• Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på akuttmottak? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på akuttmottak? Teoretisk perspektiv Tilstanden sepsis forklares og defineres. Sykepleierens sekundærforebyggende funksjon klargjøres. ...
  • Hvordan kan sykepleiere bidra til tidlig identifisering av sepsis på akuttmottak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til tidlig identifisering av sepsis på akuttmottak Teoretisk perspektiv Teorikapittelet har som formål å belyse hva sepsis er, samt fremheve de nye diagnostiske kriteriene. ...
  • Identifisering av sepsis hos postoperative pasientar 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Korleis kan sjukepleiaren identifisere sepsis hos vaksne postoperative pasientar ved hjelp av kartleggingsverktøy? Teoretisk perspektiv I det teoretiske rammeverket presenterast teori på kva sepsis er ...
  • Identifisering av sepsis på akuttmottak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier identifisere tidlig tegn og symptomer på sepsis på akuttmottak? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget for oppgaven består av teori om patofysiologien ved sepsis, ...
  • Kan det være sepsis? 

   Hvitmyhr, Thea Emilie (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sengepost? Metode Oppgaven er en litteræroppgave som tar utgangspunkt i relevant fag- og forskningslitteratur for å belyse problemstillingen. ...
  • Kartleggingsverktøy – til nytte eller besvær? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleiere ved hjelp av ulike kartleggingsverktøy bidra til økt overlevelse hos pasienter som utvikler sepsis i akuttmottak? Teoretisk perspektiv I teorikapittelet vil sepsis bli belyst, ...
  • Mistenk sepsis! Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på legevakt? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på legevakt?» Teoretisk perspektiv I teorikapittelet blir sepsis og nye diagnosekriterier beskrevet. Videre i kapittelet vil sykepleierens ...
  • Sepsis på akuttmottak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilke kartleggingsverktøy er egnet til å identifisere sepsis tidlig på akuttmottak? Teoretisk perspektiv Sepsis er en alvorlig sykdom som kan bli livstruende dersom adekvat behandling ikke igangsettes ...
  • Sepsis på medisinsk sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere sepsis på medisinsk sengepost? Teoretisk perspektiv I oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag presenterer jeg generell teori om sepsis, inkludert tilstandens ...
  • Sepsis på medisinsk sengepost. Sykepleie for identifisering av tidlige tegn på sepsis 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier identifisere tidlige tegn på sepsis på medisinsk sengepost?». Formålet er å belyse hvordan sykepleier kan identifisere sepsis tidlig. Teoretisk perspektiv: Oppgavens teoretiske ...
  • Sepsis på sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis på sengepost?” Teoretisk perspektiv I oppgavens teoretiske rammeverk presenterer jeg generell teori om sepsis og kriterier for tilstanden før og nå. Deretter ...
  • Sepsis på sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på sengepost?» Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag presenterer aktuell teorikunnskap sett i lys av valgt ...
  • Sepsis på sykehus 

   Solum, Maria (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier på sengepost bidra til tidlig identifikasjon av sepsis og rask oppstart av behandling?” Formålet er å belyse hvordan sykepleiers kan bidra til forebygge en forverring av tilstanden ...
  • Tidlig identifisering av sepsis hos eldre innlagt i akuttmottak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere tidlig tegn på sepsis hos eldre innlagt i somatisk akuttmottak? Teoretisk perspektiv: Aktuelt teoretiske grunnlag tar sikte på patofysiologien til sepsis, sykepleierens ...
  • Tidlig identifisering av sepsis i akuttmottak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Sepsis er en tilstand som kan være vanskelig å oppdage, og sykepleier står i førstelinjen i akuttmottaket. Tidlig identifisering av sepsis er essensielt for overlevelsen. Etter å ha utforsket tema sepsis ...
  • Tidlig identifisering av sepsis i akuttmottak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Kva kartleggingsverktøy bør sjukepleiar bruke for å tidlig identifisere sepsis i akuttmottak? Teoretisk perspektiv I teorikapitlet blir definisjonen på sepsis presentert, og tilstanden forklart. ...
  • Tidlig identifisering av sepsis på sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke erfaringer har sykepleier med kartlegging for tidlig å identifisere sepsis på sengepost? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet gjør rede for sykepleierens forebyggende funksjon og ...
  • Tidlig oppdagelse av sepsis 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis på et tidlig stadium hos voksne pasienter på sengepost? Teoretisk perspektiv: Sepsis er en alvorlig tilstand med symptomer og tegn fra flere av kroppens vitale ...
  • Tidlig oppdagelse av sepsis i hjemmesykepleien 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilke utfordringer står sykepleier overfor når NEWS anvendes ved tidlig oppdagelse av sepsis hos eldre i hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv Teori om den eldre pasienten blir presentert innledningsvis. ...