• Bruk av tvang mot barn på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier forebygge og begrense bruk av tvang ved utøvelsen av smertefulle prosedyrer mot barn på sykehus? Teoretisk perspektiv: Oppgaven begynner med presentasjon av juridiske og etiske ...
  • Bruk av tvang mot barn på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Oppgavens tema er bruk av tvang mot barn på sykehus. Sykepleiere er helsepersonellgruppen som tilbringer mest tid med pasientene, og det er viktig at de utøver personsentrert sykepleie og handler til pasientens ...
  • Demens og Tvangsbruk på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til å forebygge bruk av tvang hos demente som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv: Teori som er brukt i denne oppgaven er relatert til demens, samtykkekompetanse, tvangsbruk ...
  • Forebygge tvang i demensomsorgen 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling «Hvordan kan bruk av tvang forebygges ved hjelp av tillitsskapende tiltak overfor pasienter med utfordrende atferd og alvorlig demens på sykehjem?» Teoretisk perspektiv Sykepleie til pasienter med demens ...
  • Forebygging av tvang i demensomsorgen 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Tema for denne oppgaven er forebygging av tvang i demensomsorgen. Demens er en svært utbredt sykdom, som gjerne rammer eldre personer. Med sykdommen følger ofte en alvorlig funksjonsnedsettelse og et komplekst ...
  • Frivillighet eller tvang – sykepleie i grenseland 

   Døvik, Hilde Torp (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge ulovhjemlet bruk av tvang i samhandling med mennesker med demens? Metode Denne bacheloroppgaven er basert på en litteraturstudie. Det er anvendt pensumlitteratur ...
  • Hvilke tiltak kan bidra til å forebygge bruk av tvang i stellsituasjoner med eldre med demens på sykehjem? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvilke tiltak kan bidra til å forebygge bruk av tvang i stellsituasjoner med eldre med demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv Oppgavens teorikapittel tar først for seg sykehjem som kontekst og aktuelle ...
  • Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling? 

   Bendiksen, Bendik Nestvold (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling? Teoretisk perspektiv: Oppgaven anvender Kari Martinsens omsorgsfilosofi som sykepleieteori. ...
  • Sykepleieres erfaringer med tvang på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere knyttet til bruken av tvang i stellesituasjoner overfor pasienter med demens Teoretisk perspektiv: I oppgavens teoridel blir demens, tvang, relevant lovverk og etikk ...
  • Temaet for bacheloroppgaven er tvang og makt i sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere med å begrense bruk av tvang og makt under stell slik at verdighet og integritet til pasienten med demenssykdom ivaretas? Teoretisk perspektiv: I oppgaven presenteres ...
  • Tiltak for å redusere bruken av mekaniske tvangsmidler 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvilke tiltak kan bidra til å redusere bruken av mekaniske tvangsmidler hos pasienter innlagt i psykiatrisk avdeling? Teoretisk perspektiv Teori som presenteres i oppgaven handler om tvungent psykisk ...
  • Tvang i demensomsorgen- til det beste for pasienten? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren ved hjelp av personsentrert omsorg bidra til å forebygge bruk av tvang på sykehjem? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i oppgaven tar utgangspunkt i sykepleierens ...
  • Tvang i psykiatrien 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Temaet for oppgaven er pasienters opplevelse med bruk av tvang på psykiatriske avdelinger. Tvang kan føre med seg mange negative konsekvenser, som går på bekostning av pasienten. Sykepleieren har en sentral ...
  • Tvang i psykisk helsevern 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at tvangstiltak gjennomføres på en god måte for pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling? Teoretisk perspektiv Teoretiske perspektiver som legges til grunn er formell ...
  • Tvangsbruk i demensomsorgen 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forhindre bruk av tvang i stellsituasjoner hos pasienter med demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv: Teorikapittelet tar først for seg teori om demens. Videre ...