Now showing items 146-165 of 262

  • Mastektomi og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til å ivareta seksualitet hos kvinner etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier, gjennom sin undervisende sykepleiefunksjon, bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i oppgaven tar utgangspunkt i sykepleierens ansvars- ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kvinner kan ivareta sin seksuelle helse etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv Teorien tar utgangspunkt i det medisinske- og sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget. ...
  • Medvirkning i demensomsorgen 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier legge til rette for medvirkning i den palliative fasen for pasienter med demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv I denne oppgaven benyttes teori om personsentrert demensomsorg ...
  • Mestring av nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren gjennom veiledning fremme mestring hos barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Teoretisk perspektiv: Teoretisk rammeverk bestående av generelle fenomener som Diabetes ...
  • Mestring hos foreldre når deres barn er innlagt på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren bidra til mestring hos foreldre til barn innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv Oppgaven omhandler sykepleie til foreldre med syke barn innlagt på en generell barneavdeling. ...
  • Mestring ved hjerteinfarkt hos kvinner 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til mestring hos kvinner som har gjennomgått hjerteinfarkt? Teoretisk perspektiv: Anatomisk, fysiologisk og patofysiologisk teori om hjerteinfarkt, med fokus på symptomer, ...
  • Mestring ved nylig diagnostisert brystkreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos pasienter med nylig diagnostisert brystkreft i påvente av brystkirurgi? Teoretisk perspektiv: Patofysiologisk perspektiv på brystkreft og de behandlingsalternativene ...
  • Mistenk sepsis! Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på legevakt? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på legevakt?» Teoretisk perspektiv I teorikapittelet blir sepsis og nye diagnosekriterier beskrevet. Videre i kapittelet vil sykepleierens ...
  • Motivasjon til kostholdsendring ved diabetes type 2 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvilke erfaringer har pasienter med diabetes type 2 ved bruk av motiverende samtale, for å fremme motivasjon til kostholdsendring? Teoretisk perspektiv Innledningsvis presenteres teoretisk fagkunnskap ...
  • Motivere pasienter med depresjon til fysisk aktivitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å øke motivasjon til fysisk aktivitet blant deprimerte pasienter? Teoretisk perspektiv: Teorikapittelet beskriver depresjon, fysisk aktivitet og motivasjon. Fysisk ...
  • Motiverende samtale som metode for økt egenomsorg hos pasienter med kronisk hjertesvikt 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling "Hvilke mekanismer ved motiverende samtale kan bidra til at egenomsorgen kan økes hos pasienter med kronisk hjertesvikt?" Teoretisk perspektiv Det fremlegges teori om kronisk hjertesvikt, motiverende ...
  • Motiverende samtale som støtte til livsstilsendring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke erfaringer har sykepleier med motiverende samtale, i møte med brukere ved frisklivssentral, som støtte til livsstilsendring? Teoretisk perspektiv Teori om livsstilsendring og frisklivssentral blir ...
  • Musikk og demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilken effekt kan individuelt tilpasset musikk ha på nevropsykiatriske symptomer hos personer med demens? Teoretisk perspektiv: I oppgavens kunnskapsgrunnlag vil jeg diskutere teorier om demens, ...
  • Muslimske kvinners verdighet under stell 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til muslimske kvinner under stell på sykehus? Teoretisk perspektiv I denne bachelor oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i omsorgsteorien til Katie Eriksson og ...
  • Møtet med den selvmordstruede pasient på somatisk akuttmottak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier fremme håp med sine holdninger, hos den selvmordstruede pasient på somatisk akuttmottak, etter et selvmordsforsøk? Teoretisk perspektiv: I oppgavens teoridel blir litteratur om ...
  • Når handlingsrommet blir for trangt 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: - Hvilke utfordringer møter sykepleiere på korttidsavdeling etter innføringen av samhandlingsreformen? Teoretisk perspektiv Sykepleiefaglig perspektiv med utgangspunkt i Kari Martinsen sin omsorgsfilosofi. ...
  • Når ordene ikke strekker til 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bruke kommunikasjon som verktøy for å ivareta psykososiale behov hos pasienter med afasi som følge av hjerneslag? Teoretisk perspektiv: Relevant kunnskap om hjerneslag og ...
  • Når ordene ikke strekker til 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bruke kommunikasjon som verktøy for å ivareta psykososiale behov hos pasienter med afasi som følge av hjerneslag? Teoretisk perspektiv: Relevant kunnskap om hjerneslag og afasi ...