Recent Submissions

 • Møte med ensomhet blant eldre beboere på sykehjem 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Blant eldre beboere på sykehjem i dag, er ensomhet en vanlig psykisk påkjennelse. Det er stor risiko for at beboerne blir isolert og fremmedgjort, noe som kan føre til nedstemthet og ensomhet. Videre kan det ...
 • Helseveiledning etter gjennomgått hjerteinfarkt 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Temaet for oppgaven er helseveiledning til pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt. For å få kontroll over egen situasjon og helse, og for å mestre sekudærforebyggende tiltak etter utskrivelse kan pasientene ...
 • Hvordan fremme smertelindring til pasienter med palliativ kreftbehandling i hjemmet? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Pasienter med kreft i palliativ fase opplever mye smerter. Det totale smertebildet er ofte komplekst, og kan påvirkes av både fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle faktorer. Samtidig viser det seg at ...
 • Barn som pårørende til foreldre med psykoselidelse 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Når barn er pårørende til en forelder innlagt med psykoselidelse, har sykepleiere en lovpålagt plikt til å ivareta barnets behov for oppfølging. Det viser seg at det er mangel på kunnskap og rutiner knyttet til ...
 • Mestringsfølelse og hjerneslag 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Hjerte- og karsykdommer synker i Norge, men er fortsatt den vanligste dødsårsaken i Norge. På verdensbasis er hjerneslag den største årsaken til funksjonstap. Rehabilitering er svært viktig for pasienter med ...
 • Ivaretakelse av kjønnslemlestede kvinner: Kulturell kompetanse hos sykepleier 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Hvert år står 4 millioner jenter og kvinner i fare for å bli kjønnslemlestet. I Norge ser vi på kjønnslemlestelse som et alvorlig overgrep. Å bli kjønnslemlestet gir ingen helsemessige fordeler, og mange kvinner ...
 • Motiverende intervju i egenomsorg: Sykepleierens verktøy for å fremme egenomsorg hos ungdom med diabetes type 1? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Tema for oppgaven er motiverende intervju (MI) til ungdommer med type 1-diabetes. Ungdommer med type 1-diabetes er ofte utsatt for ustabilt blodsukker og behandlingen krever økt egenomsorg da ungdommer løsriver ...
 • Forebygge underernæring hos eldre hjemmeboende med demens 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Bacheloroppgaven har som mål å utforske sykepleiere sin rolle i å forebygge underernæring hos eldre hjemmeboende med demens. Det er en økende grad av eldre i samfunnet, og flere som bor hjemme. Videre viser ...
 • Smertelindring til mennesker med opioidavhengighet 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Smertelindring til mennesker med opioidavhengighet har vist seg å være en utfordring for sykepleiere. Sykepleier har en sentral rolle i smertelindring av pasienter innlagt på sykehus. Mennesker med opioidavhengighet ...
 • Motiverende intervju som tiltak for å forbedre egenomsorgen hos personer med kronisk hjertesvikt 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Hjertesvikt er en av de vanligste årsakene til sykehusinnleggelser hos personer over 65 år. Dårlig etterlevelse av medikamentelle- og ikke medikamentelle tiltak identifiseres som vanlig svikt i egenomsorgen hos ...
 • Ammehistorien: Kjernen i ammeveiledningen 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: I tråd med WHO anbefaler norske myndigheter at barn fullammes de første seks månedene. De fleste norske kvinner begynner å amme, men mange slutter før de hadde planlagt. Samtidig er det en negativ trend på ...
 • Barn og nål-relaterte prosedyrer 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Mange barn fremhever prosedyrer som det skumleste med sykehusoppholdet, spesielt prosedyrer som involverer nåler. Gjentatte situasjoner som preges av smerte, kan skape negative ettervirkninger på kort og lang ...
 • Sykepleieres erfaringer med kommunikasjonsbarrierer i møte med pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Temaet for oppgaven er kommunikasjonsbarrierer i møte med pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn på sykehus. Innvandringen til Norge er økende, og mange pasienter har vansker med å forstå og bli forstått på ...
 • Fatigue hos pasienter med leukemi, fysisk aktivitet og sykepleiers rolle 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Leukemi er en alvorlig sykdom og pasientene har ofte krevende symptomer og bivirkninger, som følge av sykdom og behandling. Fatigue er et belastende symptom og bivirkning som rammer pasienter med kreft. Fysisk ...
 • Musikk og utfordrende atferd i demensomsorgen 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Demenssykdommer er svært utbredt i Norge, og forekomsten vil øke de kommende årene. Demens følger ofte med utfordrende atferd i form av ulike symptomer som gjerne behandles med psykofarmaka, som ofte følger med ...
 • Smertelindring til barn på sykehus 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Utilstrekkelig smertelindring kan hos barn medføre uønskede konsekvenser både på kort og lang sikt. Sammen med ny kunnskap har holdningene til barns opplevelse av smerte begynt å endre seg, og det er i dag et ...
 • Et nytt liv med et hjerte på strøm 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Hjertesvikt er et økende helseproblem, og flere lever med hjertesvikt i endestadiet som ikke responderer på medikamentell behandling. Det økende behovet for hjertetransplantasjon tilsvarer ikke antall tilgjengelige ...
 • Mestring i egenomsorgen hos ungdommer med nyoppstått diabetes mellitus type 1 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Norge er ett av landene med høyest forekomst av diabetes mellitus type 1 (T1DM), og er den mest utbredte kroniske sykdommen blant ungdom. Å bli diagnostisert med T1DM er utfordrende, og spesielt for ungdommen ...
 • Personsentrert omsorg til rusavhengige pasienter 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Rusavhengige pasienter har høy komorbiditet ovenfor både fysiske og psykiske lidelser, og rusavhengigheten kan også gå utover deres sosiale, juridiske og grunnleggende behov. Dette gjør rusavhengige pasienter ...
 • Utfordringer ved identifisering av sepsis hos eldre ved bruk av kartleggingsverktøy 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Sepsis utgjør et betydelig globalt helseproblem, spesielt blant eldre pasienter, og antallet av tilfeller øker. Tidlig identifikasjon av sepsis er avgjørende for å redusere risikoen for alvorlige konsekvenser. ...

View more