• The safety attitudes questionnaire for out-of-hours service in primary healthcare—Psychometric properties of the Croatian version 

   Mesarić, Jasna; Šimić, Diana; Katić, Milica; Deilkås, Ellen C Tveter; Hofoss, Dag; Bondevik, Gunnar Tschudi (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Abstract The aim of the study was to assess the reliability and construct validity of the Croatian trans- lation of the Safety Attitudes Questionnaire—Ambulatory version (SAQ-AV) in the out-of- hours (OOH) primary care ...
  • Samhandling med psykotiske pasienter – tiltak for å forebygge utagering og vold 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvilke sykepleietiltak kan forebygge utagering og voldsutøvelse fra pasienter med psykoselidelser i en psykiatrisk avdeling? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet vil i denne oppgaven legge ...
  • Samhandling mellom sykepleiere ved pasientoverføringer 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling: Hvilke erfaringer med samhandling har sykepleiere i hjemmesykepleien ved overføring av pasienter fra sykehus til hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv: Samhandlingsreformen har som hensikt å styrke ...
  • Samhandlingsutfordringer i hjemmesykepleien 

   Grønsveen, Elin (Master thesis, 2014-08-15)
   Bakgrunn: Betydningen av å sikre god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har fått stor oppmerksomhet etter innføring av Samhandlingsreformen. Kommunene og hjemmesykepleien står overfor mange ...
  • Samspill mellom foreldre og premature barn 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme samspill mellom det premature barnet og foreldrene på en nyfødtintensiv avdeling? Teoretisk perspektiv: Oppgaven belyser teoretisk kunnskapsgrunnlag med utgangspunkt i det ...
  • Samvalg med foreldre til barn i livets siste fase 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilke utfordringer og muligheter står sykepleieren overfor i prosessen med å realisere samvalg med foreldre til barn i livets siste fase? Teoretisk perspektiv Samvalg er en beslutningsprosess som tar ...
  • Schizofreni og ivaretakelse av søvn 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier veilede personer med schizofreni til å ivareta sitt behov for søvn? Teoretisk perspektiv: Ved hjelp av pensum- og annen litteratur er hensikten her å belyse hva schizofreni og ...
  • Schizofreni: relasjon og bedring 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier legge til rette for en bedringsfremmende relasjon med pasienter med schizofreni i vernet bolig? Teoretisk perspektiv For å belyse oppgavens problemstilling har jeg lagt frem ...
  • Schizofreni: Samvalg og Relasjon 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvordan kan bruken av samvalg være med på å skape en god relasjon til pasienter med Schizofreni? Teoretisk perspektiv I teoridelene blir det gjort rede for hva schizofreni er samt kjennetegn med denne ...
  • Seksualitet etter livmorhalskreft 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier informere og veilede kvinner om seksuelle utfordringer knyttet til bivirkninger etter strålebehandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget i oppgaven bygger ...
  • Seksualitet i forbindelse med livmorhalskreft 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvordan kan den didaktiske relasjonsmodellen bidra til økt informasjon og veiledning om kvinners seksualitet etter gjennomgått strålebehandling for livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv I teorien presenteres ...
  • Seksualitet og livmorhalskreft 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier veilede pasienter med livmorhalskreft om utfordringer knyttet til seksualitet etter gjennomgått strålebehandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget bygger ...
  • Seksuell helse etter allogen stamcelletransplantasjon 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvordan kan undervisning og veiledning om seksualitet bidra til å fremme seksuell helse hos pasienter som har gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon? Teoretisk perspektiv I denne delen av oppgaven ...
  • Seksuell helse etter behandling av livmorhalskreft: Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme seksuell helse hos pasienter operert for livmorhalskreft? 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme seksuell helse hos pasienter operert for livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens helsefremmende og ...
  • Seksuell helse etter behandling for livmorhalskreft 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kvinner opprettholder seksuell helse etter behandling for livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget bygger på sykepleierens funksjonsområder, ...
  • Seksuell helse og gynekologisk kreft 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier veilede pasienter med gynekologisk kreft om utfordringer knyttet til seksuell helse etter gjennomgått behandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt ...
  • Seksuell helse og livmorhalskreft 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta kvinners seksuelle helse ved strålebehandling mot livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget er sykepleierens undervisende funksjon, ...
  • Selvmordsforebygging ved førstegangspsykose 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   oblemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til forebygging av selvmord hos unge voksne innlagt med førstegangspsykose? Teoretisk perspektiv: Joyce Travelbees teori om sykepleiens mellommenneskelige aspekter er anvendt ...
  • Selvskading, smertens språk 

   Oskasin, Camilla (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme håp om bedring i den akutte fasen hos unge jenter som gjør selvskade? Teoretisk perspektiv I teorikapittelets første del presenteres fenomenet selvskading, hva det er, ...
  • Sepsis på akuttmottak 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilke kartleggingsverktøy er egnet til å identifisere sepsis tidlig på akuttmottak? Teoretisk perspektiv Sepsis er en alvorlig sykdom som kan bli livstruende dersom adekvat behandling ikke igangsettes ...