om delirium, ...
 • Pårørendes erfaringer i møte med akutt kritisk sykdom 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling Hvilke erfaringer har pårørende til en pasient i den akutte fasen av hjerneslag på sykehus? Teoretisk perspektiv Det teoretiske og empiriske kunnskapsgrunnlaget innebærer patofysiologien bak hjerneslag, ...
 • Smerte hos pasienter med langtkommen demens 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling Hvilke utfordringer møter sykepleier ved identifisering av smerte hos pasienter med langtkommen demens i sykehjem? Teoretisk perspektiv Et teoretisk kunnskapsgrunnlag legges til grunn for å besvare ...
 • Ikke-medikamentell smertelindring ved innleggelse av PVK 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling: Hvordan kan ikke-medikamentell smertelindring bidra til å redusere førskolebarns opplevelse av stress og frykt ved utførelse av smertefulle prosedyrer på sykehus? Teoretisk perspektiv Som rammeverk for ...
 • Sepsis på akuttmottak 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling Hvilke kartleggingsverktøy er egnet til å identifisere sepsis tidlig på akuttmottak? Teoretisk perspektiv Sepsis er en alvorlig sykdom som kan bli livstruende dersom adekvat behandling ikke igangsettes ...
 • Sykepleieres erfaring med identifisering av delirium 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling: Hvilken erfaring har sykepleiere med identifisering av delirium hos eldre pasienter på sykehus? Teoretisk perspektiv: I oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag presenteres teori om delirium, sykepleiers ...
 • Depresjon etter hjerneslag - et komplekst fenomen 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling «Hvordan kan hjemmesykepleier identifisere og forebygge utvikling av depresjon hos pasienter etter hjerneslag?» Teoretisk perspektiv I teoridelen blir hjerneslag, depresjon og «Post Stroke Depression» ...
 • Postoperativ smertelindring 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling Hvordan påvirker sykepleiers kunnskap og holdninger den medikamentelle smertelindringen til postoperative pasienter? Teoretisk perspektiv Postoperative smerter er et stort problem blant pasienter innlagt ...

View more