• Adferdsmessige- og psykologiske symptomer ved demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning:
I denne oppgaven skal vi basert på sykepleiers erfaringer identifisere fremmende faktorer for forebygging av adferdsmessige- og psykologiske symptomer ved demens (APSD). Andelen pasienter med demens i norske ...
  • Å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens 

   Opdahl, Pia Albertsen (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens ved bruk av ikke-medikamentelle tiltak? Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt ...
  • Å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Følgende problemstilling utforskes i oppgaven: “Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd hos pasienter med demens på sykehjem?” Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler i stor grad personsentrert ...
  • Å skape trivsel for personer med demens: hvordan kan sykepleier ved hjelp av miljøbehandling bidra til å skape trivsel for personer med demens på sykehjem? 

   Reinvold, Nina (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   ABSTRAKT Problemstilling Hvordan kan sykepleier ved hjelp av miljøbehandling bidra til å skape trivsel for personer med demens på sykehjem? Metode Denne bacheloroppgaven er en litterær oppgave. Det vil si at det er ...
  • Behandling av smerter ved demenssykdom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Følgende problemstilling undersøkes i oppgaven: «Hvilke erfaringer har sykepleiere med behandling av smerter hos personer med demenssykdom på sykehjem?». Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler sykepleieres ...
  • Demens og Tvangsbruk på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til å forebygge bruk av tvang hos demente som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv: Teori som er brukt i denne oppgaven er relatert til demens, samtykkekompetanse, tvangsbruk ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende personsentrert omsorg til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens? Teoretisk perspektiv: Min sykepleiefaglige referanseramme for oppgaven er Tom Kitwoods ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd blant pasienter med demens?» Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt i deler av Kari Martinsens omsorgsteori, samt ...
  • Den gamle mannen og vannglasset : D ehydrering og kognitiv svikt på sykehjem 

   Drageset, Kristoffer Anmarkrud (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å identifisere og behandle dehydrering hos pasienter med kognitiv svikt i sykehjem? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i denne oppgaven er sykepleiers ...
  • Det gode stellet i demensomsorgen 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier fremme gode stellesituasjoner i møte med personer med demens i sykehjem?» Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i relevant sykepleiefaglig litteratur og forskning. Joyce ...
  • Det verdighetsbevarende stellet 

   Kyrkjebø, Tirill (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til personer med demens som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av sykepleiefaglig litteratur i form av ...
  • Forebygge depresjon hos eldre: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge depresjon hos eldre som mottar hjemmesykepleie? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge depresjon hos eldre som mottar hjemmesykepleie? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget er innhentet med hensikt om å belyse oppgavens ...
  • Forebygge tvang i demensomsorgen 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling «Hvordan kan bruk av tvang forebygges ved hjelp av tillitsskapende tiltak overfor pasienter med utfordrende atferd og alvorlig demens på sykehjem?» Teoretisk perspektiv Sykepleie til pasienter med demens ...
  • Forebygge underernæring hos eldre hjemmeboende med demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Bacheloroppgaven har som mål å utforske sykepleiere sin rolle i å forebygge underernæring hos eldre hjemmeboende med demens. Det er en økende grad av eldre i samfunnet, og flere som bor hjemme. Videre viser ...
  • Forebygging av tvang i demensomsorgen 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Tema for denne oppgaven er forebygging av tvang i demensomsorgen. Demens er en svært utbredt sykdom, som gjerne rammer eldre personer. Med sykdommen følger ofte en alvorlig funksjonsnedsettelse og et komplekst ...
  • Forebygging av underernæring hos hjemmeboende med demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Temaet for oppgaven er forebygging av underernæring hos hjemmeboende med demens. De fleste med demens bor hjemme, og underernæring er et voksende problem for hjemmetjenester. Sykepleieren har et sentralt ansvar ...
  • Forebygging av utagerende atferd hos personer med demens på sykehjem – ! en!utfordring!for! sykepleier 

   Jørgensen, Marte (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier forebygge utagerende atferd til personer med demens på sykehjem?” Teoretisk perspektiv Oppgaven omhandler i all hovedsak personsentrert demensomsorg, og hvordan implementering av ...
  • Frivillighet eller tvang – sykepleie i grenseland 

   Døvik, Hilde Torp (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge ulovhjemlet bruk av tvang i samhandling med mennesker med demens? Metode Denne bacheloroppgaven er basert på en litteraturstudie. Det er anvendt pensumlitteratur ...
  • Hvilke etiske dilemmaer opplever sykepleier på sykehjem i ernæringsarbeidet til pasienter med langtkommen demens? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvilke etiske dilemmaer opplever sykepleier på sykehjem i ernæringsarbeidet til pasienter med langtkommen demens? Bakgrunn: Pasienten med langtkommen demens er i en særskilt høy ernæringsmessig risikogruppe ...
  • Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge overbehandling hos eldre med demens på sykehjem? 

   Værland, Lisa Birgitte Holkestad (Bachelor thesis, 2016-10-12)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge overbehandling hos eldre med demens på sykehjem? Metode I dette litteraturstudiet anvendes teoretisk, forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap i den hensikt ...