• Barn som pårørende 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos et barn som er pårørende til en kreftsyk forelder? Teoretisk perspektiv Sykepleiefaglig perspektiv med utgangspunkt i sykepleierens undervisende funksjon. ...
  • Barn som pårørende 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvilke faktorer bør ligge til grunn for at sykepleier skal kunne ivareta barn som pårørende av forelder med psykisk lidelse? Teoretisk perspektiv I 2010 vedtok regjeringen en forskrift i Helsepersonelloven ...
  • Barn som pårørende - Hvilke erfaringer har ungdom med informasjon og støtte fra sykepleier på sykehus når en forelder er innlagt for behandling av kreft? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Om lag 3500-4000 barn og unge i Norge opplever hvert år at en forelder får kreft. Forskning viser at ungdom som pårørende opplever utfordringer med kommunikasjon rundt sykdommen. De etterlyser hjelp fra ...
  • Barn som pårørende i akuttpsykiatrien 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta barn som pårørende til akutt innlagte pasienter med psykose? Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske perspektiv beskrives i teorikapittelet. Kapittelet tar først for seg ...
  • Barn som pårørende til foreldre med kreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling: «Hvordan kan barn som pårørende til en kreftsyk forelder ivaretas? Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske perspektiv tar utgangspunkt i kunnskap om barns utvikling, grunnleggende behov, mestringsstrategier ...
  • Barn som pårørende til foreldre med psykoselidelse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Når barn er pårørende til en forelder innlagt med psykoselidelse, har sykepleiere en lovpålagt plikt til å ivareta barnets behov for oppfølging. Det viser seg at det er mangel på kunnskap og rutiner knyttet til ...
  • Barn som pårørende til kreftsyk forelder i palliativ fase 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvordan kan barnets informasjonsbehov ivaretas ved deres kreftsyke forelders innleggelse på sykehus? Teoretisk perspektiv Barnets utviklingstrekk basert på Jean Piagets utviklingsteori presenteres. ...
  • Det barn ikke vet, har de vondt av 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta barnets behov for informasjon når en av foreldrene er kreftsyk? Teoretisk perspektiv: Piaget og Eriksons utviklingsteorier, barnas og foreldrenes opplevelse av sykdommen, ...
  • Etterlatte ved selvmord sine erfaringer med kriseteam i primærhelsetjenesten 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling «Hvilke erfaringer har etterlatte ved selvmord med kriseteam i primærhelsetjenesten?» Hensikten med denne bacheloroppgaven er å utforske hvilke erfaringer etterlatte har etter et selvmord, med et spesielt ...
  • Familiesentrert omsorg til foreldre til barn med kreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling «Hvordan kan familiesentrert omsorg bidra til å ivareta livskvaliteten hos foreldre til barn med kreft?» Teoretisk perspektiv Presentasjon av relevant teori knyttet til problemstillingen. Dette inkluderer ...
  • Hvordan kan sykepleier i hjemmesykepleien ivareta pårørende til hjemmeboende personer med demens? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier i hjemmesykepleien ivareta pårørende til hjemmeboende personer med demens? Teoretisk perspektiv: Teorikapittelet tar sikte på å forklare aldersdemens som diagnose, med diagnostikk ...
  • Hvordan kan sykepleier ivareta barn som pårørende til en palliativ kreftsyk forelder? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier ivareta barn som pårørende til en palliativ kreftsyk forelder?» Teoretisk perspektiv: Teorikapittelet presenterer utvalgte etiske og juridiske rammer, samt relevant teori tilknyttet ...
  • Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende som bor sammen med en person med demens? 

   Risdalen, Hanne Emilie (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende som bor sammen med en person med demens? Teoretisk perspektiv: Teoretisk kunnskap om aldersdemens, med fokus på sykdommens symptomer og konsekvenser, samt teori ...
  • Hvordan kan sykepleiere ivareta barn som pårørende til en palliativ kreftsyk forelder? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling - Hvordan kan sykepleiere ivareta barn som pårørende til en palliativ kreftsyk forelder? Teoretisk perspektiv Sykepleiefaglig perspektiv med utgangspunkt i sykepleieteorien til Joyce Travelbee. Teori ...
  • Hvordan kan sykepleieren utøve omsorg til foreldre med akutt kritisk sykt barn på nyfødtintensiv avdeling? 

   Bråthen, Hanne Haram (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren utøve omsorg til foreldre med akutt kritisk sykt barn på nyfødtintensiv avdeling? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt teori innenfor sykepleiernes kunnskapsgrunnlag ...
  • Ivaretakelse av foreldre til ungdom med Anorexia Nervosa i familiebasert behandling 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Foreldre anses for å være den viktigste ressursen i tilfriskningsprosessen til ungdommer med anoreksi i familiebasert behandling. Fordi mange er pregede av situasjonen, er det viktig at sykepleieren ivaretar ...
  • Ivaretakelse av ungdom som pårørende 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvordan kan familiefokusert omsorg bidra til å ivareta ungdommers psykososiale behov når de er pårørende til en forelder med kreft? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet starter med å ta for ...
  • Kulturelt tilpasset sykepleie til innvandrerfamilier med barn innlagt på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilken kompetanse trenger sykepleier for å utøve kulturelt tilpasset sykepleie til innvandrerfamilier med barn innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I teorikapittelet blir oppgavens teoretiske ...
  • Mestring hos foreldre når deres barn er innlagt på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren bidra til mestring hos foreldre til barn innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv Oppgaven omhandler sykepleie til foreldre med syke barn innlagt på en generell barneavdeling. ...
  • Pårørendes behov for trygghet ved hjemmedød hos kreftpasienter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling: Hvilke sykepleietiltak kan fremme trygghet hos pårørende til kreftpasienter ved hjemmedød? Teoretisk perspektiv: Relevant teori presenteres for å besvare problemstillingen. Først beskrives palliasjon, ...