• Barn som pårørende 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos et barn som er pårørende til en kreftsyk forelder? Teoretisk perspektiv Sykepleiefaglig perspektiv med utgangspunkt i sykepleierens undervisende funksjon. ...
  • Barn som pårørende i akuttpsykiatrien 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta barn som pårørende til akutt innlagte pasienter med psykose? Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske perspektiv beskrives i teorikapittelet. Kapittelet tar først for seg ...
  • Det barn ikke vet, har de vondt av 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta barnets behov for informasjon når en av foreldrene er kreftsyk? Teoretisk perspektiv: Piaget og Eriksons utviklingsteorier, barnas og foreldrenes opplevelse av sykdommen, ...
  • Hvordan kan sykepleier i hjemmesykepleien ivareta pårørende til hjemmeboende personer med demens? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier i hjemmesykepleien ivareta pårørende til hjemmeboende personer med demens? Teoretisk perspektiv: Teorikapittelet tar sikte på å forklare aldersdemens som diagnose, med diagnostikk ...
  • Hvordan kan sykepleier ivareta barn som pårørende til en palliativ kreftsyk forelder? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier ivareta barn som pårørende til en palliativ kreftsyk forelder?» Teoretisk perspektiv: Teorikapittelet presenterer utvalgte etiske og juridiske rammer, samt relevant teori tilknyttet ...
  • Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende som bor sammen med en person med demens? 

   Risdalen, Hanne Emilie (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende som bor sammen med en person med demens? Teoretisk perspektiv: Teoretisk kunnskap om aldersdemens, med fokus på sykdommens symptomer og konsekvenser, samt teori ...
  • Hvordan kan sykepleiere ivareta barn som pårørende til en palliativ kreftsyk forelder? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling - Hvordan kan sykepleiere ivareta barn som pårørende til en palliativ kreftsyk forelder? Teoretisk perspektiv Sykepleiefaglig perspektiv med utgangspunkt i sykepleieteorien til Joyce Travelbee. Teori ...
  • Hvordan kan sykepleieren utøve omsorg til foreldre med akutt kritisk sykt barn på nyfødtintensiv avdeling? 

   Bråthen, Hanne Haram (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren utøve omsorg til foreldre med akutt kritisk sykt barn på nyfødtintensiv avdeling? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt teori innenfor sykepleiernes kunnskapsgrunnlag ...
  • Kulturelt tilpasset sykepleie til innvandrerfamilier med barn innlagt på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilken kompetanse trenger sykepleier for å utøve kulturelt tilpasset sykepleie til innvandrerfamilier med barn innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I teorikapittelet blir oppgavens teoretiske ...
  • Mestring hos foreldre når deres barn er innlagt på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren bidra til mestring hos foreldre til barn innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv Oppgaven omhandler sykepleie til foreldre med syke barn innlagt på en generell barneavdeling. ...
  • Samspill mellom foreldre og premature barn 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme samspill mellom det premature barnet og foreldrene på en nyfødtintensiv avdeling? Teoretisk perspektiv: Oppgaven belyser teoretisk kunnskapsgrunnlag med utgangspunkt i det ...
  • Sykepleie til foreldre i krise: hvordan kan sykepleiere i spesialisthelsetjenesten møte behovene til foreldre med kreftsyke barn i palliativ fase? 

   Starr, Åse Marit Oppedal (Bachelor thesis, 2016-10-24)
   Hvert år rammes ca. 150 barn av kreft og hele familiens tilværelse blir snudd opp ned. Foreldre med barn i palliativ fase er spesielt sårbare, og har ekstra behov for omsorg og støtte. Problemstilling Hvordan kan ...
  • Sykepleie til pårørende til akutt kritisk syke pasienter 

   Tønnessen, Nora E. D. (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren møte pårørende til akutt kritiske syke pasienter? Metode Metoden for denne oppgaven er litteræroppgave, hvorpå skiftelige kilder har lagt grunnlaget. Kildene er hentet hovedsakelig ...
  • Tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kenguruomsorgsmetoden tilrettelegge for trygg tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet handler om ...
  • Tilknytning på nyfødt intensiv 

   Overskott, Anette Stokkan (Bachelor thesis, 2017)
   Hvert år fødes det rundt 60 000 barn i Norge, omtrent 4 200 av disse er premature fødsler. Overlevelsen for premature har økt betraktelig. Men studier viser at den høyteknologiske tilnærmingen til nyfødtsykepleie ikke møter ...
  • Undervisning i kengurumetoden 

   Andresen, Martine Heggland (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren undervise foreldre i kengurumetoden for å fremme tilknytning mellom foreldrene og det premature barnet? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt en kombinasjon av fag- ...
  • Ungdom som pårørande 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Korleis kan sjukepleiarar ivareta ungdom som pårørande med ein kreftsjuk forelder? Teoretisk perspektiv Joyce Travelbee sin teori om etablering av eit menneske-til-menneske forhold ligg til grunn for ...