• Hvis vi har vondt, så har vi vondt: hvilken kompetanse trenger sykepleieren for å kunne bidra til adekvat smertelindring til pasienter med rusavhengighet på en kirurgisk sengepost? 

   Schulstok, Sara Hustad (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling: Hvilken kompetanse trenger sykepleieren for å kunne bidra til adekvat smertelindring til pasienter med rusavhengighet på en kirurgisk sengepost? Metode: Oppgaven er et litteraturstudie. Litteraturen har ...
  • Hvordan kan sykepleiere bruke musikk som smertelindrende tiltak til kreftpasienter i den palliative fasen 

   Hvila, Mats Solberg (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bruke musikk som smertelindrende tiltak til kreftpasienter i den palliative fasen. Metode: Det er anvendt litteraturstudie som metode. Det er brukt både vitenskapelige og noe ...
  • Hvordan kan sykepleieren kartlegge og observere smerte hos pasienter med kreft i palliativ fase? 

   Grindheim, Daniel (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren kartlegge og observere smerte hos pasienter med kreft i palliativ fase? Metode Metoden er en litterær studie. Det er blitt funnet relevant pensum-, fag- og forskningslitteratur ...
  • Ikke-farmakologisk smertelindring til barn 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende avledning for å hjelpe barn til å mestre prosedyresmerter? Teoretisk perspektiv: For å belyse problemstillingen tar oppgaven utgangspunkt i sykepleierens lindrende funksjon. ...
  • Opioidmisbrukere føler også smerte 

   Englund, Kristine (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleierens kompetanse bidra til adekvat analgesi hos opioidmisbrukeren med akutte smerter i sykehus? Metode Et litterært studie har blitt foretatt med utgangspunkt i relevant faglitteratur, ...
  • Postoperativ smärtlindring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hur kan sjuksköterskan bidra till postoperativ smärtlindring hos patienter med höftfraktur på ortopedisk sängpost? Teoretiskt perspektiv: I det teoretiska grunden upplyses det om behandling av ...
  • Smerte hos mennesker med alvorlig demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier kartlegge smerter hos pasienter med alvorlig demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv Oppgaven er delt inn i to teoretiske deler; en medisinskfaglig og en sykepleiefaglig. Den ...
  • Smertelindring av barn ved venepunksjon 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier lindre smerten hos barn ved venepunksjon?» Teoretisk perspektiv Oppgaven starter med å presentere aspektene av selve sykepleien som er viktig; sykepleierens ansvars og funksjonsområde, ...
  • Smertelindring av rusavhengige 

   Halvorsen, Maren Strid (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til optimal smertelindring hos rusavhengige innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I oppgaven er Joyce Travelbees sykepleieteoretisk perspektiv blitt benyttet, med ...
  • Smertelindring hos pasienter med rusmiddelavhengighet på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til adekvat smertelindring hos rusmiddelavhengige med akutte smerter innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I oppgaven er Kari Martinsens omsorgsteori med fokus på omsorgens ...
  • Undervisning som fremmende for tilstrekkelig smertelindring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom sin undervisende funksjon bidra til tilstrekkelig postoperativ smertelindring hos kirurgiske pasienter med elektive forløp? Teoretisk perspektiv Teori om fenomenet smerte ...