• Children's fear of needle injections: A qualitative study of training sessions for children with rheumatic diseases before home administration 

   Sørensen, Kari; Skirbekk, Helge; Kvarstein, Gunnvald; Wøien, Hilde (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • «De «sykeste» skal ha høyest kompetanse, demensen er man jo så vant med» - Pleieres erfaringer med omsorg for personer med demens på somatisk avdeling på sykehjem 

   Haukland, Eli (Master thesis, 2016-04-13)
   Bakgrunn: Demenssykdom medfører dramatiske endringer når personen blir vitne til egen inkompetanse og omverdenens reaksjoner. Personen blir totalt avhengig av andres hjelp, og mangelfull omsorg kan true personens verdighet ...
  • Delirium og hoftebrudd 

   Myrvoll, Tonje Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren bidra til å forebygge delirium hos pasienter med hoftebrudd innlagt i sykehus? Problemstillingen er utformet på bakgrunn ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd blant pasienter med demens?» Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt i deler av Kari Martinsens omsorgsteori, samt ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende personsentrert omsorg til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens? Teoretisk perspektiv: Min sykepleiefaglige referanseramme for oppgaven er Tom Kitwoods ...
  • Demensomsorg - en romlig utfordring 

   Hillestad, Adelheid Hummelvold (Chapter, 2017)
  • Dementia, Communication and Culture: Implications of linguistic and cultural diversity in intercultural dementia care 

   Hanssen, Ingrid (Journal article; Peer reviewed, 2015-11)
   Several dementia subtypes affect either some aspect of speech fluency and/or comprehension. Linguistic diversity affects healthcare delivery, not the least in the field of dementia care. In-depth interviewing were conducted ...
  • Den gamle mannen og vannglasset : D ehydrering og kognitiv svikt på sykehjem 

   Drageset, Kristoffer Anmarkrud (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å identifisere og behandle dehydrering hos pasienter med kognitiv svikt i sykehjem? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i denne oppgaven er sykepleiers ...
  • Den terapeutiske alliansen mellom sykepleier og unge jenter med anoreksi 

   Dürbeck, Martine (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier bidra til å skape og opprettholde den terapeutiske alliansen med unge jenter med anorexia nervosa i institusjon”. Metode: Litteraturstudie, der forskning og litteratur er anvendt ...
  • Den usynlige fare 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvilke faktorer påvirker at sykepleiere ikke etterlever de anbefalte retningslinjer for smittevern ved MRSA? Teoretisk perspektiv: I teoridelen presenteres teori om sykepleierens forebyggende funksjon, ...
  • Depresjon hos eldre 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge depresjon blant eldre hjemmeboende som mottar helsetjenester? Teoretisk perspektiv: Teorien er innhentet med hensikt om å belyse problemstillingen best. ...
  • Det barn ikke vet, har de vondt av 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta barnets behov for informasjon når en av foreldrene er kreftsyk? Teoretisk perspektiv: Piaget og Eriksons utviklingsteorier, barnas og foreldrenes opplevelse av sykdommen, ...
  • Det gode møtet: hvordan kan sykepleier møte beboere på sykehjem med personorientert profesjonalitet? 

   Rødfjell, Siri (Bachelor thesis, 2016-10-24)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier møte beboere på sykehjem med personorientert profesjonalitet? Metode Jeg har brukt litteraturstudie som metode. Oppgaven er basert på relevant faglitteratur som både er hentet ...
  • Det gode stellet i demensomsorgen 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier fremme gode stellesituasjoner i møte med personer med demens i sykehjem?» Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i relevant sykepleiefaglig litteratur og forskning. Joyce ...
  • Det minner meg om at jeg ikke er alene i verden 

   Renström, Sara (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling: Hur kan sjuksköterskan tillvarata värdighet i relationen med personer med drogberoende som är brukare av injektionsrum? Metode: Litterär studie. Högskolans bibliotek är använt samt artikelsök i ...
  • Det verdighetsbevarende stellet 

   Kyrkjebø, Tirill (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til personer med demens som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av sykepleiefaglig litteratur i form av ...
  • Diabetes mellitus type 2 og motiverende intervju 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier motivere til livsstilsendring hos personer med diabetes mellitus type 2 ved bruk av motiverende intervju? Teoretisk perspektiv For å belyse problemstillingen har jeg forklart hva ...
  • Distinct pain profiles in patients with chronic obstructive pulmonary disease 

   Bentsen, Signe Berit; Miaskowski, Christine; Cooper, Bruce A.; Christensen, Vivi Lycke; Henriksen, Anne Hildur; Holm, Are Martin; Rustøen, Tone (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: Few studies have examined changes in the pain experience of patients with COPD and predictors of pain in these patients. Objectives: The objectives of the study were to examine whether distinct groups of ...
  • Distinct symptom experiences in subgroups of patients with COPD 

   Christensen, Vivi L.; Rustøen, Tone; Cooper, Bruce A.; Miaskowski, Christine; Henriksen, Anne H.; Bentsen, Signe B.; Holm, Are M. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background In addition to their respiratory symptoms, patients with COPD experience multiple, co-occurring symptoms. Objectives The aims of this study were to identify subgroups of COPD patients based on their ...
  • Dokumentering av respirasjonsfrekvens ved triagering i akuttmottak: en tverrsnittstudie 

   Endresen, Aina (Master thesis, 2016-10-19)
   Bakgrunn: Respirasjonsfrekvens er en tidlig indikator og et viktig fysiologisk parameter for å oppdage akutt sykdom og forverrelse av tilstanden hos pasienten. I akuttmottaket ved Akershus Universitetssykehus blir ikke ...