• Å forebygge underernæring hos pasienter med hode- og halskreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra med å forebygge underernæring hos pasienter med kreft i hode- og halsregionen som opplever bivirkninger av kurativ behandling? Teoretisk perspektiv Teorikapittelet beskriver ...
  • Betydning av beriket mat hos eldre underernærte pasienter på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvilken betydning har beriket mat på energiinntak og ernæringsstatus hos eldre underernærte pasienter på sykehjem? Teoretisk perspektiv Hos eldre kan en rekke fysiologiske endringer i aldringsprosessen ...
  • Forebygge underernæring hos eldre hjemmeboende med demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Bacheloroppgaven har som mål å utforske sykepleiere sin rolle i å forebygge underernæring hos eldre hjemmeboende med demens. Det er en økende grad av eldre i samfunnet, og flere som bor hjemme. Videre viser ...
  • Forebygging av underernæring hos brukere med demens i hjemmesykepleien 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilke tiltak kan iverksettes for å forebygge underernæring hos hjemmeboende, eldre personer med demens som mottar hjemmesykepleie? Teoretisk perspektiv Denne bacheloroppgaven inneholder teori om demens, ...
  • Forebygging av underernæring hos brukere med demens i hjemmesykepleien 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling: Hvilke tiltak kan iverksettes for å forebygge underernæring hos eldre med demens i hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv: Oppgaven inneholder teori om rammefaktorer i hjemmesykepleien, demens, ernæring ...
  • Forebygging av underernæring hos gamle hjemmeboende med demenssykdom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling “Hvilke faktorer bør foreligge for å forebygge underernæring hos gamle hjemmeboende med demenssykdom?” Teoretisk perspektiv Denne bacheloroppgaven inneholder faglitteratur som belyser aldersforandringer, ...
  • Forebygging av underernæring hos hjemmeboende med demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Temaet for oppgaven er forebygging av underernæring hos hjemmeboende med demens. De fleste med demens bor hjemme, og underernæring er et voksende problem for hjemmetjenester. Sykepleieren har et sentralt ansvar ...
  • Hvilke etiske dilemmaer opplever sykepleier på sykehjem i ernæringsarbeidet til pasienter med langtkommen demens? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvilke etiske dilemmaer opplever sykepleier på sykehjem i ernæringsarbeidet til pasienter med langtkommen demens? Bakgrunn: Pasienten med langtkommen demens er i en særskilt høy ernæringsmessig risikogruppe ...
  • Hvilke tiltak kan bidra til å forebygge underernæring hos eldre på sykehjem? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvilke tiltak kan bidra til å forebygge underernæring hos eldre på sykehjem? Teoretisk perspektiv Denne oppgaven bygger på fagkunnskap om aldring og ernæring, og hvordan sykepleiers kunnskap spiller rolle ...
  • Hvilken betydning har forebygging av underernæring for den psykososiale helsen til eldre sykehjemsebeboere? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Forekomsten av depresjon, nedsatt psykososial helse og underernæring blant eldre sykehjemsbeboere er økende. Faktorene kan alle medføre økt dødelighet og behov for helse- og omsorgstjenester. Å undersøke ...
  • Kartlegging av ernæringsmessig risiko hos pasienter med kreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke kartleggingsverktøy bør sykepleier benytte ved vurdering av ernæringsmessig risiko hos pasienter med kreft? Teori: Behandling av kreftsykdom gir store ernæringsmessige konsekvenser for pasientene. ...
  • Motivasjon til kostholdsendring ved diabetes type 2 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvilke erfaringer har pasienter med diabetes type 2 ved bruk av motiverende samtale, for å fremme motivasjon til kostholdsendring? Teoretisk perspektiv Innledningsvis presenteres teoretisk fagkunnskap ...
  • Personsentrert ernæringsarbeid for hjemmeboende personer med demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilken betydning kan personsentrert sykepleie ha for forebygging av underernæring hos aleneboende eldre mennesker med demens? Teoretisk perspektiv Denne oppgaven bygger på fagkunnskap om demenssykdom, ...
  • Personsentrert sykepleie og ernæring: forebyggende arbeid på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvordan bruke personsentrert sykepleie for å forebygge underernæring blant eldre pasienter Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget inkluderer kunnskap om ernæring og underernæring hos eldre, ...
  • Sykepleierens forebyggende funksjon knyttet til underernæring hos demente 

   Vestby, Marie Cecilie (Bachelor thesis, 2016-10-11)
   Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos brukere med demens i hjemmesykepleien?” Metode Denne oppgaven er en litterær oppgave, hvor jeg har brukt skriftlige kilder som fag- og forskningslitteratur ...
  • Underernæring hos barn med kreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: «Hvilke tiltak kan sykepleier iverksette for å bidra til å behandle underernæring hos barn med kreft?» Teoretisk perspektiv: Barnekreft har en relativt høy overlevelse. Konsekvensene av bivirkningene til ...
  • Underernæring på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling: Hvilke tiltak kan bidra til å forebygge underernæring hos eldre pasienter med demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv: Oppgaven tar utgangspunkt i sykepleierens forebyggende funksjon. Sykehjem som kontekst, ...