• Barn som pårørende 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Problemstilling: Hvilken betydning har personsentrert sykepleie for å fremme mestring hos barn som pårørende til en kreftsyk forelder? Innledning: Hvert år opplever barn at en forelder får kreft. Opplevelsen av dette ...
  • Barn som pårørende 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Barn som pårørende er en sårbar gruppe i samfunnet, og har behov for hjelp til å ivareta sine behov. Målet med denne oppgaven er å sette lys på hva barn har behov for, når de er pårørende til en alvorlig kreftsyk ...
  • Ivaretakelse av foreldre til barn med kreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Temaet for oppgaven er ivaretakelse av foreldre til barn med kreft. Hvert år diagnostiseres rundt 500 tilfeller av leukemi i Norge. Selv om overlevelsesraten blant barn er høy, er dette fremdeles en situasjon ...
  • "Når tror du han slutter å puste?" Et av pårørendes mange spørsmål 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Pasienter som ligger for døden har ofte pårørende ved sin side, men de kan fort bli tilsidesatt ettersom behandlingsfokuset er på pasienten fremfor pårørende. Døden kan for mange oppleves som skremmende, både ...
  • Pårørendes erfaringer ved akutte innleggelser 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Den overordnede hensikten med denne studien er å undersøke hvordan forskningslitteraturen beskriver pårørendes erfaringer med kommunikasjon ved akutte innleggelser. Formålet med å undersøke dette er å videre ...
  • Trygghet for pårørende i hjemmet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Tema for denne oppgaven er trygghet hos pårørende til hjemmeboende kreftpasienter i palliativ fase. Mange kreftpasienter ønsker å dø hjemme, men kun et fåtall får gjennomført dette. En forutsetning for å ha ...
  • Å ta livet tilbake – foreldre til barn med diabetes type 1 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Pårørendeperspektivet er et økt satsningsområde innen helseomsorgen og sykepleiere skal ha kunnskap om involvering og veiledning av pårørende. I denne litteraturstudien vil man se på hvilke erfaringer foreldre ...