Now showing items 567-586 of 601

  • Underernæring hos barn med kreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: «Hvilke tiltak kan sykepleier iverksette for å bidra til å behandle underernæring hos barn med kreft?» Teoretisk perspektiv: Barnekreft har en relativt høy overlevelse. Konsekvensene av bivirkningene til ...
  • Underernæring på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling: Hvilke tiltak kan bidra til å forebygge underernæring hos eldre pasienter med demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv: Oppgaven tar utgangspunkt i sykepleierens forebyggende funksjon. Sykehjem som kontekst, ...
  • Undervisning i kengurumetoden 

   Andresen, Martine Heggland (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren undervise foreldre i kengurumetoden for å fremme tilknytning mellom foreldrene og det premature barnet? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt en kombinasjon av fag- ...
  • Undervisning som fremmende for tilstrekkelig smertelindring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom sin undervisende funksjon bidra til tilstrekkelig postoperativ smertelindring hos kirurgiske pasienter med elektive forløp? Teoretisk perspektiv Teori om fenomenet smerte ...
  • Ungdom med anorexia nervosa 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke opplevelser har ungdom med anorexia nervosa knyttet til måltidssituasjoner på sykehus? Teoretisk perspektiv Anorexia nervosa er en psykisk sykdom som kan ha store somatiske konsekvenser. Det kan ...
  • Ungdom som pårørande 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Korleis kan sjukepleiarar ivareta ungdom som pårørande med ein kreftsjuk forelder? Teoretisk perspektiv Joyce Travelbee sin teori om etablering av eit menneske-til-menneske forhold ligg til grunn for ...
  • Utfordringer knyttet til bemanning av norske nyfødtavdelinger - en kartleggingsstudie av pasientaktivitet og sykepleiebehov 

   Ohnstad, Mari Oma (Master thesis, 2016)
   Aims: The aim of this study was to estimate the number of nurses needed in Norwegian Neonatal Intensive Care Units based on a national patient classification system. We surveyed (1) the need for nurses in weekends compared ...
  • Utfordringer ved identifisering av sepsis hos eldre på akuttmottak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling: Hvilke utfordringer eksisterer ved identifisering av sepsis hos eldre på akuttmottak? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget tar for seg patofysiologien til sepsis, sykepleieres funksjon ...
  • Utfordringer ved kartlegging av smerter hos pasienter med demens i terminal fase 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Palliativ omsorg i sykehjem: Hvilke utfordringer erfarer sykepleier ved kartlegging av smerter hos pasienter med demens i terminal fase? Teoretisk perspektiv For å besvare vår problemstilling har vi ...
  • Utfordringer ved smertelindring av opioidavhengige pasienter - Fra et sykepleieperspektiv 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilke utfordringer kan sykepleier møte på ved smertelindring av opioidavhengige pasienter på somatisk sykehus? Teoretisk perspektiv Oppgaven bygger på Joyce Travelbees teori om mellommenneskelige aspekter, ...
  • Utfordringer ved smertelindring av opioidavhengige pasienter på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: Hvilke utfordringer møter sykepleier ved smertelindring hos opioidavhengige pasienter på sykehus? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske og empiriske kunnskapsgrunnlaget tar for seg sykepleiers funksjon og ...
  • Utfordringer ved smertevurdering av små barn i postoperativ fase 

   Unknown author (Working paper, 2022)
   Problemstilling Hvilke utfordringer kan oppstå ved bruk av smertevurderingsverktøy på små barn i postoperativ fase? Teoretisk perspektiv Det er kjent at barn ikke får tilstrekkelig smertebehandling sammenlignet med ...
  • Utfordringer ved veiledning til eldre hjemmeboende diabetespasienter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke utfordringer kan sykepleier møte ved veiledning i blodsukkermåling til eldre hjemmeboende pasienter? Teoretisk perspektiv: Oppgaven inneholder teori om diabetes type 2, hjemmesykepleie, sykepleierens ...
  • Validation of a New Instrument for Self-Assessment of Nurses; Core Competencies in Palliative Care 

   Slåtten, Kari; Hatlevik, Ove; Fagerström, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2014-07-16)
   Competence can be seen as a prerequisite for high quality nursing in clinical settings. Few research studies have focused on nurses’ core competencies in clinical palliative care and few measurement tools have been developed ...
  • Variation in staff perceptions of patient safety climate across work sites in Norwegian general practitioner practices and out-of-hour clinics 

   Deilkås, Ellen C Tveter; Hofoss, Dag; Hansen, Elisabeth Holm; Bondevik, Gunnar Tschudi (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Introduction Measuring staff perceptions with safety climate surveys is a promising approach to addressing patient safety. Variation in safety climate scores between work sites may predict variability in risk related to ...
  • Våg å spørre, ha kunnskap til å se 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ved legevakt bidra til å avdekke tegn på mulig fysisk vold mot barn? Teoretisk perspektiv Teori om barnets utvikling, kommunikasjon med barn, sykepleiers funksjonsområde og ...
  • Våger vi å se de utsatte barna? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere i å rapportere tegn på fysisk mishandling hos barn på legevakten? Teoretisk perspektiv: Det anvendes teori om sykepleierens juridiske og etiske ansvarsområder samt. ...
  • Veien til rusfrihet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier motivere den rusavhengige til rusfrihet ved bruk av motiverende intervju? Teoretisk perspektiv Relevant faglitteratur som angår rus og avhengighet, motivasjon og endringsprosessen, ...
  • Veiledning av pasienter etter gjennomgått hjerteinfarkt 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: På hvilken måte kan sykepleier på sengepost gjennom helseveiledning bidra til økt sykdomsmestring hos pasienter etter gjennomgått hjerteinfarkt? Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske perspektiv tar ...
  • Veiledning om seneffekter til ungdom med kreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier veilede kreftrammede ungdommer om seneffekter som kan oppstå som følge av kreftbehandling?» Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet for oppgaven presenteres i et eget ...