Now showing items 370-389 of 392

  • Undervisning i kengurumetoden 

   Andresen, Martine Heggland (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren undervise foreldre i kengurumetoden for å fremme tilknytning mellom foreldrene og det premature barnet? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt en kombinasjon av fag- ...
  • Undervisning som fremmende for tilstrekkelig smertelindring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom sin undervisende funksjon bidra til tilstrekkelig postoperativ smertelindring hos kirurgiske pasienter med elektive forløp? Teoretisk perspektiv Teori om fenomenet smerte ...
  • Ungdom med anorexia nervosa 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke opplevelser har ungdom med anorexia nervosa knyttet til måltidssituasjoner på sykehus? Teoretisk perspektiv Anorexia nervosa er en psykisk sykdom som kan ha store somatiske konsekvenser. Det kan ...
  • Ungdom som pårørande 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Korleis kan sjukepleiarar ivareta ungdom som pårørande med ein kreftsjuk forelder? Teoretisk perspektiv Joyce Travelbee sin teori om etablering av eit menneske-til-menneske forhold ligg til grunn for ...
  • Utfordringer knyttet til bemanning av norske nyfødtavdelinger - en kartleggingsstudie av pasientaktivitet og sykepleiebehov 

   Ohnstad, Mari Oma (Master thesis, 2016)
   Aims: The aim of this study was to estimate the number of nurses needed in Norwegian Neonatal Intensive Care Units based on a national patient classification system. We surveyed (1) the need for nurses in weekends compared ...
  • Utfordringer ved kartlegging av smerter hos pasienter med demens i terminal fase 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Palliativ omsorg i sykehjem: Hvilke utfordringer erfarer sykepleier ved kartlegging av smerter hos pasienter med demens i terminal fase? Teoretisk perspektiv For å besvare vår problemstilling har vi ...
  • Utfordringer ved veiledning til eldre hjemmeboende diabetespasienter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke utfordringer kan sykepleier møte ved veiledning i blodsukkermåling til eldre hjemmeboende pasienter? Teoretisk perspektiv: Oppgaven inneholder teori om diabetes type 2, hjemmesykepleie, sykepleierens ...
  • Validation of a New Instrument for Self-Assessment of Nurses; Core Competencies in Palliative Care 

   Slåtten, Kari; Hatlevik, Ove; Fagerström, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2014-07-16)
   Competence can be seen as a prerequisite for high quality nursing in clinical settings. Few research studies have focused on nurses’ core competencies in clinical palliative care and few measurement tools have been developed ...
  • Variation in staff perceptions of patient safety climate across work sites in Norwegian general practitioner practices and out-of-hour clinics 

   Deilkås, Ellen C Tveter; Hofoss, Dag; Hansen, Elisabeth Holm; Bondevik, Gunnar Tschudi (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Introduction Measuring staff perceptions with safety climate surveys is a promising approach to addressing patient safety. Variation in safety climate scores between work sites may predict variability in risk related to ...
  • Våg å spørre, ha kunnskap til å se 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ved legevakt bidra til å avdekke tegn på mulig fysisk vold mot barn? Teoretisk perspektiv Teori om barnets utvikling, kommunikasjon med barn, sykepleiers funksjonsområde og ...
  • Våger vi å se de utsatte barna? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere i å rapportere tegn på fysisk mishandling hos barn på legevakten? Teoretisk perspektiv: Det anvendes teori om sykepleierens juridiske og etiske ansvarsområder samt. ...
  • Veien til rusfrihet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier motivere den rusavhengige til rusfrihet ved bruk av motiverende intervju? Teoretisk perspektiv Relevant faglitteratur som angår rus og avhengighet, motivasjon og endringsprosessen, ...
  • Veiledning av pasienter etter gjennomgått hjerteinfarkt 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: På hvilken måte kan sykepleier på sengepost gjennom helseveiledning bidra til økt sykdomsmestring hos pasienter etter gjennomgått hjerteinfarkt? Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske perspektiv tar ...
  • Veiledning om seneffekter til ungdom med kreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier veilede kreftrammede ungdommer om seneffekter som kan oppstå som følge av kreftbehandling?» Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet for oppgaven presenteres i et eget ...
  • Veiledning til barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

   Fredriksen, Karin Margareta Lönn (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til mestring av blodsukkerkontroll og insulinbehandling hos barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Teoretisk perspektiv Det sykepleiefaglige ...
  • Veiledning til pasienter med epilepsi for å fremme mestring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning basert på den didaktiske relasjonsmodellen fremme mestring av anfallssituasjonen hos pasienter med epilepsi?» Teoretisk kunnskapsgrunnlag Kapittelet tar først ...
  • Veiledning til ungdom med nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  • Venøse leggsår hos rusavhengige 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke tiltak kan sykepleiere utføre for å fremme sårtilheling hos rusavhengige med venøse leggsår i hjemmesykepleie? Teoretisk perspektiv: Oppgaven inneholder i stor grad teamet venøse leggsår og ...
  • Verdighet i demensomsorg på sykehjem –erfaringer fra pleiere 

   Solberg, Trude Irene (Master thesis, 2018)
   Tittel: Verdighet i demensomsorg på sykehjem –erfaringer fra pleiere.Bakgrunn: Personer med demens som bor på sykehjem er spesielt sårbare og i risiko for å bli utsatt for manglende pleie og omsorg. Sykdommens konsekvenser ...
  • Verdighet i livets sluttfase 

   Salvesen, Cathrine Bjertnes (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til en verdig død hos pasienter med alvorlig grad av demens på sykehjem? Metode I denne litterære oppgaven er teoretisk, forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap benyttet ...