• Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling? 

   Bendiksen, Bendik Nestvold (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling? Teoretisk perspektiv: Oppgaven anvender Kari Martinsens omsorgsfilosofi som sykepleieteori. ...
  • Livskvalitet ved bipolar lidelse type II 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling «Hvilken betydning har psykoedukasjon for å fremme livskvalitet hos pasienter med bipolar lidelse type II?» Teoretisk perspektiv Kunnskapsgrunnlaget i oppgaven baseres på aktuell teorikunnskap i lys av ...
  • Relasjonsbyggende sykepleie til den suicidale pasienten 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Hvert eneste år er det mer enn 700 000 mennesker på verdensbasis som tar livet sitt. For mennesker under behandling i psykisk helsevern, foreligger det en betydelig økt risiko for å begå selvmord. Utviklingen ...
  • Samhandling med psykotiske pasienter – tiltak for å forebygge utagering og vold 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvilke sykepleietiltak kan forebygge utagering og voldsutøvelse fra pasienter med psykoselidelser i en psykiatrisk avdeling? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet vil i denne oppgaven legge ...
  • Schizofreni: Samvalg og Relasjon 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvordan kan bruken av samvalg være med på å skape en god relasjon til pasienter med Schizofreni? Teoretisk perspektiv I teoridelene blir det gjort rede for hva schizofreni er samt kjennetegn med denne ...
  • Tvang i psykiatrien 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Temaet for oppgaven er pasienters opplevelse med bruk av tvang på psykiatriske avdelinger. Tvang kan føre med seg mange negative konsekvenser, som går på bekostning av pasienten. Sykepleieren har en sentral ...