• Validation of a New Instrument for Self-Assessment of Nurses; Core Competencies in Palliative Care 

   Slåtten, Kari; Hatlevik, Ove; Fagerström, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2014-07-16)
   Competence can be seen as a prerequisite for high quality nursing in clinical settings. Few research studies have focused on nurses’ core competencies in clinical palliative care and few measurement tools have been developed ...
  • Variation in staff perceptions of patient safety climate across work sites in Norwegian general practitioner practices and out-of-hour clinics 

   Deilkås, Ellen C Tveter; Hofoss, Dag; Hansen, Elisabeth Holm; Bondevik, Gunnar Tschudi (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Introduction Measuring staff perceptions with safety climate surveys is a promising approach to addressing patient safety. Variation in safety climate scores between work sites may predict variability in risk related to ...
  • Våg å spørre, ha kunnskap til å se 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ved legevakt bidra til å avdekke tegn på mulig fysisk vold mot barn? Teoretisk perspektiv Teori om barnets utvikling, kommunikasjon med barn, sykepleiers funksjonsområde og ...
  • Våger vi å se de utsatte barna? 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere i å rapportere tegn på fysisk mishandling hos barn på legevakten? Teoretisk perspektiv: Det anvendes teori om sykepleierens juridiske og etiske ansvarsområder samt. ...
  • Veien til rusfrihet 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier motivere den rusavhengige til rusfrihet ved bruk av motiverende intervju? Teoretisk perspektiv Relevant faglitteratur som angår rus og avhengighet, motivasjon og endringsprosessen, ...
  • Veiledning av pasienter etter gjennomgått hjerteinfarkt 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: På hvilken måte kan sykepleier på sengepost gjennom helseveiledning bidra til økt sykdomsmestring hos pasienter etter gjennomgått hjerteinfarkt? Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske perspektiv tar ...
  • Veiledning om seneffekter til ungdom med kreft 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier veilede kreftrammede ungdommer om seneffekter som kan oppstå som følge av kreftbehandling?» Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet for oppgaven presenteres i et eget ...
  • Veiledning til barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

   Fredriksen, Karin Margareta Lönn (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til mestring av blodsukkerkontroll og insulinbehandling hos barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Teoretisk perspektiv Det sykepleiefaglige ...
  • Veiledning til pasienter med epilepsi for å fremme mestring 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning basert på den didaktiske relasjonsmodellen fremme mestring av anfallssituasjonen hos pasienter med epilepsi?» Teoretisk kunnskapsgrunnlag Kapittelet tar først ...
  • Veiledning til ungdom med nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2019)
  • Venøse leggsår hos rusavhengige 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke tiltak kan sykepleiere utføre for å fremme sårtilheling hos rusavhengige med venøse leggsår i hjemmesykepleie? Teoretisk perspektiv: Oppgaven inneholder i stor grad teamet venøse leggsår og ...
  • Verdien av sykepleierkunnskap i håndteringen av dysfagi 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvilken betydning har sykepleierens kunnskap i håndteringen av dysfagi? Teoretisk perspektiv I teorikapittelet definerer vi dysfagi som et pasientfenomen og diagnose. Vi har brukt yrkesetiske retningslinjer, ...
  • Verdighet i demensomsorg på sykehjem –erfaringer fra pleiere 

   Solberg, Trude Irene (Master thesis, 2018)
   Tittel: Verdighet i demensomsorg på sykehjem –erfaringer fra pleiere.Bakgrunn: Personer med demens som bor på sykehjem er spesielt sårbare og i risiko for å bli utsatt for manglende pleie og omsorg. Sykdommens konsekvenser ...
  • Verdighet i livets sluttfase 

   Salvesen, Cathrine Bjertnes (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til en verdig død hos pasienter med alvorlig grad av demens på sykehjem? Metode I denne litterære oppgaven er teoretisk, forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap benyttet ...
  • Vi er to om sykdommen din 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: «På hvilken måte kan sykepleier på en sengepost ivareta behovet for informasjon hos partner til pasienter som har gjennomgått et akutt hjerteinfarkt.» Teoretisk perspektiv: Oppgavens teoretiske grunnlag ...
  • Vi ser det ikke før vi tror det 

   Vik, Vilde Karoline Brandtsegg (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier, som arbeider på legevakt, observere og vurdere symptomer og tegn hos barn som kan være utsatt for fysisk mishandling? Teoretisk perspektiv Det blir anvendt teorier om sykepleierens ...
  • Vurdering og lindring av vedvarende smerter hos premature 

   Ukjent forfatter (Student paper, others, 2014-05-16)
   Bakgrunn: Premature utsettes for en rekke smertefulle intervensjoner i løpet av oppholdet på nyfødtintensiv, og er svært utsatt for negative konsekvenser av ubehandlet smerte. Vurdering/lindring av vedvarende smerte er ...
  • ‘We experienced a lack of tools for strengthening coping and health in encounters with patients with chronic illness‘: bridging theory and practice through formative research 

   Heggdal, Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2015-11-18)
   Background: Healthcare personnel in specialist care in Norway took the initiative to develop their practice in order to improve follow-up of patients with chronic illness. A research project was constructed that involved ...
  • When a common language is missing: Nurse–mother communication in the NICU. A qualitative study 

   Kynø, Nina Margrethe; Fugelseth, Drude Merete; Hanssen, Ingrid (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Abstract Aims and objectives: To explore how communication in neonatal intensive care units (NICUs) between immigrant mothers and nurses take place without having a common language, and how these mothers experience ...
  • Å simulere de krevende samtalene med pårørende: En evaluering av kommunikasjonstrening med skuespiller 

   Mathisen, Cathrine; Karlsen, Marte-Marie Wallander; Heyn, Lena (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Bakgrunn: Gode kommunikasjonsferdigheter er en sentral kompetanse i intensivsykepleie og således et sentralt læringsutbytte i utdanningen av intensivsykepleiere. Vi utviklet et undervisningsopplegg der simulering med ...