• Barn som pårørende 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Problemstilling: Hvilken betydning har personsentrert sykepleie for å fremme mestring hos barn som pårørende til en kreftsyk forelder? Innledning: Hvert år opplever barn at en forelder får kreft. Opplevelsen av dette ...
  • Barrierer til personsentrert og helhetlig sykepleie 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: Hvilke barrierer kan utfordre en personsentrert og helhetlig sykepleie i møte med pasienter med alkoholisk levercirrhose? Teoretisk perspektiv: Oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag tar utgangspunkt i ...
  • Bruk av tvang mot barn på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Oppgavens tema er bruk av tvang mot barn på sykehus. Sykepleiere er helsepersonellgruppen som tilbringer mest tid med pasientene, og det er viktig at de utøver personsentrert sykepleie og handler til pasientens ...
  • Etterlevelse av lokalbehandling hos pasienter med psoriasis 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvilke tiltak kan bidra til økt etterlevelse av lokalbehandling hos pasienter med psoriasis? Teoretisk perspektiv Mangelfull etterlevelse er et hyppig forekommende fenomen som kan stå i veien for effektiv ...
  • Informasjonsbehov ved nyoppstått eggstokkreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvordan kan informasjonsbehovet til en pasient med nyoppstått eggstokkreft ivaretas? Teoretisk perspektiv I oppgavens teoridel belyses eggstokkreft, pakkeforløpet og psykososiale reaksjoner gjennom Dahl ...
  • Ivaretakelse av kvinner som gjennomfører provosert abort 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Problemstilling: Hvilken betydning har personsentrert sykepleie for kvinner som gjennomfører provosert abort på sykehus? Teoretisk perspektiv: I det teoretiske kunnskapsgrunnlaget presenteres teoretisk kunnskap om ...
  • "Når tror du han slutter å puste?" Et av pårørendes mange spørsmål 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Pasienter som ligger for døden har ofte pårørende ved sin side, men de kan fort bli tilsidesatt ettersom behandlingsfokuset er på pasienten fremfor pårørende. Døden kan for mange oppleves som skremmende, både ...
  • Pasienter med lungekreft og opplevelse av mestring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Lungekreft er en alvorlig sykdom og pasientene har ofte krevende symptomer og kort forventet levetid. For å kunne gi denne pasientgruppen målrettet og personsentrert sykepleie vil det være nyttig å vite hva som ...
  • Personsentrert omsorg til rusavhengige pasienter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Rusavhengige pasienter har høy komorbiditet ovenfor både fysiske og psykiske lidelser, og rusavhengigheten kan også gå utover deres sosiale, juridiske og grunnleggende behov. Dette gjør rusavhengige pasienter ...
  • Personsentrert sykepleie og ernæring: forebyggende arbeid på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvordan bruke personsentrert sykepleie for å forebygge underernæring blant eldre pasienter Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget inkluderer kunnskap om ernæring og underernæring hos eldre, ...
  • Sykepleie i det flerkulturelle samfunnet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling: Hvilken kulturell kompetanse trenger sykepleiere for å veilede gravide kvinner med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn og vitamin D-mangel? Teoretisk perspektiv: Oppgaven tar utgangspunkt i Camphina-Bacotes ...
  • Sykepleier og pasienten med sykelig fedme 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Tema for oppgaven er personsentrert sykepleie til pasienter med sykelig fedme. Andelen mennesker med fedme øker på nasjonal- og verdensbasis. Forskning viser at mennesker med fedme opplever stigmatisering i ...
  • Sykepleieres erfaringer med palliasjon i hjemmet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Tema for bacheloroppgaven er palliasjon i hjemmet. En økende grad av eldre medfører et større behov for lindrende behandling og palliasjon. Det har blitt utviklet politiske føringer og nasjonale faglige ...
  • Sykepleiers kommunikasjonserfaringer med etniske minoritetspasienter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Problemstilling: Hvilke kommunikasjonserfaringer har sykepleiere i behandlingen av etniske minoritetspasienter? Teoretisk perspektiv: Denne bacheloroppgaven tar for seg fenomenet personsentrert sykepleie underbygget av ...
  • Symptomlindring av personer med demens i livets sluttfase 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Tema for oppgaven omhandler symptomlindring av personer med demens ved livets slutt. Det er ventet en stor økning i antall pasienter med demens på sykehjem. Det er på bakgrunn av dette viktig at sykepleier ...
  • Ungdom og mestring av nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Denne bacheloroppgaven studerer tematikken ungdom og mestring av nyoppdaget diabetes mellitus type 1 (T1DM). Å håndtere kronisk sykdom kan være en stor belastning, og kanskje særlig for ungdom som parallelt ...