Recent Submissions

 • Veien til rusfrihet 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier motivere den rusavhengige til rusfrihet ved bruk av motiverende intervju? Teoretisk perspektiv Relevant faglitteratur som angår rus og avhengighet, motivasjon og endringsprosessen, ...
 • Ivaretakelse av åndelige og eksistensielle behov i livets sluttfase 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta åndelige og eksistensielle behov hos pasienter i livets sluttfase? Teoretisk perspektiv I teorikapittelet benyttes relevant sykepleiefaglig litteratur for å belyse ...
 • Hvordan kan sykepleier i hjemmesykepleien utføre faglig forsvarlig behandling av venøse leggsår? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier i hjemmesykepleien utføre faglig forsvarlig behandling av venøse leggsår? Teoretisk perspektiv: Oppgaven har sykepleiers behandlende og helsefremmende funksjon som rammeverk. ...
 • Behandling av kroniske sår i hjemmesykepleien 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme kvalitet i behandlingen av kroniske legg- og fotsår hos eldre pasienter i hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv: I det teoretiske kunnskapsgrunnlaget beskrives patofysiologien, ...
 • Livsstilsendring ved hjerteinfarkt 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier bidra til livsstilsendringer hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt?” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet baserer seg på sykdomslæren tilknyttet hjerteinfarkt ...
 • Sepsis på sengepost 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling «Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på sengepost?» Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag presenterer aktuell teorikunnskap sett i lys av valgt ...
 • Når handlingsrommet blir for trangt 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: - Hvilke utfordringer møter sykepleiere på korttidsavdeling etter innføringen av samhandlingsreformen? Teoretisk perspektiv Sykepleiefaglig perspektiv med utgangspunkt i Kari Martinsen sin omsorgsfilosofi. ...
 • Hvordan se det vi ikke ønsker å se: Sykepleierens møte med barn utsatt for fysisk mishandling 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleiere observere og vurdere tegn på fysisk mishandling hos barn som kommer på legevakt? Teoretisk perspektiv I teoridelen blir sykepleierens juridiske og yrkesetiske ansvar gjort rede ...
 • Livskvalitet hos dialysepasienter 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleieren ved hjelp av undervisning om kost- og drikkerestriksjoner bidra til økt livskvalitet hos pasienter som mottar hemodialyse? Teoretisk perspektiv Denne oppgaven tar utgangspunkt i ...
 • Personsentrert demensomsorg ved utfordrende atferd 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bruke personsentrert omsorg for å forebygge utfordrende atferd hos beboere på sykehjem med en demensdiagnose? Teoretisk perspektiv: Oppgavens teoretiske perspektiv tar utgangspunkt ...
 • Barndommen kommer ikke i reprise 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ved legevakt bidra til å avdekke fysisk mishandling hos barn? Teoretisk perspektiv: Det blir presentert teori om barns utvikling og tilknytning egenskaper samt barnets reaksjoner ...
 • Identifisering av smerte hos sykehjemsbeboere med alvorlig demens 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til identifisering av smerte hos sykehjemsbeboere med alvorlig demens? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ansvar og funksjonsområder ...
 • Smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter i den palliative fasen 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til bedre smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter i den palliative fasen? Teoretisk perspektiv Sykepleiers lindrende funksjon står sentralt i pleie av kreftpasienter. ...
 • Gynekologisk kreft og seksualitet 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier gi informasjon om seksualitet til pasienter med gynekologisk kreft på sykehus? Teoretisk perspektiv: I teoridelen er det benyttet teori om gynekologisk kreft, seksualitet, krise ...
 • Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på akuttmottak? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på akuttmottak? Teoretisk perspektiv Tilstanden sepsis forklares og defineres. Sykepleierens sekundærforebyggende funksjon klargjøres. ...
 • Hvordan kan sykepleier bidra til at terminale cancerpasienter får en verdig død, i sykehjem? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at terminale cancerpasienter får en verdig død, i sykehjem? Teoretisk perspektiv I teorien beskrives begrepet verdig død, deretter fagkunnskap knyttet til palliasjon, ...
 • Smerter hos pasienter som ikke klarer å uttrykke det verbalt 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier kartlegge smerter hos pasienter med alvorlig demens i sykehjem? Teoretisk perspektiv I denne oppgaven benyttes deler av Kari Martinsens og Joyce Travelbees sykepleieteori. Samtidig ...
 • Psykososiale behov hos MRSA-isolerte 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling «Hvordan kan sykepleieren ivareta de psykososiale behovene til MRSA-isolerte pasienter på sykehus?» Teoretisk rammeverk: Denne delen inneholder relevant sykepleieteori om MRSA, isolasjonstiltaket og ...
 • Hvordan kan sykepleier ivareta barn som pårørende til en palliativ kreftsyk forelder? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier ivareta barn som pårørende til en palliativ kreftsyk forelder?» Teoretisk perspektiv: Teorikapittelet presenterer utvalgte etiske og juridiske rammer, samt relevant teori tilknyttet ...
 • Bruk av tvang mot barn på sykehus 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier forebygge og begrense bruk av tvang ved utøvelsen av smertefulle prosedyrer mot barn på sykehus? Teoretisk perspektiv: Oppgaven begynner med presentasjon av juridiske og etiske ...

View more