• Atferdsaktivering ved depresjon 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra i behandling av depresjon ved bruk av atferdsaktivering? Teoretisk perspektiv Oppgaven omhandler depresjon med tilhørende sykepleie på akuttpsykiatrisk avdeling. Sykepleier ...
  • Av og til er det nok med et smil 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere depressive symptomer hos eldre hjemmeboende? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget inkluderer teori om depresjon hos den eldre pasienten, ...
  • Depresjon etter hjerneslag - et komplekst fenomen 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling «Hvordan kan hjemmesykepleier identifisere og forebygge utvikling av depresjon hos pasienter etter hjerneslag?» Teoretisk perspektiv I teoridelen blir hjerneslag, depresjon og «Post Stroke Depression» ...
  • Depresjon hos eldre 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge depresjon blant eldre hjemmeboende som mottar helsetjenester? Teoretisk perspektiv: Teorien er innhentet med hensikt om å belyse problemstillingen best. ...
  • Forebygge depresjon hos eldre: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge depresjon hos eldre som mottar hjemmesykepleie? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge depresjon hos eldre som mottar hjemmesykepleie? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget er innhentet med hensikt om å belyse oppgavens ...
  • Forebygging av depresjon hos pasienter med diabetes mellitus type 2 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleieren bidra til å forebygge utvikling av depresjon hos voksne pasienter med nydiagnostisert diabetes type 2?» Teoretisk perspektiv For å belyse problemstillingen presenteres fagkunnskap ...
  • Hvilke sykepleietiltak kan øke mestring hos KOLS-pasienter med angst og depresjon? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: I denne delen av oppgaven presenteres bakgrunn for valg av tema og sykepleiefaglig relevans for vår problemstilling. Deretter vil vi avgrense og presisere problemstillingen, samt presentere målgruppe og kontekst. ...
  • Hvordan kan sykepleier bidra til økt motivasjon for fysisk aktivitet hos deprimerte pasienter 

   Lunder, Anders Lahn (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til økt motivasjon for fysisk aktivitet hos deprimerte pasienter Teoretisk perspektiv Teori om depresjon og om fysisk aktivitet diskuteres sammen med motivasjons- og ...
  • Hvordan kan sykepleier-beboer-relasjonen bidra til å lindre depressive symptomer? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier-beboer-relasjonen bidra til å lindre depressive symptomer? Teoretisk perspektiv Fagkunnskap om depressive symptomer hos eldre og dokumentasjonens hensikt blir lagt frem. Deretter ...
  • Korleis kan sjukepleiar gjennom informasjon forberede pasienten på mogleg post infarkt depresjon 

   Nordbø, Silje Malene (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Problemstilling Korleis kan sjukepleiar gjennom informasjon forberede pasienten på mogleg post infarkt depresjon. Depresjon etter eit hjarteinfarkt er svært vanlig, og rammar opptil 45% av pasientane. Likevel ser ein at ...
  • Med tungt hjerte – depresjon hos pasienter med akutt koronarsyndrom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling «Hvilke sykepleieintervensjoner på sengepost kan kartlegge depresjon hos pasienter med akutt koronarsyndrom?» Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget er basert på teori om pasientgruppen, depresjon, ...
  • Motivere pasienter med depresjon til fysisk aktivitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å øke motivasjon til fysisk aktivitet blant deprimerte pasienter? Teoretisk perspektiv: Teorikapittelet beskriver depresjon, fysisk aktivitet og motivasjon. Fysisk ...
  • Om kvalitet i relasjonen mellom sykepleier og den deprimerte pasienten 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren etablere og vedlikeholde en relasjon som bidrar til å redusere depressive symptomer hos pasienten? Teoretisk perspektiv Oppgavens teoridel baserer seg på Kari Martinsens ...
  • Relasjonen mellom sykepleier og beboer – en forebyggende funksjon? 

   Bergmo, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan forholdet mellom sykepleier og beboer bidra til å forebygge depresjon? Teoretisk perspektiv Oppgaven baserer seg på Joyce Travelbees teori om menneske-til-menneske-forholdet, satt i forbindelse ...
  • Trening og depresjon blant sykehjemsbeboere 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Problemstilling: Hvilken effekt har trening og fysisk aktivitet på depresjon hos beboere i sykehjem? Teoretisk perspektiv: Teori om fysisk aktivitet, og om at fysisk aktivitet og trening kan brukes som behandling for å ...