• Av alt vi ikke tåler er meningsløsheten det verste: Om betydningen av informasjon for isolerte pasienter med MRSA 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier, med fokus på informasjon, redusere de negative følgene hos isolerte pasienter med MRSA? Teoretisk perspektiv Teorien omfatter forskning på isolerte og MRSA-smittede pasienter. ...
  • Å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Følgende problemstilling utforskes i oppgaven: “Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd hos pasienter med demens på sykehjem?” Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler i stor grad personsentrert ...
  • Barns mestring av kreftbehandling 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Tema for oppgaven er mestring hos barn under kreftbehandling. Kreftsyke barn som gjennomgår behandling opplever både psykiske og fysiske bivirkninger som kvalme, utmattelse, smerter og angst. Hensikten med denne ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende personsentrert omsorg til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens? Teoretisk perspektiv: Min sykepleiefaglige referanseramme for oppgaven er Tom Kitwoods ...
  • Fra frisk til kritisk syk: behovet for kontroll i en ny livssituasjon 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra for å ivareta informasjonsbehov hos pasienten med nyoppdaget akutt leukemi? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget bygger på sykepleiers kunnskapsgrunnlag, derav ...
  • Helse er mer enn fravær av sykdom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilken betydning har ivaretakelse av psykososiale behov for livskvalitet hos pasienter med ALS? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget innledes med fakta om sykdommen, om grunnleggende behov og ...
  • Hvilke psykososiale konsekvenser erfarer pasienter med langtkommen kols i hjemmet? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning:
 Temaet for oppgaven er psykososiale konsekvenser av langtkommen kols for hjemmeboende pasienter. Sykdommen og symptombyrden medfører psykososiale konsekvenser. Sykepleier har en sentral rolle i ivaretakelse ...
  • Hvordan kan sykepleier ivareta psykososiale behov for pasienter på beskyttende isolat etter hematopoietisk stamcelletransplantasjon? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta psykososiale behov for pasienter på beskyttende isolat etter hematopoietisk stamcelletransplantasjon?” Teoretisk perspektiv I oppgaven presenteres teori om hematopoietisk ...
  • Hvordan kan sykepleier motivere rusmiddelavhengige til endring ved bruk av motiverende intervju? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier motivere rusmiddelavhengige til endring ved bruk av motiverende intervju? Teoretisk perspektiv Teorien som er anvendt er teori om rusmiddelbruk, rusmiddelavhengighet, konsekvenser ...
  • Kronisk syke ungdom er først og fremst ungdom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til økt mestring hos ungdom med nydiagnostisert JIA?” Teoretisk perspektiv: Anvendt teori for å belyse problemstillingen til oppgaven er bygget opp av ...
  • Livsstilsendring ved hjerteinfarkt 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ved bruk av motiverende samtale, motivere til røykeslutt hos pasienter som har gjennomgått et hjerteinfarkt? Teoretisk perspektiv Teorien som har blitt anvendt for å belyse valgt ...
  • Mestring ved hjerteinfarkt hos kvinner 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til mestring hos kvinner som har gjennomgått hjerteinfarkt? Teoretisk perspektiv: Anatomisk, fysiologisk og patofysiologisk teori om hjerteinfarkt, med fokus på symptomer, ...
  • Når ordene ikke strekker til 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bruke kommunikasjon som verktøy for å ivareta psykososiale behov hos pasienter med afasi som følge av hjerneslag? Teoretisk perspektiv: Relevant kunnskap om hjerneslag og afasi ...
  • Sepsis på sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis på sengepost?” Teoretisk perspektiv I oppgavens teoretiske rammeverk presenterer jeg generell teori om sepsis og kriterier for tilstanden før og nå. Deretter ...
  • Tvang i demensomsorgen- til det beste for pasienten? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren ved hjelp av personsentrert omsorg bidra til å forebygge bruk av tvang på sykehjem? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i oppgaven tar utgangspunkt i sykepleierens ...