• En verdig død: hvordan kan sykepleieren bidra til en verdig død hos den eldre pasient? 

   Andreassen, Susanna (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til en verdig død hos den eldre pasient? Metode: Litteraturstudie har blitt brukt som metode i denne oppgaven. Forskningslitteratur, nettressurser, primær samt sekundærlitteratur ...
  • Forebygging – lettere sagt enn gjort?: hvordan kan sykepleieren forebygge trykksår hos eldre pasienter på sykehus? 

   Gislefoss, Lene (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren forebygge trykksår hos eldre pasienter på sykehus? Metode: Oppgaven er en systematisk litteraturstudie som tar utgangspunkt i relevant fag- og forskningslitteratur, kombinert ...
  • Hvilke tiltak kan hindre overforbruk av antibiotika hos geriatriske pasienter med mistanke om UVI 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke tiltak kan hindre overforbruk av antibiotika hos geriatriske pasienter med mistanke om UVI Teoretisk perspektiv Teorikapittelet tar for seg relevant teori som er avgjørende for å svare på vår ...
  • Identifisering av delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere delirium hos geriatriske pasienter, innlagt på sykehus, etter hoftebrudd? Teoretisk perspektiv: I oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag vil teori om delirium, den ...
  • Identifisering av delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere delirium hos eldre pasienter innlagt på ortopedisk sengepost? Teoretisk perspektiv I det teoretiske kunnskapsgrunnlaget forklares delirium samt tilstandens ...
  • Identifisering av delirium hos eldre pasienter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere delirium hos eldre pasienter med hoftebrudd innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget for denne oppgaven er teori om den gamle ...
  • KOLS og underernæring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke tiltak kan bidra til forebygging av underernæring hos eldre pasienter med KOLS i hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv Virginia Hendersons sykepleieteori og sykepleiernes forebyggende funksjon ...
  • Kroniske venøse leggsår i hjemmesykepleien – den behandlende funksjon 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier bidra til god behandling av kroniske venøse leggsår hos eldre pasienter i hjemmesykepleien?» Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler kunnskap om venøse sår, og hvilke faktorer ...
  • Møte med ensomhet blant eldre beboere på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Blant eldre beboere på sykehjem i dag, er ensomhet en vanlig psykisk påkjennelse. Det er stor risiko for at beboerne blir isolert og fremmedgjort, noe som kan føre til nedstemthet og ensomhet. Videre kan det ...
  • Pasientundervisning for å forebygge diabetiske fotsår 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Tema for oppgaven er sykepleierens fotsårforebyggende undervisning i hjemmesykepleien. Eldre som mottar hjemmesykepleie har risiko for å utvikle diabetiske fotsår. Forskning viser til at mangelfull oppfølging ...
  • «På en skala fra 0 til 10 ...» Viktigheten av systematisk kartlegging for bedre smertelindring av eldre kreftpasienter i palliativ fase 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier anvende kartleggingsverktøyet ESAS til å forbedre smertelindring av eldre kreftpasienter i palliativ fase? Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i relevant sykepleiefaglig ...
  • Personsentrert sykepleie til eldre i hjemmesykepleien 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleiere i hjemmesykepleien gi økt personsentrert og faglig forsvarlig sykepleie til eldre i en hektisk hverdag? Teoretisk perspektiv Teorikapittelet handler om hjemmesykepleierens funksjon ...
  • Postoperativt delirium - Effektenavikke-medikamentelletiltak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Delirium er en tilstand som opptrer på bakgrunn av underliggende sykdom eller skade, og kjennetegnes ved akutt svikt i hjernens funksjoner. Det er antatt at over halvparten av pasienter over 65 år utvikler ...
  • Sporingsteknologi – med fokus på trygghet for pasienten 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren ivareta behovet for trygghet for hjemmeboende eldre som bruker sporingsteknologi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av hjemmesykepleierens ...
  • Søvn hos eldre innlagt på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Søvnproblemer er blant de vanligste helseplagene i dagens samfunn. Flere rapporterer nedsatt livskvalitet og redusert mestringsopplevelse grunnet søvnforstyrrelser (Helsedirektoratet, 2017). Mangel på søvn ...
  • Tenk delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling På bakgrunn av valgt tema for oppgaven ble følgende problemstilling formulert: ”Hvordan kan sykepleiere identifisere delirium hos eldre pasienter innlagt på medisinske avdelinger?”. Teoretisk perspektiv Det ...
  • Tidlig identifisering av sepsis på medisinsk sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Tema for oppgaven er tidlig identifisering av sepsis hos eldre pasienter. Eldre har økt risiko for sepsisutvikling. For å forebygge sepsisutvikling og øke overlevelsen kreves tidlig diagnostisering. Døgnkontinuerlig ...
  • Utfordringer ved identifisering av sepsis hos eldre ved bruk av kartleggingsverktøy 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Sepsis utgjør et betydelig globalt helseproblem, spesielt blant eldre pasienter, og antallet av tilfeller øker. Tidlig identifikasjon av sepsis er avgjørende for å redusere risikoen for alvorlige konsekvenser. ...