Recent Submissions

 • Sykepleie til den postoperative pasienten målt med Nursing Activities Score: Analyse av parallelle skåringer 

  Bech, Marie Haugestad (Master thesis, 2019)
  Bakgrunn: Nursing Activities Score (NAS) er et internasjonalt utviklet instrument som måler arbeidsmengde og ressursbruk av sykepleie hos pasienter på postoperative-, overvåknings- og intensivavdelinger. Instrumentet ...
 • Kognitiv atferdsterapi ved sosial angst 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleieren ved hjelp av kognitiv atferdsterapi bidra til lindring hos brukere med sosial angst? Teoretisk perspektiv Teoretiske perspektiver som legger grunnlag for å besvare problemstillingen ...
 • Seksuell helse og livmorhalskreft 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta kvinners seksuelle helse ved strålebehandling mot livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget er sykepleierens undervisende funksjon, ...
 • Smertekartlegging hos sykehjemsbeboere med demenssykdom 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleieren kartlegge smerter hos pasienter med demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv Pasienter med demens er en sårbar gruppe, og kartlegging av smerteproblematikk krever sykepleiefaglig ...
 • Identifisering av delirium 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere delirium hos geriatriske pasienter, innlagt på sykehus, etter hoftebrudd? Teoretisk perspektiv: I oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag vil teori om delirium, den ...
 • Seksualitet og livmorhalskreft 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier veilede pasienter med livmorhalskreft om utfordringer knyttet til seksualitet etter gjennomgått strålebehandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget bygger ...
 • Motivasjon til kostholdsendring ved diabetes type 2 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvilke erfaringer har pasienter med diabetes type 2 ved bruk av motiverende samtale, for å fremme motivasjon til kostholdsendring? Teoretisk perspektiv Innledningsvis presenteres teoretisk fagkunnskap ...
 • Barn som pårørende 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos et barn som er pårørende til en kreftsyk forelder? Teoretisk perspektiv Sykepleiefaglig perspektiv med utgangspunkt i sykepleierens undervisende funksjon. ...
 • Barn som pårørende i akuttpsykiatrien 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta barn som pårørende til akutt innlagte pasienter med psykose? Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske perspektiv beskrives i teorikapittelet. Kapittelet tar først for seg ...
 • Hvordan kan sykepleier ivareta psykososiale behov for pasienter på beskyttende isolat etter hematopoietisk stamcelletransplantasjon? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta psykososiale behov for pasienter på beskyttende isolat etter hematopoietisk stamcelletransplantasjon?” Teoretisk perspektiv I oppgaven presenteres teori om hematopoietisk ...
 • Livmorhalskreft og seksualitet 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier informere og veilede kvinner om seksuelle utfordringer som kan oppstå etter avsluttet kreftbehandling mot livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv Teorien som er fremmet i oppgaven ...
 • Personsentrert sykepleie til eldre i hjemmesykepleien 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleiere i hjemmesykepleien gi økt personsentrert og faglig forsvarlig sykepleie til eldre i en hektisk hverdag? Teoretisk perspektiv Teorikapittelet handler om hjemmesykepleierens funksjon ...
 • «På en skala fra 0 til 10 ...» Viktigheten av systematisk kartlegging for bedre smertelindring av eldre kreftpasienter i palliativ fase 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier anvende kartleggingsverktøyet ESAS til å forbedre smertelindring av eldre kreftpasienter i palliativ fase? Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i relevant sykepleiefaglig ...
 • Sykepleie i møte med åndelige og eksistensielle behov hos palliative pasienter i hjemmesykepleien 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta den palliative pasientens behov for åndelig og eksistensiell omsorg i hjemmet? Teoretisk perspektiv I teorien beskrives hjemmesykepleien som kontekst, begrepet palliasjon, ...
 • Mastektomi og seksuell helse 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kvinner kan ivareta sin seksuelle helse etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv Teorien tar utgangspunkt i det medisinske- og sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget. ...
 • Fatigue som seneffekt etter brystkreftbehandling 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvilken effekt har fysisk aktivitet hos pasienter som opplever fatigue etter brystkreftbehandling? Teoretisk perspektiv I teorien presenteres aktuell litteratur om brystkreft, fatigue og fysisk aktivitet. ...
 • Mestring ved nylig diagnostisert brystkreft 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos pasienter med nylig diagnostisert brystkreft i påvente av brystkirurgi? Teoretisk perspektiv: Patofysiologisk perspektiv på brystkreft og de behandlingsalternativene ...
 • Hvilke etiske dilemmaer opplever sykepleier på sykehjem i ernæringsarbeidet til pasienter med langtkommen demens? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: Hvilke etiske dilemmaer opplever sykepleier på sykehjem i ernæringsarbeidet til pasienter med langtkommen demens? Bakgrunn: Pasienten med langtkommen demens er i en særskilt høy ernæringsmessig risikogruppe ...
 • Forebygging av depresjon hos pasienter med diabetes mellitus type 2 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling «Hvordan kan sykepleieren bidra til å forebygge utvikling av depresjon hos voksne pasienter med nydiagnostisert diabetes type 2?» Teoretisk perspektiv For å belyse problemstillingen presenteres fagkunnskap ...
 • Betydning av beriket mat hos eldre underernærte pasienter på sykehjem 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvilken betydning har beriket mat på energiinntak og ernæringsstatus hos eldre underernærte pasienter på sykehjem? Teoretisk perspektiv Hos eldre kan en rekke fysiologiske endringer i aldringsprosessen ...

View more